Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 4, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4

Завантажити журнал №4, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.3

В. М. Будзяк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

О. С. Будзяк

д. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, м. Київ

НАПРЯМИ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЗЕМЕЛЬ

V. Budzуak

Вoctor of economics, professor Professor of the Department of International Economic Relations Kyiv National University of Trade and Economics

O. Budzyak

Doctor of Economics, professorHead of the Department of Ecology and Land Use EconomicsState Ecology Academy of Postgraduate Education and Management

WAYS OF ESTIMATE THE EARTH CONDITION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.10

О. А. Дудзяк

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління, Подільський державний аграрно-технічний університет

ВПЛИВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ НА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

O. Dudziak

PhD in Economics, prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

THE IMPACT OF AGRARIAN EDUCATION ON THE RESTORATION AND DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.15

О. В. Дикань

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту і адміністрування, Український державний університет залізничного транспорту

Н. Л. Фролова

здобувач кафедри менеджменту і адміністрування,Український державний університет залізничного транспорту

АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ІНФРАСТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ

O. Dikan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management and Administration, Ukrainian State University of Railway Transport

N. Frolova

Competitor of a scientific degree, Department of Management and Administration, Ukrainian State University of Railway Transport

CRISIS MANAGEMENT THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES: INSTITUTIONAL AND INFRASTRUCTURE ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.24

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

І. А. Козачок

ст. викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

Г. О. Бортник

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

G. Bortnik

Group of studing the theory of taxation -17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

DEVELOPMENT OF AUDIT PROGRAMME OF FINISHED GOODS SALES INCOME IN THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.32

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізької державної інженерної академії

Н. С. Чакалова

асистент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізької державної інженерної академії

А. С. Кулєк

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізької державної інженерної академії

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕНЬ ПІД ЧАС ТЕНДЕРНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

T. Melikhova

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, of the Zaporozhye State Engineering Academy

N. Chakalova

Assistant of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit of the Zaporozhye State Engineering Academy

A. Kuliek

Master student of the department of accounting, analysis, taxation and audit of the Zaporozhye State Academy of Engineering

ІMPROVING THE METHODOLOGY OF INTERNAL AUDIT OF SETTLEMENTS WITH CUSTOMERS IN ORDER TO PREVENT BREACHES OF TENDER PROCUREMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.42

Л. А. Петренко

к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Р. В. Шевченко

студентка спеціальності 6504 "Економіка підприємства"ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ІННОВАЦІЇ В РОСЛИННИЦТВІ: АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ

L. Petrenko

Associate professor, PhD, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Ukraine

R. Shevchenko

Student, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Ukraine

INNOVATIONS IN CROP PRODUCTION: CURRENT TRENDS AND PERFORMANCE INDICATORS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.51

Т. А. Орошан

директор, Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії, відмінник аграрної освіти та науки, викладач-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

К. О. Кухта

к. е. н., викладач обліково-фінансових дисциплін, Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

T. Oroshan

Principal of Lubny Financial-economic college of Poltava State Agriculture Academy

K. Kukhta

PhD in Economics, teacher of accountant-financial of Lubny Financial-economic college of Poltava State Agriculture Academy

RESEARCH OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF FIXED ASSETS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.56

І. М. Семенчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

К. Ю. Мала

Школа молодого вченого, факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

I. Semenchuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of department of enterprise economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

К. Mala

"School of a young scientist", faculty of Economic Sciences, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

WAYS OF INCREASING COMPETITIVENESS OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.62

Б. М. Марков

к. е. н., докторант, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

МЕТОДИКА ГРУПУВАННЯ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

B. Markov

PhD in Economics, Alfred Nobel University, Dnipro

METHODOLOGY OF GROUPING OF RETAIL TRADE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.67

О. І. Ракович

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ЛОКАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

O. Rakovich

postgraduate student of the Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomy

LOCAL DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE POTENTIAL OF AGRICULTURAL TERRITORIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.75

В. І. Кравець

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

V. Kravets

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FORMATION OF BUDGET EXPENDITURES AS A TOOL OF FINANCIAL POLICY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.83

С. І. Олешкевич

студент (бакалавр), факультет менеджменту і маркетингу,НТУУ "КПІ імені Сікорського", м. Київ, Україна

М. А. Чайковська

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки,НТУУ "КПІ імені Сікорського", м. Київ, Україна

НАПРЯМИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

S. Oleshkevich

student (bachelor), Faculty of Management and MarketingIgor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine

M. Chaykovska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International EconomicsIgor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine

DIRECTIONS FOR DECREASING COSTS AND INCREASING THE INCOME OF THE ENTITIES OF AGRICULTURAL COMPLEX OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.88

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Л. О. Резніченко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ЗАСОБУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

L. Reznichenko

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

IMPROVEMENT OF THE METHOD OF INTERNAL AUDIT OF WAGES AS A MEANS OF INTERNAL CONTROL AT AN ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет