Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 4, 2016

Завантажити журнал №4, 2016

А. О. Сітковська

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРІЇ І МЕТОДИ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

A. Sitkovska

Ph.D., assistantе professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

THEORY AND METHODS OF ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AGRARIAN SPHERE OF ECONOMY

І. М. Назаренко

к. е. н., доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КАПІТАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Nazarenko

candidate of sciences, associate professor of economic control and audit Sumy National Agrarian University

METHODICAL APPROACH TO THE ESTIMATION OF THE CAPITAL AVAILABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. С. Косар

к. е. н., доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

Н. Є. Кузьо

старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

І. І. Білик

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

N. Kosar

Ph.D., Associate Professor of Marketing and Logistics, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

N. Kuzo

Senior Lecturer, Department of Marketing and Logistics, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

I. Bilyk

Ph.D., Senior Lecturer, Department of Marketing and Logistics, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

THE DEVELOPMENT OF THE STRATEGIES FOR MILK PROCESSING ENTERPRISES IN UKRAINE IN MODERN CONDITIONS

Н. Л. Новікова

к. е. н., доцент, здобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

N. Novikova

PhD, Associate Professor, Researcher of the National Scientific Centre "Institute of Agricultural Economics" National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

THE THEORETICAL BASIS OF STATE REGULATION OF ECONOMIC INTERESTS

В. І. Скіцько

к. е. н., доцент, докторант, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ЗАДАЧ Е-ЛОГІСТИКИ, МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ЇХ ВИРІШЕННЯ

V. Skitsko

Candidate of Sciences (Economics), Docent, Postdoctoral Fellow, Associate Professor of Economic and Mathematical Modeling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

CLASSIFICATION AND ANALYSIS OF E-LOGISTICS TASKS, METHODS AND MODELS OF THEIR SOLUTION

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

О. В. Скряга

студент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПТАХІВНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. Gorobets

PhD, associate professor, assistant professor of management rights Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

О. Skriaha

student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

STRATEGIC MANAGEMENT FEATURES OF SUPPLY POULTRY ENTERPRISE ACTIVITIES

О. С. Дудник

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Dudnyk

postgraduate, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

FEATURES OF THE AGRICULTURE PRODUCTION IN SMALL FORMS OF ENTREPRENEURSHIP IN CHERKASSY REGION

О. Г. Михайленко

старший викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ СВІТОВОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ВИМОГ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

O. Mihaylenko

the lecturer of Department of the International economics and international finance, Dnepropetrovsk National University, Dnepropetrovsk

ANALYSIS OF THE GLOBAL AGRICULTURAL MARKET OF DIVERSIFIED PRODUCTION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

Т. В. Вільхова

асистент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

T. Vilkhova

assistant of Department of Organizations' Management, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

CLUSTER MODEL OF IMPROVEMENT IN LAND TENURE FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. О. Масляєва

викладач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

O. Maslyaeva

lecturer, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

THE COMPETITIVENESS OF DAIRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет