EnglishНа русском

Агросвіт № 5, 2014

Завантажити журнал №5, 2014

Т. Г. Вяткіна

к. е. н., докторант кафедри економіки підприємства і управління трудовими ресурсами, Луганський національний аграрний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Viatkina

Ph.D., doctorant of Department of economics and HR management Lugansk National Agrarian University, Lugansk

ENSURING THE SUSTAINABILITY OF RESOURCE POTENTIAL WITH AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. А. Спринчук

к. е. н., ст. науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ІНВЕСТИЦІЙ У ПОЛЬОВЕ КОРМОВИРОБНИЦТВО ПРИ СТВОРЕННІ ФЕРМ ТА КОМПЛЕКСІВ ВРХ

N. Sprinchuk

n. e. s., senior research worker, Institute of feed research and agricultural of Podillya

DETERMINATION OF THE AMOUNT OF INVESTMENT IN THE FIELD FORAGE PRODUCTION IN THE CREATION OF FARMS AND CATTLE FACILITIES

О. Г. Чирва

к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесу, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. Chyrva

PhD, associate professor of "Marketing and Business Management" Uman State Pedagogical University named after Paul Tychiny

SIMULATION INNOVATIVE REGIONAL MARKETING FOOD INDUSTRY

І. Л. Федун

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Київський національний авіаційний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

I. Fedun

PhD in Economics. Assistant Professor, Associate Professor of International Business Management, Kyiv National Aviation University

CONCEPTUAL MODEL OF INNOVATION AGROINDUSTRIAL PRODUCTION UKRAINE

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, АМУ

ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

INSTITUTIONAL REGULATION OF TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX

К. А. Андрющенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва"

КРИТЕРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

K. Andryushchenko

PhD, Associate Professor, Assistant Professor, Department of Economics Company, Universities' Kyiv University of Management and Entrepreneurship"

CRITERIA FOR THE ECONOMIC REGULATION OF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE COMPLEX IN THE NATIONAL ECONOMY

Л. С. Безугла

к. держ. упр., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Bezugla

PhD, Associate Professor, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

THE CONTENT AND BASIC METHODS OF MARKETING ACTIVITIES

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

О. А. Савенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В. О. Лапа

студентка, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ТРУДОВУ АКТИВНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

N. Gorobets

k. s.-g. n., associate professor, assistant professor of management rights Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

O. Savenko

PhD in Economics, associate professor, assistant professor of management rights Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

V. Lapa

student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

IMPACT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT ON THE LABOR ACTIVITY COMPANY

О. В. Михайленко

к. е. н., доцент, Національний університет харчових технологій, м. Київ

РОЛЬ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

О. Mykhailenko

candidate of economic sciences, associate professor National University of Food Technologies, Kyiv

THE ROLE OF INTEGRATION PROCESSES IN THE FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF ECONOMIC POTENTIAL OF THE COMPANY

С. М. Ніколаєнко

асистент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ

S. Nikolaienko

assistant of the department of accounting and auditing, the National University of Food Technologies м. Київ

FACTORS INCREASING THE COMPETITIVENESS OF UKRAINE'S REGIONS THROUGH THE DEVELOPMENT OF CLUSTERS

Т. А. Жадан

ст. викладач, Національний технічний університет, "Харківський політехнічний інститут"

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ

Т. Zhadan

Senior Lecturer, National technical university "Kharkov polytechnic institute"

PROGRAM AND TARGET APPROACH TO THE STATE SUPPORT OF DEVELOPMENT OF OIL AND FAT INDUSTRY

К. С. Хорішко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗМІСТ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ КРИЗИ

K. Khorishko

graduate student, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

FEATURES AND SIGNIFICANCE OF THE PROCESS MANAGEMENT PROCESSING ENTERPRISES IN TIMES OF CRISIS

І. В. Чукіна

аспірант, Уманський національний університет садівництва

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

I. Cukina

Post-graduate student, Uman National University of Horticulture

MANAGEMENT OF INDUSTRIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: THEORETICAL ASPECT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця