EnglishНа русском

Агросвіт № 6, 2013

Л. М. Бойко

д. е. н., професор кафедри "Фінанси і кредит", Полтавська державна аграрна академія

Л. А. Теремець

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ РЕФОРМУВАННЯ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

О. І. Ковалів

к. е. н., завідувач відділу інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, Інститут агроекології і природокористування НААН

ДЕЯКІ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ АСПЕКТИ РОЗПОЧАТОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ)

В. О. Олексюк

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

С. В. Васильєв

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

Т. В. Вільхова

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Ю. П. Макаренко

к. е. н., доцент, Полтавська державна аграрна академія

ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ САМОСТІЙНІСТЬ ТА ПРИБУТКОВІСТЬ АГРОБІЗНЕСОВИХ МАЛИХ ГОСПОДАРСТВ

Н. В. Білошкурська

викладач кафедри економіки і менеджменту, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

М. В. Білошкурський

к. е. н., доцент кафедри економіки і менеджменту, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

ЗАГРОЗИ СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

N. V. Biloshkurska

Lecturer, Department of Economics and Management, European University, Uman Branch

M. V. Biloshkurskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Management, European University, Uman Branch

THREATS TO THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF UKRAINIAN AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES' ECONOMIC SECURITY

М. М. Кочерга

к. с.-г. н., с. н. с., заступник директора з наукової роботи та інноваційної діяльності, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

M. M. Kocherga

Ph.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow Vice director on research work and innovation activity Institute of Agroecology and Nature Management of NААS

EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN AGRICULTURE

І. О. Драган

д. держ. упр., с. н. с., ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

ІНСТИТУЦІЙНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

І. С. Воронецька

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля

О. М. Рибаченко

к. е. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля

О. О. Корнійчук

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

ЗАСТОСУВАННЯ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ

I. S. Voronetska

Ph.D., Associate Professor, Senior Fellow, Institute for forage and agricultural skirts Podillya

O. M. Rybachenko

Ph.D., Senior Scientist, Head of the Laboratory for Economic Research and Marketing, Institute of forage and agricultural skirts Podillya

О. O. Korniychuk

graduate student, NSC "Institute of Agrarian Economy"

АPPLICATION OF THE MARGINAL ANALYSIS FOR THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF USE OF FORAGES IN DAIRY CATTLE BREEDING

Ю. В. Піддубна

аспірант, Уманський національний університет садівництва

РІВЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

I. V. Piddubna

postgraduate, Uman National University of Horticulture

THE LEVEL OF STATE SUPPORT OF FARMING ENTERPRISES

Н. І. Цегельник

здобувач, асистент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет

ОЦІНКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ ПІДПРИЄМСТВ

N. І. Tsegel'nik

getter, assistant department of accounting, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

EVALUATION OF RECEIVABLES IN THE ACCOUNTS OF CUSTOMERS OF COMPANIES

Р. І. Лопатюк

викладач кафедри економіки та менеджменту, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

R. I. Lopatyuk

is a lecturer of the Department of Economics and Management Uman's branch of "European University"

THE CURRENT LEVEL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN VINNITSA REGION

К. Г. Туболець

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ОСНОВА ВИЯВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. Ю. Гусєва

асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЧАСТКИ РИНКУ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

I. Guseva

assistant of the economic of enterprises chair of the SHEE "Vadym Getman Kyiv National Economic University"

INTELLECTUAL RESOURCES IN THE PROCESS FORMATION OF THE MARKET SHARE OF ENTERPRISES OIL AND FAT INDUSTRIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця