EnglishНа русском

Агросвіт № 5, 2017

О. С. Будзяк

д. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ

В. М. Будзяк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

O. Budzyak

Doctor of Economics, professor, Head of the Department of Environment and Economy Land Use State Environmental Academy of Postgraduate Education and Management, Kyiv

V. Budzyak

Doctor of Economics, professor, Professor in the Department of International Economic Relations Kyiv National University of Trade and Economics, city of Kyiv

ISSUES OF THE MANAGEMENT OF ECOLOGICALLY SAFE LAND USE

М. М. Жибак

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

В. І. Літвінов

ст. викладач кафедри обліку і аудиту, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

М. Zhybak

Doctor of Economics, Professor, head of the department of enterprise economy, Separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany agrotechnical institute", Berezhany, Ternopil area

V. Litvinov

Senior Lecturer of Accounting and Audit department, Separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany agrotechnical institute", Berezhany, Ternopil area

CONDITION AND WAYS OF LABOUR MOTIVATION IMPROVEMENT IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. І. Кабанов

д. е. н., професор, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

М. В. Адаменко

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

А. Kabanov

DSc. (Economics), professor, SIHE "Kryvyi Rih National University"

M. Adamenko

CSc. (Economics), associate professor, SIHE "Kryvyi Rih National University"

THE PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF ENTERPRISE PERSONNEL INNOVATIVE POTENTIAL MANAGEMENT

О. М. Галицький

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

КОМПАРАТИВНИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНО-РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ

A. Galitskiy

PhD, Assoc., head of economics and business economics, Odessa State Agrarian University

COMPARATIVE PROTECTION OF ECONOMIC INTERESTS BASED ON INNOVATIVE RESOURCE APPROACH

О. С. Богма

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ СТАТИЧНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ КАТЕГОРІЇ "БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА"

Е. Bogma

Candidate of Science in Economics, Ass. Prof., Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya national university, с. Zaporizhzhya

FEATURES OF STATIC AND DYNAMIC CHARACTER OF CATEGORY ARE "BUDGETARY SAFETY"

В. В. Бадзян

здобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

V. Badzyan

Researcher Institute of Agroecology and Nature NAAS of Ukraine, Kyiv

THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK OF SUSTAINABLE USE OF FORESTRY LAND

В. C. Янішевська

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

V. Yanishevska

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

REFORMING OF THE UKRAINIAN PUBLIC FINANCES UNDER THE CONDITIONS OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Н. С. Жовтянник

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ГЕНЕЗИС ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

N. Zhovtyannyk

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

THE GENESIS OF FISCAL POLICY AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT IN UKRAINE

В. Ю. Задерей

студент 2-го курсу магістратури спеціальності "Корпоративні фінанси", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОМПАНІЙ

V. Zaderey

2nd year Student at Master's Program "Corporate Finance", Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

VALUATION METHODS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця