Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 5, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5

Завантажити журнал №5, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.3

М. В. Зось-Кіор

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

О. О. Мірошниченко

здобувач вищої освіти, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

М. Zos-Kior

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor the Department of Management, Poltava State Agrarian Academy, Ukraine, Poltava

O. Miroshnychenko

Applicant for Higher Education, Poltava State Agrarian Academy, Ukraine, Poltava

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF AGRARIAN BUSINESS ENTITIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.11

А. А. Дюк

к. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЗНАЧЕННЯ І АСПЕКТИ ОЦІНКИ

A. Diuk

PhD in Economics, Department of Еconomics, Vinnytsia National Agrarian University

SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: VALUES AND ASPECTS OF ASSESSMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.17

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ СИСТЕМНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Yu. Nehoda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

CONCEPT OF PROGRAM-TARGET MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN SYSTEM TRANSFORMATION OF THE AGRARIAN ECONOMY SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.25

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

О. С. Солосіч

студент факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Р. В. Тульчинський

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту адміністрування ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ РИЗИК-ФАКТОРІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ М. КИЄВА НА ПРИКЛАДІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРОМІНЬ"

S. Tulchynska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute", Kyiv

O. Solosich

student of the Management and Marketing Faculty, NTUU "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute", Kyiv

R. Tulchinsky

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management and Public Administration "Academician Yuriy Bugai International Scientific and Technical University", Kyiv

RESEARCH OF THE WAYS OF MINIMIZATION THE IMPACT OF RISK-FACTORS IN ACTIVITY OF THE KIEV COMMUNAL ENTERPRISES IN THE SOCIAL SPHERE ON ENTERPRISE EXAMPLE OF COMMUNAL ENTERPRISE "PROMIN"

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.31

С. І. Мельник

к. е. н., доцент, заступник декана факультету № 2 (підготовка фахівців для підрозділів кримінальної поліції), Львівський державний університет внутрішніх справ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

S. Melnyk

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Dean of the Faculty No. 2 (training specialists for criminal police units), Lviv State University of Internal Affairs

THEORETICAL ASPECTS OF ANTI-SIPATIVE MANAGEMENT OF ENTERPRISE FINANCIAL SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.36

Ю. Л. Грінченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування,Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ЯКІСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Yu. Hrinchenko

PhD in Economics, associate professor of chair of marketing and business administration,Odesa Mechnikov National University

THE METHODICAL FOUNDATIONS FOR QUALITATIVE ECONOMIC GROWTH OF THE AVIATION INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.43

К. М. Дідур

к. е. н., доцент кафедри економіки, Державний вищий навчальний заклад "Дніпровський державний аграрно-економічний університет"

С. П. Дмитрюк

старший викладач кафедри експлуатації машинно-тракторного парку, Державний вищий навчальний заклад "Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

K. Didur

PhD in Economics, associate professor of department of economics, State Higher Educational Institution "Dnipro State Agrarian and Economic University"

S. Dmitryuk

senior teacher Department of safety of vital functions, State higher educational establishment "Dneprovsk state agrarno-economic university"

ECONOMIC EFFICIENCY OF IMPLEMENTING WORKING MEASURES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.50

І. В. Гончарук

к. е. н., доцент, проректор з наукової та інноваційної діяльності, доцент кафедри економіки, ВНАУ

Г. В. Шевчук

асистент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, ВНАУ

МАРКЕТИНГ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ГАЛУЗІ

I. Honcharuk

PhD in Economics, Vice-rector for Scientific, Innovative and International Activities, Associate Professor, VNAU

G. Shevchuk

Assistant of the department of administrative management and alternative energy sources, VNAU

MARKETING AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE FRUIT AND INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.56

М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Т. В. Дідковська

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ

M. Mysevych

PhD in Economics, assistant professor of the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University. Zhytomyr

T. Didkovska

Master of the the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

EUROPEAN EXPERIENCE IN CULTURAL MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.64

В. І. Літвінов

старший викладач кафедри обліку і аудиту,ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ПРАЦІ

V. Litvinov

Senior lecturer of the Department of Accounting and Audit of the Separated unit of the National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine "Berezhany Agricultural Institute"

MODELING OF STAFF FINANCIAL INCENTIVE SYSTEMS FOR THEIR EFFECTIVE WORK AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.70

М. М. Кривоберець

аспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ВПЛИВ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. Kryvoberets

postgraduate student, Interregional Academy of personnel management, Kyiv

THE INFLUENCE OF COMPETITIVE ENVIRONMENT ON MARKETING PLANNING OF TOURISM ENTERPRISE POTENTIAL

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.75

О. О. Туманов

здобувач кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський Національний університет імені В. Н. Каразіна

CТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В ОСВІТІ ТА НАВЧАННІ

O. Tumanov

applicant at the Department of Statistics, Accounting and Auditing, V. N. Karazіn Kharkiv National University

STATISTICAL ANALYSIS OF THE USE OF SOCIAL MEDIA IN EDUCATION AND TRAINING

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет