Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 5, 2017

О. С. Будзяк

д. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ

В. М. Будзяк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

O. Budzyak

Doctor of Economics, professor, Head of the Department of Environment and Economy Land Use State Environmental Academy of Postgraduate Education and Management, Kyiv

V. Budzyak

Doctor of Economics, professor, Professor in the Department of International Economic Relations Kyiv National University of Trade and Economics, city of Kyiv

ISSUES OF THE MANAGEMENT OF ECOLOGICALLY SAFE LAND USE

М. М. Жибак

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

В. І. Літвінов

ст. викладач кафедри обліку і аудиту, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

М. Zhybak

Doctor of Economics, Professor, head of the department of enterprise economy, Separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany agrotechnical institute", Berezhany, Ternopil area

V. Litvinov

Senior Lecturer of Accounting and Audit department, Separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany agrotechnical institute", Berezhany, Ternopil area

CONDITION AND WAYS OF LABOUR MOTIVATION IMPROVEMENT IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. І. Кабанов

д. е. н., професор, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

М. В. Адаменко

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

А. Kabanov

DSc. (Economics), professor, SIHE "Kryvyi Rih National University"

M. Adamenko

CSc. (Economics), associate professor, SIHE "Kryvyi Rih National University"

THE PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF ENTERPRISE PERSONNEL INNOVATIVE POTENTIAL MANAGEMENT

О. М. Галицький

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

КОМПАРАТИВНИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНО-РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ

A. Galitskiy

PhD, Assoc., head of economics and business economics, Odessa State Agrarian University

COMPARATIVE PROTECTION OF ECONOMIC INTERESTS BASED ON INNOVATIVE RESOURCE APPROACH

О. С. Богма

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ СТАТИЧНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ КАТЕГОРІЇ "БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА"

Е. Bogma

Candidate of Science in Economics, Ass. Prof., Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya national university, с. Zaporizhzhya

FEATURES OF STATIC AND DYNAMIC CHARACTER OF CATEGORY ARE "BUDGETARY SAFETY"

В. В. Бадзян

здобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

V. Badzyan

Researcher Institute of Agroecology and Nature NAAS of Ukraine, Kyiv

THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK OF SUSTAINABLE USE OF FORESTRY LAND

В. C. Янішевська

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

V. Yanishevska

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

REFORMING OF THE UKRAINIAN PUBLIC FINANCES UNDER THE CONDITIONS OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Н. С. Жовтянник

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ГЕНЕЗИС ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

N. Zhovtyannyk

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

THE GENESIS OF FISCAL POLICY AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT IN UKRAINE

В. Ю. Задерей

студент 2-го курсу магістратури спеціальності "Корпоративні фінанси", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОМПАНІЙ

V. Zaderey

2nd year Student at Master's Program "Corporate Finance", Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

VALUATION METHODS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет