Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 6, 2013

Л. М. Бойко

д. е. н., професор кафедри "Фінанси і кредит", Полтавська державна аграрна академія

Л. А. Теремець

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ РЕФОРМУВАННЯ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

О. І. Ковалів

к. е. н., завідувач відділу інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, Інститут агроекології і природокористування НААН

ДЕЯКІ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ АСПЕКТИ РОЗПОЧАТОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ)

В. О. Олексюк

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

С. В. Васильєв

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

Т. В. Вільхова

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Ю. П. Макаренко

к. е. н., доцент, Полтавська державна аграрна академія

ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ САМОСТІЙНІСТЬ ТА ПРИБУТКОВІСТЬ АГРОБІЗНЕСОВИХ МАЛИХ ГОСПОДАРСТВ

Н. В. Білошкурська

викладач кафедри економіки і менеджменту, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

М. В. Білошкурський

к. е. н., доцент кафедри економіки і менеджменту, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

ЗАГРОЗИ СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

N. V. Biloshkurska

Lecturer, Department of Economics and Management, European University, Uman Branch

M. V. Biloshkurskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Management, European University, Uman Branch

THREATS TO THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF UKRAINIAN AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES' ECONOMIC SECURITY

М. М. Кочерга

к. с.-г. н., с. н. с., заступник директора з наукової роботи та інноваційної діяльності, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

M. M. Kocherga

Ph.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow Vice director on research work and innovation activity Institute of Agroecology and Nature Management of NААS

EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN AGRICULTURE

І. О. Драган

д. держ. упр., с. н. с., ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

ІНСТИТУЦІЙНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

І. С. Воронецька

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля

О. М. Рибаченко

к. е. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля

О. О. Корнійчук

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

ЗАСТОСУВАННЯ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ

I. S. Voronetska

Ph.D., Associate Professor, Senior Fellow, Institute for forage and agricultural skirts Podillya

O. M. Rybachenko

Ph.D., Senior Scientist, Head of the Laboratory for Economic Research and Marketing, Institute of forage and agricultural skirts Podillya

О. O. Korniychuk

graduate student, NSC "Institute of Agrarian Economy"

АPPLICATION OF THE MARGINAL ANALYSIS FOR THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF USE OF FORAGES IN DAIRY CATTLE BREEDING

Ю. В. Піддубна

аспірант, Уманський національний університет садівництва

РІВЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

I. V. Piddubna

postgraduate, Uman National University of Horticulture

THE LEVEL OF STATE SUPPORT OF FARMING ENTERPRISES

Н. І. Цегельник

здобувач, асистент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет

ОЦІНКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ ПІДПРИЄМСТВ

N. І. Tsegel'nik

getter, assistant department of accounting, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

EVALUATION OF RECEIVABLES IN THE ACCOUNTS OF CUSTOMERS OF COMPANIES

Р. І. Лопатюк

викладач кафедри економіки та менеджменту, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

R. I. Lopatyuk

is a lecturer of the Department of Economics and Management Uman's branch of "European University"

THE CURRENT LEVEL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN VINNITSA REGION

К. Г. Туболець

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ОСНОВА ВИЯВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. Ю. Гусєва

асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЧАСТКИ РИНКУ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

I. Guseva

assistant of the economic of enterprises chair of the SHEE "Vadym Getman Kyiv National Economic University"

INTELLECTUAL RESOURCES IN THE PROCESS FORMATION OF THE MARKET SHARE OF ENTERPRISES OIL AND FAT INDUSTRIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет