EnglishНа русском

Агросвіт № 5, 2011

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, Житомирський національний агроекологічний університет

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ В АПК

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

С. В. Васильєв

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

А. А. Сєдих

ст. викл., Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЛЬ І МІСЦЕ МАЛИХ ФЕРМ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ США

В. Г. Прушківський

д. е. н., професор, Запорізький національний технічний університет

ІНСТРУМEНТИ РЕГУЛЮВАННЯ EКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РEГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В РИНКОВИX УМОВАX

Є. М. Ахромкін

к. е. н., доцент, завідувач магістратурою державного управління, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

О. Є. Данилевська-Жугунісова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

М. М. Одінцов

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

О. М. Одінцов

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. Г. Кірдіна

кандидат економічних наук, Українська державна академія залізничного транспорту

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

С. В. Василюк

здобувач, Українська державна академія залізничного транспорту

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: СУТНІСТЬ, СУБ'ЄКТИ, ОБ'ЄКТИ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

О. В. ЧуК

старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ "Київський національний економічний універститет імені Вадима Гетьмана"

МЕТОДИКА АВС-АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. І. Труш

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РЕСУРСНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У АГРАРНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ

І. В. Мельник

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААНУ

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця