EnglishНа русском

Агросвіт № 6, 2014

Завантажити журнал №6, 2014

Ю. М. Гальчинська

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЗЕРНА У 2012/13 МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ

J. Galchynska

Ph.D., Associate Professor, Department of marketing and international trade National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PROGRESS OF DOMESTIC GRAIN MARKET IN 2012/13 MARKETING YEAR

М. І. Сайкевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Житомирський національний агроекологічний університет

О. Д. Сайкевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД, Житомирський національний агроекологічний університет

МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ І ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

M. Saikevych

Ph. D. (Economics), Associate Professor, associate professor department of economics, Zhytomyr National Agroecological University

O. Saikevych

Ph. D. (Economics), Associate Professor, associate professor department of management of foreign economic activity, Zhytomyr National Agroecological University

MODELS OF INTERACTION BETWEEN AGRICULTURAL ENTERPRISES AND TRADE ORGANIZATIONS IN THE PROCESS OF REALIZATION THE EXPORT POTENTIAL

Л. М. Васільєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

L. Vasilieva

Doctor of sciences from state administration, Associate Professor, Рrofessor Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra, Dnipropetrovs'k State Agro-Economic University

ACCOUNTING POLICY ON NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS: COMPARATIVE ASPECT

Н. В. Семенченко

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ РЕГУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

N. Semenchenko

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI", Kyiv

SOCIO-ECONOMIC AND NORMATIVE AND LEGISLATIVE FACTORS OF REGULATORY IMPACT ON PROCESS OF ENTERPRISE RESTRUCTURING

К. А. Андрющенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

K. Andriushchenko

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economy of enterprise, State higher educational establishment is the "Kyiv university of management and enterprise" Kyiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES STUDY OF THE NATURE OF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE COMPLEX IN THE NATIONAL ECONOMY

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КОРПОРАЦІЇ — ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛІКТУ

Y. Biliak

PhD, Associate Professor Department of Management, NUBiP

ECONOMIC SECURITY OF CORPORATION — CORPORATE DEVELOPMENT AS A GUARANTEE OF CONFLICT

А. О. Ярковий

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства Національного університету біоресурсів і природокористування України

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

A. Yarkovyi

Ph.D., assistant professor of business economics National University of Life and environmental Sciences of Ukraine, c. Kyiv

BASIC PRINCIPLES AND WAYS OF IMPLEMENTATION OF THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REFORM IN UKRAINE

В. М. Андрієнко

к. і. н., доцент, докторант, ПВНЗ "Університет економіки і права "КРОК", м. Київ

СТАНДАРТИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

V. Andrienko

Ph.D., associate professor, doctoral, PVNZ "University of Economics and Law" Krok ", Kyiv

SAFETY STANDARDS: INTERNATIONAL EXPERIENCE

Н. С. Іванова

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

N. Ivanova

PhD, associate professor of the department of economic cybernetics, Krivorizky faculty Zaporizhzhya National University

COMPONENT ANALYSIS OF FINANCIAL SECURITY OF THE REGIONS OF UKRAINE

О. В. Довгаль

старший викладач кафедри фінансів і менеджменту, ПВНЗ "Європейський університет", м. Миколаїв

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ

О. Dovgal

Lecturer of the department of finance and management European University, Nikolaev

THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT OF THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE AGRIFOOD FIELD

О. В. Семенда

аспірант, Уманський національний університет садівництва

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ТА ОХОРОНИ ЯКОСТІ ГРУНТІВ

O. Semenda

graduate, Uman national University of horticulture

DIRECTION OF INCREASING FERTILITY AND PROTECTION OF SOIL QUALITY

Л. В. Прокопець

асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

СУЧАСНИЙ СТАН МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

L. Prokopets

assistant of department of economy of enterprise and management a personnel, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

MODERN STATE OF LOGISTICAL SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

О. Ю. Смольська

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПЕРВІСНЕ ВИЗНАННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТА ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА

O. Smolska

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

PRIMITIVE CONFESSION BIOLOGICAL ASSETS AND PRODUCTS OF HORTICULTURE

О. В. Ксьонова

аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

O. Ksonova

PhD student, Kharkov National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev

INFLUENCE OF THE CONCENTRATION ON THE PROFITABILITY OF CATTLE BREEDING PRODUCTION IN KHARKIV REGION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця