EnglishНа русском

Агросвіт № 4, 2017

М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПОТЕНЦІЙНА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ВИСОКОТОВАРНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

M. Mysevych

Ph.D., assistant professor of management and organizations administering them M. Polishchuk, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

V. Khodakyvskyy

Ph.D., assistant professor of economics and business, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

POTENTIAL COMPETITIVENESS OF HIGH-VALUE AGRICULTURAL ENTERPRISES OF ZHYTOMYR REGION

Л. М. Болдирєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

L. Boldyrieva

PhD in Economics, associate Professor, Poltava National Technical Yurii Kondratuyk University

FORMATION OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF THE NATIONAL AGRI-FOOD SECTOR

С. В. Петруха

заступник директора, Інститут післядипломної освіти ДННУ "Академія фінансового управління"

ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ АГРАРНИХ КРИЗ

S. Petrukha

Deputy Director of the Institute of Postgraduate Education SESE "The Academy of Financial Management"

EVOLUTION OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE AGRARIAN CRISES RESEARCH

О. М. Галицький

к. е. н., доц., завідувач кафедри економічної теорії та економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

ІМПЕРАТИВИ ДІАГНОСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У НАПРЯМІ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

A. Galitskiy

PhD, Assoc., head of economics and business economics, Odessa State Agrarian University

IMPERATIVE DIAGNOSING INNOVATIVE CAPACITY TO PROTECT THE ECONOMIC INTERESTS OF THE PROCESSING ENTERPRISES OF AGRARIAN SPHERE

Я. О. Голобородько

аспірант, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

I. Holoborodko

Postgraduate, Uman National University of Horticulture, Uman

FORMATION OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTION REGION IN A GLOBALIZED ECONOMY

Т. Ю. Петрук

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ

T. Petruk

a master, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

THE ECONOMIC CONTENT AND SIGNIFICANCE OF AGRICULTURAL INSURANCE

O. В. Кoстюнiк

к. е. н., дoцент кaфедри фiнaнсiв, oблiку тa aудиту, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiверситет

В. В. Пoбережнa

студенткa, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiверситет

ШЛЯХИ УДOСКOНAЛЕННЯ БЕЗГOТIВКOВИХ ГРOШOВИХ КOШТIВ ПIДПРИЄМСТВ УКРAЇНИ

O. Kostyunik

candidate of economic science, associated professor of finance, accounting and auditing, National Aviation University

V. Poberezhna

student of the National Aviation University

THE WAYS OF IMPROVEMENT OF NON-CASH ASSETS OF ENTERPRISES IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця