EnglishНа русском

Агросвіт № 4, 2016

Завантажити журнал №4, 2016

А. О. Сітковська

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРІЇ І МЕТОДИ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

A. Sitkovska

Ph.D., assistantе professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

THEORY AND METHODS OF ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AGRARIAN SPHERE OF ECONOMY

І. М. Назаренко

к. е. н., доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КАПІТАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Nazarenko

candidate of sciences, associate professor of economic control and audit Sumy National Agrarian University

METHODICAL APPROACH TO THE ESTIMATION OF THE CAPITAL AVAILABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. С. Косар

к. е. н., доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

Н. Є. Кузьо

старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

І. І. Білик

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

N. Kosar

Ph.D., Associate Professor of Marketing and Logistics, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

N. Kuzo

Senior Lecturer, Department of Marketing and Logistics, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

I. Bilyk

Ph.D., Senior Lecturer, Department of Marketing and Logistics, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

THE DEVELOPMENT OF THE STRATEGIES FOR MILK PROCESSING ENTERPRISES IN UKRAINE IN MODERN CONDITIONS

Н. Л. Новікова

к. е. н., доцент, здобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

N. Novikova

PhD, Associate Professor, Researcher of the National Scientific Centre "Institute of Agricultural Economics" National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

THE THEORETICAL BASIS OF STATE REGULATION OF ECONOMIC INTERESTS

В. І. Скіцько

к. е. н., доцент, докторант, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ЗАДАЧ Е-ЛОГІСТИКИ, МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ЇХ ВИРІШЕННЯ

V. Skitsko

Candidate of Sciences (Economics), Docent, Postdoctoral Fellow, Associate Professor of Economic and Mathematical Modeling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

CLASSIFICATION AND ANALYSIS OF E-LOGISTICS TASKS, METHODS AND MODELS OF THEIR SOLUTION

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

О. В. Скряга

студент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПТАХІВНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. Gorobets

PhD, associate professor, assistant professor of management rights Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

О. Skriaha

student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

STRATEGIC MANAGEMENT FEATURES OF SUPPLY POULTRY ENTERPRISE ACTIVITIES

О. С. Дудник

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Dudnyk

postgraduate, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

FEATURES OF THE AGRICULTURE PRODUCTION IN SMALL FORMS OF ENTREPRENEURSHIP IN CHERKASSY REGION

О. Г. Михайленко

старший викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ СВІТОВОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ВИМОГ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

O. Mihaylenko

the lecturer of Department of the International economics and international finance, Dnepropetrovsk National University, Dnepropetrovsk

ANALYSIS OF THE GLOBAL AGRICULTURAL MARKET OF DIVERSIFIED PRODUCTION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

Т. В. Вільхова

асистент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

T. Vilkhova

assistant of Department of Organizations' Management, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

CLUSTER MODEL OF IMPROVEMENT IN LAND TENURE FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. О. Масляєва

викладач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

O. Maslyaeva

lecturer, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

THE COMPETITIVENESS OF DAIRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця