Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 6, 2015

Завантажити журнал №6, 2015

М. В. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ

M. Chorna

Doctor of Economics, PhD. Sc. Professor Chief of Department of Economy Food and Trade Enterprises, Kharkov State University of Food Technology and Trade, Kharkov

MODEL OF OPTIMIZATION OF CHAIN OF SUPPLYING WITH COMMODITY RESOURCES

Д. А. Міщенко

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, lecturer, Professor, Department of Finance, Dnipropetrovsk State Finance Academy

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF STATE FINANCIAL SUPPORT FOR THE AGRICULTURAL COMPLEX

І. О. Гуща

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ВИБІР ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

I. Gushcha

PhD, associate professor of economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

CHOICE OF PRIORITIES OF STATE AGRARIAN POLICY CONCERNING MARKET OF UKRAINE

О. М. Рибаченко

к. е. н., с. н. с., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН

СТАЛИЙ РОЗВИТОК КОРМОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

О. Ribachenko

PhD in Economics, Senior researcher, Candidate Doctor of Economics, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics"

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORAGE PRODUCTION IN UKRAINE

Ю. М. Атаманчук

к. пед. н., доцент, директор, Уманська філія Київського інституту бізнесу і технологій, м. Умань

АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ

Y. Atamanchuk

Ph.D., Associate Professor, Director, Uman branch of the Kiev Institute of Business and Technology , Uman

ANALYSIS OF THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF MARKETING IN THE AGRICULTURAL AND FOOD SECTOR

В. В. Білоцерківець

д. е. н., доцент, професор кафедри політичної економії, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

ФЕНОМЕН НОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ДЕЛІМІТАЦІЯ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛІЗМУ

V. Bilotserkivets

Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Professor of department of Political economy, National Metallurgical Academia of Ukraine, Dnipropetrovs'k

PHENOMENA OF NEW ECONOMY: IDENTIFICATION AND DELIMITATION IN THE CONDITION OF POST-INDUSTRIALISM

З. В. Мокринська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

ТВОРЧИЙ ПІДХІД У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ЧИ ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ БУХГАЛТЕРА

Z. Mokrynska

PhD, Docent Department of Finance, Accounting and Auditing, National Aviation University, Kyiv

CREATIVITY IN ACCOUNTING OR ISSUES OF BOOKKEEPER ETHICS

В. О. Стойка

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та комерційного і трудового права, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО — РУШІЙНА СИЛА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

V. Stoyka

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and business and labor law, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP — A DRIVING FORCE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

О. В. Костюнік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

К. П. Павлюк

студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

O. Kostynik

candidate of Economic Sciences, associate professor, department of finance, accounting and auditing, National Aviation University, Kiev

K. Pavliuk

student, National Aviation University, Kiev

FORMATION OF EFFECTIVE POLICY MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ " Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

В. П. Голівер

магістрант, ДВНЗ " Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Ye. Mischuk

Ph.d., ass. prof., ass. prof. of the department of accounting, analysis, audit and administration of enterprises, SHEI "Kryvyi Rih national university", Kryvyi Rih

V. Holiver

undergraduate, SHEI"Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

MANAGEMENT OF THE PROCESSES OF ENTERPRISE ADAPTATION TO EXTERNAL ENVIRONMENT: INNOVATIVE TENDENCIES

В. І. Бойко

доцент кафедри менеджменту, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

ВИВЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ РИНКУ СПОЖИВАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

V. Boyko

associate professor of the chair " Management of the National Academy of Culture and Arts"

STUDY STRATEGIES MARKET CONSUMPTION OF GOODS AND SERVICES IN THE FIELD OF CULTURE

Н. К. Дьяченко

старший викладач кафедри вищої математики, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. D'yachenko

senior lecturer department of the highest mathematics, Dnipropetrovsk State Agrarian-Economic University

MATHEMATICAL METHODS IN THE MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES OF AGRARIAN ENTERPRISES

І. М. Червяков

доцент ПВНЗ "Херсонський економічно-правовий інститут"

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО КООРДИНАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

I. Chervyakov

Associate Professor of Private Higher Educational Institutions, "Kherson Economics and Law Institute"

BASIC APPROACHES TO THE COORDINATION AND EFFICIENCY OF REGIONAL POLICY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет