Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 5-6, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6

Завантажити журнал №5-6, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.4

С. В. Кальченко

д. е. н., професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Н. В. Трусова

д. е. н., професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

К. А. Кібенко

к. е. н., Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Ю. С. Гринчук

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

Д. М. Микитюк

к. с.-г. н., НДІ "Украгропромпродуктивність"

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ КООПЕРАТИВНИХ ФОРМУВАНЬ НА ЗАСАДАХ БЕЗЗБИТКОВОСТІ

S. Kalchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Business Consulting and International Tourism, Dmytro Motornyi Tavriya State Agrotechnological University

N. Trusova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Business Consulting and International Tourism, Dmytro Motornyi Tavriya State Agrotechnological University

K. Kibenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business Consulting and International Tourism, Dmytro Motornyi Tavriya State Agrotechnological University

Yu. Hrynchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

D. Mykytiuk

PhD in Agricultural Sciences, Head of the Department of Analytics in Animal Husbandry, Ukrainian Research Institute of Agricultural Productivity

DIRECTIONS FOR ENSURING THE ECONOMIC ACTIVITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION ENTITIES IN THE SYSTEM OF COOPERATIVE FORMATIONS ON A BREAK-EVEN BASIS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.11

О. В. Лаврук

д. держ. упр., к. е. н., заступник директора з питань ліцензування та акредитації, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

Н. В. Коваль

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Подільський державний аграрно-технічний університет

Н. А. Лаврук

к. е. н., викладач кафедри фінансів та економіки, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

МОТИВАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

A. Lavruk

Doctor of Science in Public Administration, PhD in Economics, Deputy Director for Licensing and Accreditation, Podolsky Special Educational and Rehabilitation Socio-Economic College

N. Koval

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of economics, entrepreneurship, trade and exchange activity, State Agrarian and Engineering University in Podilya

N. Lavruk

PhD in Economics, Lecturer of the Department of Finance and Economics, Podolsky Special Educational and Rehabilitation Socio-Economic College

MOTIVATION FOR ENSURING THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.17

О. А. Шуст

д. е. н., професор, ректор,Білоцерківський національний аграрний університет

І. М. Паска

д. е. н., професор, декан економічного факультету,Білоцерківський національний аграрний університет

Д. Ф. Крисанов

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Білоцерківський національний аграрний університет

М. І. Ібатуллін

д. е. н., професор кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА

O. Shust

Doctor of Economic Siences, Professor, Rector, Bila Tserkva National Agrarian University

I. Paska

Doctor of Economic Siences, Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

D. Krysanov

Doctor of Economic Siences, Professor of the Department of finance, banking and insurance, Bila Tserkva National Agrarian University

M. Ibatullin

Doctor of Economic Siences, Professor of the Department of administrative management and foreign economic activity, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ASSESSMENT OF CONSUMER DEMAND FORMATION IN THE PIG PRODUCTSMARKET

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.24

О. І. Фурдичко

д. е. н., д. с.-г. н., професор, академік НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

О. І. Дребот

д. е. н., професор, академік НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

О. П. Яремко

к. е. н., Тернопільське обласне управління лісового і мисливського господарства

А. М. Бобко

к. с.-г. н., старший науковий співробітник,Інститут агроекології і природокористування НААН

ДЕРЖАВНЕ ЛІСІВНИЦТВО Й ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Furdychko,

Doctor of Economic Sciences, Doctor of Agricultural Sciences,Professor, Academician of NAAS, of Agroecology and Environmental Management of NAAS

O. Drebot

Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of NAAS, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

O. Yaremko

PhD in Economics, Ternopil Regional Department of Forestry and Hunting

A. Bobko

PhD in Agricultural Sciences, Senior Fellow, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

STATE FORESTRY AND LAND REFORM IN UKRAINE: THE STATE AND PROBLEMS OF REFORMING AND DEVELOPING FORESTRY PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.34

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Н. К. Дьяченко

старший викладач кафедри вищої математики, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

В. О. Лапа

аспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Vinichenko

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

N. Diachenko

Senior Lecturer of the Department of Mathematics, Dnipro State Agrarian and Economic University

V. Lapa

Postgraduate student of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

INFORMATION PROVISION OF HUMAN RESOURCES IN THE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.42

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Р. В. Тульчинський

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

А. В. Ружицький

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЧИННИКИ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

S. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

R. Tulchinskiy

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of management and public administration,IHE "Academician Yuri Bugay International Scientific and Technical University", Kyiv

A. Ruzhytskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of management and public administration, IHE "Academician Yuri Bugay International Scientific and Technical University", Kyiv

S. Tulchynska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of economics and entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

LIMITING FACTORS OF THE SYSTEM OF STRATEGIC ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.47

В. А. Ткачук

д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. В. Мірошниченко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

V. Tkachuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work, International Activity and Development, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

O. Miroshnychenko

Postgraduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

METHODOLOGICAL BASES OF STATE REGULATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.53

Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОРУШЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА СТВОРЕННЯ РАЦІОНАЛЬНО ОРГАНІЗОВАНИХ АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ

T. Galagan

PhD in Economics, Associate Professor, Dnipro State University of Agrarian and Economics

RESTORATION OF PRODUCTIVITY OF THE VIOLATED TERRITORIES AND CREATION OF RATIONAL ORGANIZED ANTHROPOGENIC LANDSCAPES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.57

Г. М. Гребенюк

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Т. Ю. Чаркіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Л. В. Марценюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

О. В. Пікуліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік та оподаткування,Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ

H. Hrebeniuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics and Management,Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

T. Charkina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management,Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

L. Martseniuk

Doctor of Economic Sciences, Аssosiate Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

O. Pikulina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

AN INNOVATIVE APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS IN UKRAINE IN A CRISIS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.63

І. С. Гурська

к. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

І. О. Федуняк

к. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

І. В. Стемковська

старший викладач, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ

І. Hurska

PhD in Economics, Associate Professor, SS NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

І. Feduniak

PhD in Economics, Associate Professor, SS NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

І. Stemkovska

Senior Lecturer, SS NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

FORMATION AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF TOURIST SERVICES IN UKRAINE DURING AND AFTER THE PANDEMIC

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.68

О. О. Маслиган

к. е. н., доцент кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

Е. В. Тодьєрішко

аспірант кафедри eкономіки та фінансів, Мукачівський державний університет

ФОРМУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ПРОСТОРОВОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ В УКРАЇНІ

O. Maslihan

PhD, Associate Professor, Department of Tourism and Geography Mukachevo State University

E. Todierishko

Graduate Student of the Economics and Finance Department, Mukachevo State University

DEVELOPMENT OF A SPATIAL ROUTING APPROACH TO PROCESSES THAT PREDETERMINE THE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF TOURISM AND RECREATION CLUSTERS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.75

М. В. Тимчак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи, Ужгородський національний університет

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

M. Tymchak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Departament of Finance and Banking, National University "Uzhgorod National University"

GENERAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.82

M. Abbaszade

PhD in Economics, Doctoral candidate, Institute of Economics of ANAS, c. Baku, Azerbaijan Republic

THE MAIN DIRECTIONS OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF MODERN MARKET ECONOMY

М. Аббасзаде

к. е. н., докторант, Інститут Eкономіки НАНА, м. Баку, Азербайджан

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.87

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Y. Neustroiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of economic theory and financial and economic security, Odessa National Academy of Food Technologies

ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE: EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.93

М. М. Mурсалов

к. э. н., старший преподаватель кафедры "Регулирование экономики",Азербайджанский Государственный Экономический Университет (UNEC), г. Баку, Азербайджан

О ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

M. Mursalov

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economic Regulation, Azerbaijan State University of Economics (UNEC)

ABOUT THE CONCEPT-CATEGORIAL COMPONENT REGULATION OF BANKING

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.103

С. В. Васильєв

к. е. н., доцент кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. О. Масляєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Vasil'ev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics,Dnipro State Agrarian and Economic University

O. Masliaieva

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF FORMATION OF ANTI-CRISIS ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет