Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 5, 2016

Завантажити журнал №5, 2016

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СКЛАДОВОЇ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА В СУЧАСНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

V. Khodakivskyy

Ph.D., assistant professor of business economics, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

PROBLEMS ACTIVATION OF BUSINESS COMPONENT OF LIVESTOCK IN THE PRESENT MARKET ENVIRONMENT

Ю. В. Великий

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

К. Л. Нетудихата

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Professor, Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

K. Netudykhata

PhD. in Economics, Assistant Professor of Finance Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

METHODOLOGICAL BASES OF SUPPORT THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF UKRAINE

Ю. А. Никитюк

к. с.-г. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СИРОВИННОЇ БАЗИ ТА ПЕРЕРОБКИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Yu. Nykytiuk

Ph.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow, Senior Research Fellow of the Division Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

CONCEPTUAL PROVISIONS TOWARD THE BALANCED DEVELOPMENT OF RAW MATERIAL BASE AND PROCESSING OF MEDICINAL PLANTS

О. В. Довгаль

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії і суспільних наук, Миколаївський національний аграрний університет

МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Dovgal

associate professor of the department of economic theory and social sciences, Mykolayiv National Agrarian University

MECHANISM OF EFFECTIVE MANAGEMENT RESOURCE POTENTIAL AGRICULTURAL ENTERPRISES

І. І. Туболець

к. е. н., доцент кафедри фінансового та банківського менеджменту, Університет митної справи та фінансів

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

I. Tuboleс

PhD, associate professor department of financial and banking management of University of custom business and finances

ENHANCING INNOVATION OF DOMESTIC ENTERPRISES WITH THE WORLD EXPERIENCE

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ЕВОЛЮЦІЯ ЗАХІДНОЇ ТЕОРІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

R. Savchenko

Ph.D., associate professor, doctoral student of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological University

EVOLUTION THEORY WESTERN INTERNAL CONTROL

Р. М. Ступень

к. е. н., в.о. доцента кафедри землевпорядного проектування, Львівський національний агарний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

R. Stupen

Ph.D., Acting Associate Professor Department of Land Management, Lviv National Agricultural University

INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE SUPPORT FEATURES OF THE MARKET FARMLAND

Н. К. Дьяченко

старший викладач кафедри вищої математики, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В. О. Лапа

студентка, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ВПЛИВ МОТИВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

N. Diachenko

Senior Lecturer, Department of Mathematics, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

V. Lapa

student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

INFLURNCE MOTIVATIONAL FACTOR IN INCREASING PRODUCTIVITY IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

К. М. Дзюбак

аспірант, викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

К. Dziubak

PhD student, lecturer of the Chair of Management of land resources Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND EFFICIENCY OF AGRICULTURAL LAND USE

А. І. Масло

здобувач кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ СВІТОВИХ БІРЖОВИХ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

A. Maslo

Researcher of the Department of Commodity Exchange Activities, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INFLUENCE OF FUNDAMENTAL FACTORS ON THE FORMATION OF WORLD COMMODITY EXCHANGE PRICES FOR AGRICULTURAL PRODUCTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет