EnglishНа русском

Агросвіт № 4, 2009

В. А. Голян

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНЦЕСІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

О. О. Дмитрієва

к. т. н., заступник директора з маркетингу НДР, зав. лабораторією,Український НДІ екологічних проблем, м. Харків

А. А. Мосейчук

перший заступник начальника держуправління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, м. Полтава

М. І. Проскурня

зав. кафедрою екології, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Ю. І. Головня

викладач кафедри економіки підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ АГРАРНИХ І ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. М. Зливка

заступник директора-завідувач НДВ продуктивності в сільському господарстві, Науково-дослідний центр "Донецькагропромпродуктивність"

РОЛЬ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РАЦІОНАЛЬНОГО ТА ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ВСІХ ВИДІВ РЕСУРСІВ

В. В. Комірна

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СОЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПОНЯТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

О. М. Журкану

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

О. І. Олексюк

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

СПОЖИВАЧ ЯК КЛЮЧОВИЙ СУБ'ЄКТ В УПРАВЛІННІ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ю. М. Хвесик

кандидат економічних наук

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ

Н. С. Мєдвєдкова

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДО АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Т. І. Гончар,

головний фахівець, Кіровоградський науково-дослідний центр продуктивності

СТАН І ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

О. В. Селезньова

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця