EnglishНа русском

Агросвіт № 4, 2014

Завантажити журнал №4, 2014

О. І. Шкуратов

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Shkuratov

Ph.D. in Economics, Senior Research Fellow, Head of the Division Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS

ASSESSMENT OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES RESOURCE POTENTIAL EXPLOITATION

Л. А. Гунько

к. е. н., доцент кафедри землевпорядного проектування, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

L. Gunko

candidate of economic sciences, associate professor department land planning, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FORMATION OF AGRICULTURAL LAND USE TYPES IN NEW LAND RELATIONS

О. О. Бассова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету "Україна"

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Bassova

Ph.D. , assistant professor of finance and credit, Nicholas Interregional Institute of Human Development Universities University " Ukraine "

EVALUATION OF FINANCIAL EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. В. Ісаченко

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, НУБіП України

ДО ПИТАННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО СIЛЬСЬКОГОСПОДAРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВAННЯ

N. Isachenko

Ph.D., Associate Professor cadastre, NUBiP Ukraine

TO QUESTION THE FOUNDATIONS OF ECOLOGICALLY SAFE AGRICULTURAL LAND USE

І. А. Абрамович

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Abramovich

PhD in Economics, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF SALES ACTIVITY PROCESSING ENTERPRISES

М. Б. Дацюк-Томчук

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА МОЛОКОПРОДУКТІВ

M. Datsiuk-Tomchuk

Ph.D., Associate Professor of Economics and Business Department, Lutsk Institute of Human Development of University "Ukraine"

THE ESSENCE AND IMPORTANCE OF MILK AND DIARY PRODUCTION DEVELOPMENT

В. В. Клочан

д. е. н., доцент, Миколаївський національний аграрний університет

А. В. Прутян

магістр факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ БРАТСЬКОГО РАЙОНУ

V. Klochan

Doktor nauk ekonomichnih, Associate Professor, Mykolayiv National Agrarian University

A. Prutyan

Master of the Faculty of Management, Mykolayiv National Agrarian University

FEATURES OF FORMATION OF CAREER-ORIENTED POTENTIAL AGRICULTURAL ENTERPRISES BRATSK REGION

А. О. Музиченко

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. Л. Романів

магістр, спеціальність "Економіка підприємства", Національний університет біоресурсів і природокористування України

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ

A. Muzichenko

Ph.D., assistant professor of accounting, analysis and audit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

N. Romaniv

Master, in "Economy of enterprise", National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FINANCIAL CONDITION OF ENTERPRISES: THE NATURE AND WAIS TO IMPROVE

О. В. Чеберяк

асистент кафедри міжнародної економіки, КНЕУ ім. В. Гетьмана

ПЕРЕДУМОВИ ТА ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Cheberiak

Assistant at The Department of International Economics, KNEU

BACKGROUND AND OBJECTIVE NECESSITY FOR MODERNIZATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Н. О. Окселенко

асистент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

IНТЕГРАЛЬНИЙ ІНДИКАТОР ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

N. Okselenko

assistant of the finance department, Dnipropetrovs'k state agrarian university

INTEGRAL INDICATOR OF CURRENT ASSETS USAGE EFFICIENCY

В. Б. Ваврик

аспірант, Львівський національний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНЕ ТА ЦІНОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Vavryk

graduate student, Lviv National Agrarian University

ECONOMIC AND PRICE ENVIRONMENT OF FARMS

С. В. Забураннний

здобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ АР КРИМ

S. Zaburanniy

graduate student, NSC "Institute of Agricultural Economics"

FEATURES OF TOURISM IN RURAL AREAS AR KRYM

Гейдаров Ханлар Бейляр оглу

Университет "Гафгаз"

ЦЕНОВОЙ МЕХАНИЗМ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В АГРАРНОЙ ОБЛАСТИ

Geydarov Khanlar Beyler

"Gafgaz" University

PRICE MECHANISM AS A MEANS OF SOCIAL-ECONOMIC MANAGEMENT THE AGRARIAN

О. Г. Чирва

к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ДЕРЖАВИ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ

O. Chyrva

PhD, associate professor of "Marketing and Business Management" Uman State Pedagogical University named after Paul Tychiny

COMPETITIVENESS OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS AS ECONOMIC PHENOMENON

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця