EnglishНа русском

Агросвіт № 5, 2015

Завантажити журнал №5, 2015

О. М. Могильний

д. е. н., професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості, м. Київ

АГРАРНА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: "РЕСУРСНЕ ПРОКЛЯТТЯ"1 ЧИ ЛОКОМОТИВ РОЗВИТКУ?

O. Mogylnyi

Dr. Sc. (Econ.), Prof., Dept. of Theoretical and Applied Economics; Rector, State Employment Service Training Institute, Kyiv, Ukraine

THE AGRICULTURAL ECONOMY OF UKRAINE: "RESOURCE CURSE"2 OR THE ENGINE OF DEVELOPMENT?

Т. В. Пуліна

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ СТВОРЕННІ КЛАСТЕРНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

T. Pulina

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, professor of Department of management. Zaporozhye national technical university

ESTIMATION OF INFLUENCE OF INTERNAL ENVIRONMENT FACTORS WHILE FORMING CLUSTER AMALGAMATION OF FOOD ENTERPRISES

В. В. Білоцерківець

д. е. н., доцент, професор кафедри політичної економії, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПІДВАЛИНИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ

V. Bilotserkivets

Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Professor of department of Political economy, National Metallurgical Academia of Ukraine, Dnipropetrovs'k

CIVILISATIONS BASICS OF ECONOMIC EVOLUTION

І. А. Павленко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

АКТУАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ

I. Pavlenko

Doctor of Science (Econ.), Professor, Professor of business economics Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MODERN MECHANISMS COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS

К. А. Пріб

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

О. В. Корж

аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

K. Prib

Doctor of Economics, docent, Professor Department of Management Training Institute of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv

O. Korzh

Graduate, Training Institute of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv

MAIN DIRECTIONS OF SOLVING THE PROBLEM OF EMPLOYMENT IN AGRICULTURE

Н. В. Штогринець

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, ПВНЗ "Буковинський університет", м. Чернівці

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ГІРСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ

N. Shtogrynets

Ph.D. Associate Professor of Economics and Entrepreneurship Department Private Institution of Higher Education "Bukovinian University"

FORMATION OF THE MODEL OF MOUNTAINOUS AGRICULTURE BASED ON THE BALANCED DEVELOPMENT

Ю. Г. Власенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Ю. О. Нам'ясенко

студент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

РОЛЬ ЗЕРНОТРЕЙДЕРІВ В ЕКСПОРТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПШЕНИЦІ

Y. Vlasenko

Ph.D., Аssociate Рrofessor of the department of Economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Y. Namjasenko

Student of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE ROLE OF TRADERS IN DOMESTIC WHEAT EXPORT

Ю. В. Рубан

к. е. н., доцент кафедри біржової діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування Україні

ВИКОРИСТАННЯ ДЕРИВАТИВІВ ПРИ ФІКСАЦІЇ ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

Y. Ruban

Ph.D, Associate Professor department exchange of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INSURANCE RISK IN THE PRICE OF GRAIN WITH FUTURES CONTRACTS

Ю. М. Атаманчук

к. пед. н., доцент, директор, Уманська філія Київського інституту бізнесу і технологій, м. Умань

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРЕСИВНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Y. Atamanchuk

Ph.D., Associate Professor, Director, Uman branch of the Kiev Institute of Business and Technology , m . Uman

THE INTRODUCTION OF ADVANCED MANAGEMENT TOOLS SALES MANAGEMENT

О. В. Савич

к. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку, ПВНЗ "Галицька академія"

ОЦІНКА ФРАКТАЛЬНОГО ВИМІРУ ЧАСОВИХ РЯДІВ КУРСІВ ВАЛЮТ МЕТОДОМ ПОДІЛУ ПОЛЯ

O. Savych

PhD, Assistant Professor at the Department of Finance and Accounting PVNZ "Galytska Akademia"

MEASURING THE COMPLEXITY OF CURRENCY MARKETS BY FRACTAL DIMENSION ANALYSIS: METHOD OF PLANE DIVISION

І. Ю. Стукан

аспірант кафедри банківської справи, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", м. Київ

А. П. Стрижак

к. е. н., старший викладач кафедри банківської справи, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ДЛЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

I. Stukan

postgraduate student of the Department of banking State University "Kyiv national economic Vadym Hetman University"

A. Stryzhak

PhD. senior lecturer of the Department of banking State University "Kyiv national economic Vadym Hetman University"

ESSENCE AND TYPES OF GLOBAL CHALLENGES FOR THE BANKING SYSTEM

К. Л. Тужик

аспірант, кафедра менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України

АГРАРНА ОСВІТА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

K. Tuzhyk

PhD student, Department of Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

AGRICULTURAL EDUCATION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT USING A FOREIGN EXPERIENCE

О. В. Дармограй

здобувач кафедри міжнародної економіки Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Darmohrai

applicant of the Department of International Economy, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

DIRECTIONS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF FOOD MARKET OF VINNITSA REGION

О. О. Корчинська

аспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Львівський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

O. Korchynska

postgraduate student of accounting and auditing, Lviv national agrarian university

ORGANIZATIONALLY, ECONOMIC AND INSTITUTIONAL PROVIDING OF DEVELOPMENT OF RURAL GREEN TOURISM

С. М. Ніколаєнко

асистент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

КЛАСТЕРИ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ

S. Nikolaienko

assistant of the department of accounting and auditing, The National University of Food Technologies, Kyiv

CLUSTERS DAIRY INDUSTRY: BACKGROUND AND OPERATIONAL EFFICIENCY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця