Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 4, 2022

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4

Завантажити журнал №4, 2022

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.3

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН України, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

Н. О. Капінос

к. е. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Н. А. Третяк

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних та лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

T. Priadka

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Land Resources Management and Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

N. Kapinos

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

N. Tretiak

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Land and Forest Resources Economics, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

ASSESSMENT OF MANAGEMENT ACTIVITIES EFFICIENCY FOR THE FORMATION OF BALANCED LAND USE

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.11

М. В. Жук

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, ЗВО "Подільський державний університет", м. Кам'янець-Подільський

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ НА СЕЛІ

M. Zhuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Public Administration, Podolsk State University, Kamyanets-Podilsky

STRATEGIC OBJECTIVES AND PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL MECHANISM OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE'S ECONOMY TO IMPROVE LAND USE EFFICIENCY, FOOD SECURITY AND ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REFORM IN RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.18

Н. В. Трусова

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

І. І. Вініченко

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Н. К. Дьяченко

старший викладач кафедри вищої математики,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Trusova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Business Consulting and International Tourism, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

I. Vinichenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

N. Diachenko

Senior Lecturer of the Department of Mathematics,Dnipro State Agrarian and Economic University

MODELING OF THE BUSINESS PROCESSES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.27

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

Ю. С. Кулик

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА АУДИТУ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВЕЛИКОГО ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

Yu. Kulyk

Master's student, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVING THE ACCOUNTING, TAXATION AND AUDIT OF LAND TAX IN LARGE AND SMALL BUSINESSES IN ORDER TO OPTIMIZE THEIR TAX PLANNING

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.37

В. В. Венгер

д. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Н. І. Романовська

к. е. н., доцент, науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

M. Б. Чижевська

к. е. н., доцент, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

V. Venger

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher, Public Institution "Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine"

N. Romanovska

PhD in Economics, Associate Professor, Researcher, Public Institution "Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine"

M. Chyzhevska

PhD in Economics, Associate Professor, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic"

TRENDS AND VECTORS OF DEVELOPMENT OF METALLURGICAL INDUSTRY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.48

В. В. Лойко

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

В. С. Руденко

аспірант кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, голова "Асоціації економістів Києва", м. Київ

Є. М. Лойко

здобувач ступеня магістра, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ДОМОГОСПОДАРСТВ МІСТА КИЄВА ЯК СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТА

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko Kyiv University, Kyiv

V. Rudenko

Postgraduate student of the Department of Finance and Economics, Boris Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Chairman of the Association of Economists of Kyiv

Ye. Loiko

Master's student, University of Economics and Law "KROK", Kyiv

DYNAMICS OF HOUSEHOLD DEVELOPMENT OF THE CITY OF KYIV AS A COMPONENT OF SOCIAL SECURITY OF THE CITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.56

Л. О. Василенко

к. т. н., доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва і архітектури

Ю. О. Березницька

к. т. н., доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва і архітектури

С. В. Федоренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва та архітектури, Академік академії будівництва України

М. І. Березний

студент, Київський національний університет будівництва і архітектури

П. Ф. Сегеда

студент, Київський національний університет будівництва і архітектури

КОНЦЕНТРАЦІЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У М. КИЄВІ

L. Vasylenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

Yu. Bereznytska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

S. Fedorenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

M. Berezny

Student, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

P. Cegeda

Student, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

CONCENTRATION OF HARMFUL SUBSTANCES IN KYIV

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.64

В. С. Пеньковський

к. е. н., викладач кафедри професійної освіти, Університет Григорія Сковороди у Переяславі, м. Переяслав

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ І ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕРЕЖ

V. Penkovskyi

PhD in Economics, Lecturer of the Department of Professional Education,Hryhoriy Skovoroda University in Pereyaslav, Pereyaslav

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF OPERATIONAL MANAGEMENT OF HOTEL-RESTAURANT AND TOURIST ENTERPRISES AND NETWORKS

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.68

О. Г. Кубай

к. е. н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

О. А. Заставнюк

студентка факультету менеджменту та права,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. Kubai

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Agrarian Management and Marketing, Vinnytsia national agrarian university, Vinnytsia

O. Zastavniuk

Student of the Department of Management and Law,Vinnytsia national agrarian university, Vinnytsia of the Faculty of Management and Law

IMPROVEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY IN THE SYSTEM OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет