Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 5, 2014

Завантажити журнал №5, 2014

Т. Г. Вяткіна

к. е. н., докторант кафедри економіки підприємства і управління трудовими ресурсами, Луганський національний аграрний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Viatkina

Ph.D., doctorant of Department of economics and HR management Lugansk National Agrarian University, Lugansk

ENSURING THE SUSTAINABILITY OF RESOURCE POTENTIAL WITH AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. А. Спринчук

к. е. н., ст. науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ІНВЕСТИЦІЙ У ПОЛЬОВЕ КОРМОВИРОБНИЦТВО ПРИ СТВОРЕННІ ФЕРМ ТА КОМПЛЕКСІВ ВРХ

N. Sprinchuk

n. e. s., senior research worker, Institute of feed research and agricultural of Podillya

DETERMINATION OF THE AMOUNT OF INVESTMENT IN THE FIELD FORAGE PRODUCTION IN THE CREATION OF FARMS AND CATTLE FACILITIES

О. Г. Чирва

к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесу, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. Chyrva

PhD, associate professor of "Marketing and Business Management" Uman State Pedagogical University named after Paul Tychiny

SIMULATION INNOVATIVE REGIONAL MARKETING FOOD INDUSTRY

І. Л. Федун

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Київський національний авіаційний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

I. Fedun

PhD in Economics. Assistant Professor, Associate Professor of International Business Management, Kyiv National Aviation University

CONCEPTUAL MODEL OF INNOVATION AGROINDUSTRIAL PRODUCTION UKRAINE

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, АМУ

ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

INSTITUTIONAL REGULATION OF TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX

К. А. Андрющенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва"

КРИТЕРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

K. Andryushchenko

PhD, Associate Professor, Assistant Professor, Department of Economics Company, Universities' Kyiv University of Management and Entrepreneurship"

CRITERIA FOR THE ECONOMIC REGULATION OF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE COMPLEX IN THE NATIONAL ECONOMY

Л. С. Безугла

к. держ. упр., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Bezugla

PhD, Associate Professor, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

THE CONTENT AND BASIC METHODS OF MARKETING ACTIVITIES

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

О. А. Савенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В. О. Лапа

студентка, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ТРУДОВУ АКТИВНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

N. Gorobets

k. s.-g. n., associate professor, assistant professor of management rights Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

O. Savenko

PhD in Economics, associate professor, assistant professor of management rights Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

V. Lapa

student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

IMPACT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT ON THE LABOR ACTIVITY COMPANY

О. В. Михайленко

к. е. н., доцент, Національний університет харчових технологій, м. Київ

РОЛЬ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

О. Mykhailenko

candidate of economic sciences, associate professor National University of Food Technologies, Kyiv

THE ROLE OF INTEGRATION PROCESSES IN THE FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF ECONOMIC POTENTIAL OF THE COMPANY

С. М. Ніколаєнко

асистент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ

S. Nikolaienko

assistant of the department of accounting and auditing, the National University of Food Technologies м. Київ

FACTORS INCREASING THE COMPETITIVENESS OF UKRAINE'S REGIONS THROUGH THE DEVELOPMENT OF CLUSTERS

Т. А. Жадан

ст. викладач, Національний технічний університет, "Харківський політехнічний інститут"

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ

Т. Zhadan

Senior Lecturer, National technical university "Kharkov polytechnic institute"

PROGRAM AND TARGET APPROACH TO THE STATE SUPPORT OF DEVELOPMENT OF OIL AND FAT INDUSTRY

К. С. Хорішко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗМІСТ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ КРИЗИ

K. Khorishko

graduate student, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

FEATURES AND SIGNIFICANCE OF THE PROCESS MANAGEMENT PROCESSING ENTERPRISES IN TIMES OF CRISIS

І. В. Чукіна

аспірант, Уманський національний університет садівництва

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

I. Cukina

Post-graduate student, Uman National University of Horticulture

MANAGEMENT OF INDUSTRIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: THEORETICAL ASPECT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет