Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 4, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4

Завантажити журнал №4, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.3

С. М. Судомир

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства,ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ПОРТФЕЛЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СИНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСАДАХ

S. Sudomyr

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Enterprise Economics Department Separated unit of the National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine "Berezhany Agricultural Institute", Berezhany

METHODOLOGY FOR FORMING EFFECTIVE PORTFOLIO OF AGRICULTURAL ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGIES ON SYNERGISTIC BASIS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.9

О. В. Лазарєва

д. е. н., доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

О. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, associate professor of management the landed resources department, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

FORMING OF ECOMENEGEMENT CONCEPTION IS IN PRACTICE OF MAHAGEMENT THE LANDED RESOURCES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.15

О. А. Мартинюк

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту,Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

O. Martyniuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor Department of Management, International Humanitarian University, Odessa, Ukraine

FORMATION OF A MODERN MODEL OF BUDGET MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.21

В. К. Збарський

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д. В. Грибова

к. е. н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

V. Zbarsky

Doctor of Economic Sciences, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

D. Gribova

PhD in Economics, Associate Professor, Dmytro Motorniy Tavria state agrotechnological university

THE METHODOLOGICAL BASIS OF THE STUDY OF THE FUNCTIONING OF THE TOURIST INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.27

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

Ю. Б. Заставний

аспірант, Луцький національний технічний університет

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: СПЕЦИФІКА ОРГАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

V. Golyan

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

Y. Zastavnyy

postgraduate student, Lutsk National Technical University

FINANCIAL AND ECONOMIC SUPPORT FOR AGRICULTURE: SPECIFICS OF ORGANIC PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.35

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

Ю. М. Марчук

к. с.-г. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Ю. Ю. Несторяк

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАРОЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПЕРЕДОВОГО ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ

A. Karpuk

Doctor of Economic Sciences, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

Yu. Marchuk

PhD in Agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Iu. Nestoriak

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF FOREST BIODIVERSITY CAPACITY BUILDING: PROSPECTS FOR IMPLEMENTING BEST FOREIGN PRACTICES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.44

Джоанна Стуглик

к. е. н., здобувач ступеня доктора економічних наук кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

В. М. Семцов

д. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Є. О. Мороз

к. соц. н., асистент кафедри теорії та історії соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

С. Ф. Цуркан

викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ТА ДИНАМІКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Joanna Stuglik

PhD in Economics, Department of Management, Marketing and Economics of Vinnytsia national technical university, Vinnytsia

V. Semtsov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Department of finance, banking and insurance Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

Y. Moroz

PhD in Sociology, assistant, Department of Theory and History of Sociology, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

S. Tsurkan

lecturer at the Department of finance, banking and insurance Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

MODELING THE RELATIONSHIP OF MARKET TRANSFORMATIONS AND THE DYNAMICS OF SOCIO-ECONOMIC INDICATORS IN UKRAINE: A REGIONAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.52

О. В. Євтушенко

к. е. н., доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Г. І. Гапоненко

к. е. н., доцент (бвз) кафедри туристичного бізнесу та країнознавства,Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

І. М. Шамара

к. е. н., доцент (бвз) кафедри туристичного бізнесу та країнознавства, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

АНАЛІЗ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

O. Yevtushenko

PhD in Economics, Associate Professor, V. N. Karazin Kharkiv National University

H. Haponenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Tourism Business and Country Studies,V. N. Karazin Kharkiv National University

I. Shamara

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Tourism Business and Country Studies,V. N. Karazin Kharkiv National University

ANALYSIS OF FRANCHISING ACTIVITIES IN THE TOURIST MARKET OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.58

С. І. Самайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

S. Samaichuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Hotel, Restaurant and Tourism Business, Kherson State Agrarian University, Kherson

FORMATION AND USE OF LABOR POTENTIAL OF RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.65

О. Б. Пелех

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

СТРУКТУРНІ ДИСБАЛАНСИ ВВП З ПОГЛЯДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЇХ НАСЛІДКИ

O. Pelekh

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the of Management Department, Rivne State Humanitarian University

MODEL OF STRUCTURAL POLICY OF UKRAINE AND STRUCTURAL-TEMPOLOGICAL ANALYSIS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.70

О. В. Ляховська

к. е. н., науковий співробітник відділу проблем реального сектору економіки регіонів,ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ М'ЯСОМ ТА М'ЯСНИМИ ПРОДУКТАМИ

O. Liahovska

PhD in Economics, researcher, Institute of Regional Studies named after M. I. Dolishniy of the National Academy of Sciences of Ukraine

MAIN TRENDS OF FOREIGN TRADE IN UKRAINE BY MEAT AND MEAT PRODUCTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.76

Н. А. Спринчук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ОБ'ЄМІВ ТОВАРНОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

N. Sprynchuk

PhD in Economics, s.r.w., senior research worker laboratory for economic research and marketing, Institute of feed research and agricultural of Podillya and feed use, Institute of feed research and agricultural of Podillya

AN ALGORITHM FOR DETERMINING THE OPTIMAL VOLUME OF COMMODITY FEED PRODUCTION FOR A FARM

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.83

М. В. Заплатинський

к. е. н., доцент, доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук, Українська академія друкарства, м. Львів

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

М. Zaplatynskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Departmenof Social and Humanities sciences, Ukrainian Academy of Printing, Lviv

PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.91

Ю. О. Головчук

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Л. П. Середницька

старший викладач кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВІ ЗАХОДИ ЯК СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН

Y. Holovchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Marketing and Advertising Department,Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

L. Serednytska

Senior Lecturer of the Marketing and Advertising Department,Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

EXHIBITION AND FAIRY ACTIVITY AS COMPONENTS OF PARTNERSHIP FORMATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.99

Л. С. Маркевич

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

О. А. Подолянчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТЕРМІНУ "ОРГАНІЧНА ПРОДУКЦІЯ" ТА НАПРЯМИ ЇЇ ОБЛІКУ

L. Markevych

postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

O. Podolyanchuk

PhD in Economics, associate professor, Head of Accounting and Taxation Department in Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

THE CONCEPT OF "ORGANIC PRODUCTS" NOTION AND DIRECTIONS OF IT`S ACCOUNTING

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.105

О. О. Масляєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

І. О. Ганзюр

студентка групи МгЕКз-1-19,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Masliaieva

PhD in Economics, Associate Professor of Economics Department, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

I. Hunzur

student group МгЕКз-1-19, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

FORMATION OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC RELATIONS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет