Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 4, 2018

Завантажити журнал №4, 2018

А. В. Лесь

к. е. н., старший викладач кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ

A. Les

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Ecological Safety and Environmental Economics, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR THE FORMATION OF ENVIRONMENTAL PROGRAMS

О. В. Шанін

к. е. н., с. н. с., начальник відділу аграрної економіки і продовольства, Національна академія аграрних наук України

В. О. Лаготюк

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

ПРОБЛЕМИ І ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА

O. Shanin

Ph.D. Head of the Department of Agricultural Economics and Food, National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine

V. Lagotyuk

PhD Student, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

PROBLEMS AND FACTORS OF COMPETITIVENESS DOMESTIC POULTRY INDUSTRY ENTERPRISES

І. М. Семенчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

В. А. Юзик

Школа молодого вченого, факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

I. Semenchuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of department of enterprise economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

V. Yuzyk

School of a young scientist, Faculty of Economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

INFORMATION SUPPORT OF LAND RESOURCES MANAGEMENT

N. Datsii

doctor in public administration, professor, professor of faculty of economic theory, intellectual property and public administration in Zhytomyr national agroecological university

FORMATION OF THE ADMINISTRATIVE ELITE IN THE SYSTEM OF PROVISION OF MEDICAL SERVICES AND HEALTH CARE IN UKRAINE

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та державного управління Житомирського національного агроекологічного університету

ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЕЛІТИ У СИСТЕМІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

INVESTIGATION OF POSSIBILITY OF THE USE OF METHODS FOR ASSESSING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF INNOVATION AND INVESTMENT PROJECTS FOR THE CREATION THE ENTERPRISE'S ECONOMIC SECURITY SERVICE

М. М. Огієнко

к. техн. н., доцент, кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

M. Ogienko

andidate of technical sciences, associate professor, department of hotel and restaurant and tourism business, Mykolaiv branch of Kyiv National University of Culture and Arts

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ASSESSMENT OF HUMAN POTENTIAL IN REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

Л. П. Рогатіна

к. п. н., Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

О. В. Гуріна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та ЗЕД, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

М. С. Михайлов

аспірант, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

L. Rogatina

candidate of political sciences, Odessa National Academy if Food Technologies

O. Gurina

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Organization, MykolayivNational University named V.O. Sukhomlinsky, Mikolaiv

M. Myhailov

Postgraduate Student, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov, Mykolaiv

PRECONDITIONS AND PRINCIPLES OF FORMING OF A MODEL OF STRATEGIC MANAGEMENT BY ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

О. В. Бутрим

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії економіки низьковуглецевого розвитку агросфери, Інститут агроекології і природокористування НААН

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ ВНУТРІШНЬОГО ВУГЛЕЦЕВОГО РИНКУ У СЕКТОРІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

O. Butrym

Ph.D. of economic Sciences, Senior Researcher, Supervisor of the Laboratory of Economics of Low Carbon Agrosphere Development of Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

FORMATION OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC INSTRUMENT OF THE INTERNAL CARBON MARKET IN THE LAND USE SECTOR OF UKRAINE

Г. Т. П'ятницька

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

О. М. Григоренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри інженерно-технічних дисциплін, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

В. С. Найдюк

Генеральний директор, ПрАТ "Компанія "Київенергохолдинг", м. Київ

МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

G. Piatnytska

Doctor of Economics, Professor, Professor of Management Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

О. Hryhorenko

Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor, Associate Professor of Engineering and technical disciplines Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

V. Naidiuk

General Director, Kyivenergoholding, PJSC, Kyiv

METHODICAL AND PRACTICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE CATERING TRADE' SMALL ENTERPRISES

О. В. Анисенко

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами Чорноморський національний університет імені Петра Могили

А. І. Козак

"Школа молодого вченого", факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ВПЛИВ МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

O. Anysenko

Senior Lecturer of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea State University

A. Kozak

"School of the Young Scientist", faculty of Economic Sciences, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

INFLUENCE MORATORIUM ON SALE OF FARMLAND

В. О. Мясников

здобувач кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Miasnykov

candidate for the Department of Economics of the municipal economy enterprises, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACH TO FORECASTING INDICATORS OF INNOVATIVE POTENTIAL OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет