Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 6, 2014

Завантажити журнал №6, 2014

Ю. М. Гальчинська

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЗЕРНА У 2012/13 МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ

J. Galchynska

Ph.D., Associate Professor, Department of marketing and international trade National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PROGRESS OF DOMESTIC GRAIN MARKET IN 2012/13 MARKETING YEAR

М. І. Сайкевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Житомирський національний агроекологічний університет

О. Д. Сайкевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД, Житомирський національний агроекологічний університет

МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ І ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

M. Saikevych

Ph. D. (Economics), Associate Professor, associate professor department of economics, Zhytomyr National Agroecological University

O. Saikevych

Ph. D. (Economics), Associate Professor, associate professor department of management of foreign economic activity, Zhytomyr National Agroecological University

MODELS OF INTERACTION BETWEEN AGRICULTURAL ENTERPRISES AND TRADE ORGANIZATIONS IN THE PROCESS OF REALIZATION THE EXPORT POTENTIAL

Л. М. Васільєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

L. Vasilieva

Doctor of sciences from state administration, Associate Professor, Рrofessor Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra, Dnipropetrovs'k State Agro-Economic University

ACCOUNTING POLICY ON NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS: COMPARATIVE ASPECT

Н. В. Семенченко

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ РЕГУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

N. Semenchenko

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI", Kyiv

SOCIO-ECONOMIC AND NORMATIVE AND LEGISLATIVE FACTORS OF REGULATORY IMPACT ON PROCESS OF ENTERPRISE RESTRUCTURING

К. А. Андрющенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

K. Andriushchenko

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economy of enterprise, State higher educational establishment is the "Kyiv university of management and enterprise" Kyiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES STUDY OF THE NATURE OF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE COMPLEX IN THE NATIONAL ECONOMY

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КОРПОРАЦІЇ — ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛІКТУ

Y. Biliak

PhD, Associate Professor Department of Management, NUBiP

ECONOMIC SECURITY OF CORPORATION — CORPORATE DEVELOPMENT AS A GUARANTEE OF CONFLICT

А. О. Ярковий

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства Національного університету біоресурсів і природокористування України

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

A. Yarkovyi

Ph.D., assistant professor of business economics National University of Life and environmental Sciences of Ukraine, c. Kyiv

BASIC PRINCIPLES AND WAYS OF IMPLEMENTATION OF THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REFORM IN UKRAINE

В. М. Андрієнко

к. і. н., доцент, докторант, ПВНЗ "Університет економіки і права "КРОК", м. Київ

СТАНДАРТИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

V. Andrienko

Ph.D., associate professor, doctoral, PVNZ "University of Economics and Law" Krok ", Kyiv

SAFETY STANDARDS: INTERNATIONAL EXPERIENCE

Н. С. Іванова

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

N. Ivanova

PhD, associate professor of the department of economic cybernetics, Krivorizky faculty Zaporizhzhya National University

COMPONENT ANALYSIS OF FINANCIAL SECURITY OF THE REGIONS OF UKRAINE

О. В. Довгаль

старший викладач кафедри фінансів і менеджменту, ПВНЗ "Європейський університет", м. Миколаїв

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ

О. Dovgal

Lecturer of the department of finance and management European University, Nikolaev

THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT OF THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE AGRIFOOD FIELD

О. В. Семенда

аспірант, Уманський національний університет садівництва

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ТА ОХОРОНИ ЯКОСТІ ГРУНТІВ

O. Semenda

graduate, Uman national University of horticulture

DIRECTION OF INCREASING FERTILITY AND PROTECTION OF SOIL QUALITY

Л. В. Прокопець

асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

СУЧАСНИЙ СТАН МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

L. Prokopets

assistant of department of economy of enterprise and management a personnel, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

MODERN STATE OF LOGISTICAL SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

О. Ю. Смольська

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПЕРВІСНЕ ВИЗНАННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТА ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА

O. Smolska

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

PRIMITIVE CONFESSION BIOLOGICAL ASSETS AND PRODUCTS OF HORTICULTURE

О. В. Ксьонова

аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

O. Ksonova

PhD student, Kharkov National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev

INFLUENCE OF THE CONCENTRATION ON THE PROFITABILITY OF CATTLE BREEDING PRODUCTION IN KHARKIV REGION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет