Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 5, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5

Завантажити журнал №5, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.3

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту імені Й. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РЕЙДЕРСТВО В АГРОСЕКТОРІ: ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ

Yu. Biliak

PhD, Associate Professor, Department of Management, NUBiP

FEATURES OF THE FINANCIAL SECURITY OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE IN THE GENERAL SYSTEM OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.11

О. Г. Пономаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

МАЛОЦІННІ АКТИВИ: НАУКОВА ДИСКУСІЯ ТА ПРАКТИКА ОБЛІКУ

O. Ponomarenko

Dr. Sci. (Econ), As. Prof. of Accounting department, Poltava State Agrarian Academy, Poltava, Ukraine

LOW VALUE ASSETS: SCIENTIFIC DISCUSSION AND ACCOUNTING PRACTICE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.18

Н. А. Спринчук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

І. С. Воронецька

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

В. П. Жуков

к. с-г. н., завідувач лабораторії технології заготівлі та використання кормів, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТОВАРНОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА ЯК СИНТЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

N. Sprynchuk

c. e. s., s. r. w., senior research worker laboratory for economic research and marketing, Institute of feed research and agricultural of Podillya

I. Voronetska

c. e. s., s. r. w., head of the laboratory for economic research and marketing, Institute of feed research and agricultural of Podillya

V. Zhukov

c. a. s., head of the laboratory for harvesting technology and feed use, Institute of feed research and agricultural of Podillya

THE CURRENT STATE OF INVESTING IN THE DEVELOPMENT OF COMMODITY FODDER PRODUCTION AS A SYNTHETIC INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.25

Т. М. Гнатьєва

к. е. н., доцент, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

А. І. Лівінський

к. с.-г. н., доцент, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

T. Hnatieva

PhD in Economics, associate professor, Odessa State Agrarian University, Odessa

A. Livinskii

PhD in Agriculture, associate professor, Odessa State Agrarian University, Odessa

METHODOLOGY OF APPLICATION OF IMITATION MODELS IN THE CONTEXT OF EXTENDED REPRODUCTION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.32

О. В. Довгаль

к. е. н., доцент, кафедра економічної теорії і суспільних наук, Миколаївського національного аграрного університету

Н. І. Моісєєва

к. ф. н., доцент, завідувач кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування" та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ РЕГІОНУ

O. Dovgal

С. Sci. (Economics), assistant professor, department of economic theory and social sciences, Nikolaev national agrarian university

N. Moiceеva

C. Sci (Philosophical), assistantе professor, head of the department of the UNESCO "Philosophy of human communication" and social and humanitarian disciplines of Kharkiv National Technical University of Agriculture named after. Petr Vasilenko

ESTIMATION OF THE MODERN STATE OF TOURISM AND RECREATIONAL POTENTIAL OF RURAL REGIONAL REGIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.41

І. В. Драган

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу методології стійкого розвитку, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

I. Dragan

PhD in Economics (Candidate of Sciences), State Institution "Institute economics of natural resources and sustainable development of the NAS of Ukraine", Kyiv

INVESTMENT SUPPORT OF ENVIRONMENTAL PROJECTS OF BUSINESS ENTITIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.47

Л. В. Іванченкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,Одеська національна академія харчових технологій

МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

L. Ivanchenkova

candidate of economic sciences, assistantе professor, associate professor of department accounting and audit, Odessa national academy of food technologies

MATERIAL-FINANCIAL BALANCE SHEET IN FOOD BUSINESS ACTIVITIES AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC RESULTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.53

С. С. Стоянова-Коваль

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

М. О. Варгатюк

аспірант кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗАГРОЗ ЕКОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

S. Stoyanova-Koval

Doctor of Economics, docent, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Odessa State Agrarian University

M. Varhatiuk

graduate of the Department of Accounting and Taxation, Odessa State Agrarian University

FEATURES OF IDENTIFICATION OF THREATS TO ECOLOGICAL SAFETY OF AGRARIAN PRODUCTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.61

Т. В. Вакар

к. е. н., старший викладач кафедри філософії та суспільних наук, Вінницький національний медичний університет

І. О. Мороз

к. е. н., доцент кафедри кібернетики та системного аналізу, Київський національний торгово-економічний університет

О. С. Штанько

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УНІКАЛЬНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ

T. Vakar

Phd in Economics, Senior Lecturer at the department of Philosophy and Social Sciences, National Pirogov Memorial Medical University

I. Moroz

Phd in Economics, Associate Professor at the Department of Cybernetics and System Analisys, Kyiv National University оf Trade And Economics

O. Shtanko

Phd in Economics, Associate Professor at the Department of management, marketing and economics, Vinnytsia National Technical University

THE ROLE AND FEATURES OF THE UNIQUE TERRITORIAL ASSETS IN SHAPING RURAL DEVELOPMENT POLICY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.67

О. В. Рузакова

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ЗАДАЧАХ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

O. Ruzakova

Ph.D in economic sciences, associate professor of the department of economic cybernetics, Vinnytsia National Agrarian Universit, Vinnytsia

DECISION SUPPORT SYSTEM IN THE TASKS OF FINANCIAL ANALYSIS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.73

О. С. Євсейцева

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

П. С. Волковинська

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ КОМПАНІЙ

O. Yevseytseva

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technologies and Design

P. Volkovynska

student, Kyiv National University of Technologies and Design

STRATEGIC MARKETING, MARKETING TOOLS COMPETING WITH AGRARIAN COMPANIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.78

Н. О. Небаба

к. е. н., доцент кафедри економіки та соціально-трудових відносин, Університет митної справи та фінансів

І. М. Демяшкін

магістрант, Університет митної справи та фінансів

РОЗРОБКА ПРОЕКТУ АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ HR-АНАЛІТИКИ В МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ

N. Nebaba

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Socio-Labor Relations, University of Customs and Finance

I. Demyshkin

magistrate, University of Customs and Finance

PROJECT DEVELOPMENT FOR PERSONNEL AUDIENCE AS A TOOL FOR HR-ANALYST IN INTERNATIONAL COMPANIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.83

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

К. С. Максимова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

K. Maksimova

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

IMPROVEMENT OF THE METHOD OF AUDIT OF ACCOUNTS RECEIVABLE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.92

І. О. Горго

асистент відділу продажу Україна, Молдова, країни Кавказу, BASF Україна

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Gorgo

assistant sales department Ukraine, Moldova, countries of the Caucasus, BASF Ukraine

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF RISK MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES MANAGEMENT SYSTEM

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет