Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 5, 2018

Завантажити журнал №5, 2018

Л. М. Березіна

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПРІДПРИЄМНИЦТВА

L. Berezina

doctor of Economic Sciences, professor, professor of the subdepartment of enterprise economics, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONALLY-ECONOMIC RELATIONS OF SMALL AND MIDDLE BUSINESS ENTITIES

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

О. А. Христенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

І. Г. Мартіросян

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

СУЧАСНИЙ СТАН ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

O. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

O. Khrystenko

PhD, the associate professor of department of business economics, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

I. Martirosian

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

THE MODERN STATE OF THE SOUTH AFRICA: REGIONAL ASPECTS

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри оподаткування фінансів та підприємництва, Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва"

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

L. Chorna

doctor of Economics, professor, head of department of taxation and finance businesses, private higher education institution "Vinnytsya Institute designing clothes and entrepreneurship"

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN ENTERPRISE MANAGEMENT

В. В. Лимар

к. е. н., директор навчально-наукового центру міжнародної освіти, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

РОЗВИТОК БІООРІЄНТОВАНОЇ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

V. Lymar

PhD in Economics, head of educational and scientific center of international education, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

BIO-ORIENTED AGRARIAN ECONOMY DEVELOPMENT: INNOVATION ASPECT

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В СИСТЕМІ ЗБУТУ НІШЕВОЇ РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

N. Gorobets

PhD, associate professor, assistant professor of management rights Dnepro state agrarian-economic university

FEATURES OF MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN THE SYSTEM OF RETAILED POTATO PRODUCTION

А. Ю. Козаченко

к. е. н., старший викладач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЗАЛЕЖНІСТЬ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НЕВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ВІД ОРГАНІЗАЦІЙНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ

A. Kozachenko

Candidate of Economic Sciences, Senior lecturer of the Audit and State Control Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

DEPENDENCE OF ACCOUNTING AND AUDIT OF NON-PRODUCTION COSTS ON ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF SUGAR INDUSTRY ENTERPRISES

О. С. Лаврук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

Н. А. Славіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. Lavruk

PhD (Economic), Associate Professor Department of Management, Public management and Administration, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamianets-Podilskiy

N. Slavina

PhD (Economic), Associate Professor Department of Management, Public management and Administration, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamianets-Podilskiy

MANAGEMENT SOLUTIONS DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION METHODICAL APPROACHES TO OF IN THE ENTERPRISE STAFF MANAGEMENT SYSTEM

І. М. Семенчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

М. І. Шкрьобка

"Школа молодого вченого", факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ УКРАЇНИ

I. Semenchuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of department of enterprise economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

M. Shkryobka

"School of the Young Scientist", faculty of Economic Sciences, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

PROBLEMS OF CONSERVATION AND REPRODUCTION OF SOIL FERTILITY IN UKRAINE

Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Н. Я. Кутаренко

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Я. В. Сеньовська

студентка бакалаврату, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

СУТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

L. Vodianka

cand. sc. (econ.), assistant professor at the department business economics and human resources management of enterprise

N. Kutarenko

cand. sc. (econ.), assistant at the department business economics and human resources management of enterprise

Ya. Seniovska

undergraduate students, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

THE NATURE AND NECESSITY OF THE USE OF MODERN INNOVATION TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL ECONOMY OF THE CHERNIVTSI REGION

О. М. Цвях

старший викладач кафедри земельного кадастру, аспірант1 Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАБУДОВНИКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МІСЬКИХ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ

O. Tsvyakh

senior lecturer of the land cadastre department, postgraduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FORMATION OF THE SYSTEM OF POSITIVE ECONOMIC RESPONSIBILITY OF DEVELOPERS FOR THE USING OF CITY LANDSCAPING EQUIPMENT

М. О. Льовочкін

аспірант кафедри політичної економії, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА МІСЦЕ В НІЙ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

M. Lovochkin

Postgraduate student in "Kyiv National Economic Vadym Hetman University "

CLASSIFICATIONS OF INFRASTRUCTURE AND PLACES IN THEIR PUBLIC INFRASTRUCTURE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет