EnglishНа русском

Агросвіт № 5, 2009

В. Я. Плаксієнко

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОБГРУНТУВАННЯ І ВИБІР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

В. А. Голян

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІЙ АРХІТЕКТОНІЦІ ВОДОКОРИСТУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

Ю. Г. Гуцуляк

к. е. н., завідувач Косівським відділом проблем гірського землекористування, Івано-Франківський інститут АПВ УААН

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛАНДШАФТІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ТИПОЛОГІЇ ЗЕМЕЛЬ

В. В. Голданов

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДО ПИТАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ГРУНТІВ

О. Г. Волощук

здобувач, Національний університет харчових технологій

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ І ПРИНЦИПИ ВИМІРУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПО ПЕРЕРОБЛЕННЮ ОЛІЄСИРОВИНИ

С. О. Кобернюк

викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

СТАН РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

В. А. Витоптова

аспірант, науково-дослідний центр "Кіровоградагропромпродуктивність"

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА М'ЯСНОГО СКОТАРСТВА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЙОГО ПРОДУКЦІЇ

О. В. Селезньова

аспірант, КПУ, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

О. А. Прокопенко

здобувач кафедри фінансів і кредиту Київського економічного інституту менеджменту

БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Л. О. Чорна

д. е. н., зав. каф. менеджменту та адміністрування

О. О. Коваленко

к. т. н., доцент каф. менеджменту та адміністрування

О. В. Степанюк

магістрант, ВТЕІ КНТЕУ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РЕГІОНАХ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця