EnglishНа русском

Агросвіт № 5, 2016

Завантажити журнал №5, 2016

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СКЛАДОВОЇ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА В СУЧАСНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

V. Khodakivskyy

Ph.D., assistant professor of business economics, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

PROBLEMS ACTIVATION OF BUSINESS COMPONENT OF LIVESTOCK IN THE PRESENT MARKET ENVIRONMENT

Ю. В. Великий

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

К. Л. Нетудихата

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Professor, Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

K. Netudykhata

PhD. in Economics, Assistant Professor of Finance Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

METHODOLOGICAL BASES OF SUPPORT THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF UKRAINE

Ю. А. Никитюк

к. с.-г. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СИРОВИННОЇ БАЗИ ТА ПЕРЕРОБКИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Yu. Nykytiuk

Ph.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow, Senior Research Fellow of the Division Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

CONCEPTUAL PROVISIONS TOWARD THE BALANCED DEVELOPMENT OF RAW MATERIAL BASE AND PROCESSING OF MEDICINAL PLANTS

О. В. Довгаль

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії і суспільних наук, Миколаївський національний аграрний університет

МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Dovgal

associate professor of the department of economic theory and social sciences, Mykolayiv National Agrarian University

MECHANISM OF EFFECTIVE MANAGEMENT RESOURCE POTENTIAL AGRICULTURAL ENTERPRISES

І. І. Туболець

к. е. н., доцент кафедри фінансового та банківського менеджменту, Університет митної справи та фінансів

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

I. Tuboleс

PhD, associate professor department of financial and banking management of University of custom business and finances

ENHANCING INNOVATION OF DOMESTIC ENTERPRISES WITH THE WORLD EXPERIENCE

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ЕВОЛЮЦІЯ ЗАХІДНОЇ ТЕОРІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

R. Savchenko

Ph.D., associate professor, doctoral student of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological University

EVOLUTION THEORY WESTERN INTERNAL CONTROL

Р. М. Ступень

к. е. н., в.о. доцента кафедри землевпорядного проектування, Львівський національний агарний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

R. Stupen

Ph.D., Acting Associate Professor Department of Land Management, Lviv National Agricultural University

INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE SUPPORT FEATURES OF THE MARKET FARMLAND

Н. К. Дьяченко

старший викладач кафедри вищої математики, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В. О. Лапа

студентка, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ВПЛИВ МОТИВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

N. Diachenko

Senior Lecturer, Department of Mathematics, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

V. Lapa

student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

INFLURNCE MOTIVATIONAL FACTOR IN INCREASING PRODUCTIVITY IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

К. М. Дзюбак

аспірант, викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

К. Dziubak

PhD student, lecturer of the Chair of Management of land resources Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND EFFICIENCY OF AGRICULTURAL LAND USE

А. І. Масло

здобувач кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ СВІТОВИХ БІРЖОВИХ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

A. Maslo

Researcher of the Department of Commodity Exchange Activities, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INFLUENCE OF FUNDAMENTAL FACTORS ON THE FORMATION OF WORLD COMMODITY EXCHANGE PRICES FOR AGRICULTURAL PRODUCTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця