Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 5-6, 2022

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.5-6

Завантажити журнал №5-6, 2022

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.5-6.3

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та економіки, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький

В. В. Зайченко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри "Економіка та підприємництво", Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

R. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Management and Economics, Robert Elvorti Economics and Technology Institute, Kropyvnytskyy

V. Zaychenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Entrepreneurship, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT AS A FACTOR OF MODERN UKRAINE MODERNIZATION IN THE FACE OF WIDE RUSSIAN AGGRESSION

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.5-6.10

O. Maslihan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

A. Litvinova

PhD in Pedagogics, Associate Professor of the Department of Economics and Management, V. N. Karazin Kharkiv National University

E. Todierishko

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, Mukachevo State University

K. Shafranova

PhD in Economics, Associate Professor, Director, Zhytomyr Economic and Humanitarian Institute of the University "Ukraine"

RESOURCE PROVISION OF FINANCIAL POTENTIAL OF A PRODUCTION ENTERPRISE

О. О. Маслиган

д. е. н., доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

А. Н. Літвінова

к. пед. н, доцент кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Е. В. Тодьєрішко

аспірант кафедри економіки та фінансів, Мукачівський державний університет

К. В. Шафранова

к. е. н., доцент, директор, Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету "Україна"

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.5-6.15

О. Л. Руда

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД ТА ЙОГО ВПЛИВ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

O. Ruda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finances, Banking and Insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

CURRENT STATE OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF BANKING SUPERVISION

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.5-6.24

П. В. Пивовар

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, Поліський національний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

P. Pyvovar

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and European Integration, Polissia National University

METHODICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF HUMAN CAPITAL IN RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.5-6.33

O. Zhukova

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of of Labour and Environment Protection, Kyiv National University of Construction and Architecture

M. Berezniy

Student of the 3rd year of specialty 101 "Ecology",Kyiv National University of Construction and Architecture

ORGANIZATIONAL SUPPORT OF STATE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES ACCORDING TO THE BASIN PRINCIPLE

О. Г. Жукова

к. т. н., доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний універсистет будівництва і архітектури

М. І. Березний

студент 3 курсу спеціальності 101 "Екологія",Київський національний універсистет будівництва і архітектури

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ ЗА БАСЕЙНОВИМ ПРИНЦИПОМ

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.5-6.39

М. В. Зубаха

аспірант кафедри фінансового аналізу та аудиту, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

РИНОК ПІДПРИЄМСТВ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ: АНАЛІТИЧНО-АУДИТОРСЬКА ОЦІНКА

M. Zubakha

Postgraduate student of the Department of Analysis and Auditing, State Trade and Economics University, Kyiv, Ukraine

MARKET OF PUBLIC INTEREST ENTERPRISES: ANALYTICAL-AUDIT ASSESSMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет