Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 3-4, 2015

Завантажити журнал №3-4, 2015

І. Г. Фадєєва

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ

I. Fadyeyeva

PhD, associate professor, head of the department of finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF DEVELOPMENT MANAGEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS OF CORPORATE STRUCTURE

Д. А. Міщенко

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, lecturer, Professor, Department of Finance, Dnipropetrovsk State Finance Academy

WAYS OF IMPROVING PUBLIC FINANCIAL SUPPORT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE IN THE CURRENT DEVELOPMENT

І. В. Ящишина

д. е. н., доцент, декан економічного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський

УКРАЇНА У СВІТОМУ ІННОВАЦІЙНО-СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

I. Yashchyshyna

Doctor of Sciences (Economic), Associate professor, Dean of the Faculty of Economics Ivan Ohienko Kamjanets-Podilsky National University, Kamjanets-Podilsky

UKRAINE IN THE WORLD OF INNOVATION AND SOCIAL DEVELOPMENT

В. В. Гоблик

к. філос. н., доцент, Мукачівський державний університет

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ

V. Hoblyk

Candidate of Philosophical Sciences, assistant professor, Mukachevo State University

REGIONAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF CROSS-BORDER REGIONS

І. В. Лозинська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

КРИТЕРІЇ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

I. Lozynska

Ph.D., associate professor, assistant professor of economics, Sumy National Agricultural University, Sumy

EVALUATION CRITERIA AND FACTORS INFLUENCING TO IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF MEAT AND DAIRY PRODUCTS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. В. Калінчик

д. е. н., професор, Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

С. М. Калінчик

генеральний директор НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

І. М. Алєксєєнко

к. е. н., керівник проектів НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ В УКРАЇНІ

M. Kalinchyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chair of Economics and Enterprise of International University of Human Development "Ukraine" (Dnipropetrovsk branch)

S. Kalinchyk

General Manager "WinMix Soft Ltd"

I. Alekseenko

Ph.D. in Economics, Project manager "WinMix Soft Ltd"

CURRENT TRENDS, STATUS AND PROSPECTS OF PORK PRODUCTION IN UKRAINE

П. М. Григорук

д. е. н., доцент, Хмельницький національний університет

Т. Ю. Федорова

аспірант, Хмельницький національний університет

АНАЛІЗ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

P. Grygoruk

doctor of economics, associate professor, The Khmelnytsk national university

T. Fedorova

The Khmelnytsk national university

ANALYSIS AGRARIAN THE SECTOR OF THE KHMEL'NICKOY AREA ON THE BASIC INDEXES OF STEADY DEVELOPMENT

М. В. Босовська

к. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КОНВЕРГЕНЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

M. Bosovskaya

PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kуiv

CONSOLIDATION OF TOURISM SECTOR ECONOMIC ENTITIES ON THE BASIS OF A CLUSTER

Б. Б. Заячківська

аспірантка кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЗАКАРСТОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

B. Zayachkivska

graduate student of Department of Land Cadastre, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE FORMATION OF RESTRICTIONS OF LAND USE OF KARST AREAS

О. В. Ставицький

асистент кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ЩОДО ВИБОРУ СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

О. Stavytskyi

asistant, Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, Kyiv

METHODOLOGY MAKING MANAGEMENT DECISIONS IN SELECTING STRATEGIC AREAS OF DEVELOPMENT COMPANIES

С. П. Бендасюк

старший лаборант Центру економічних досліджень, Одеська національна академія харчових технологій

ПРИНЦИПИ, СТРАТЕГІЇ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

S. Bendasyuk

Senior Laboratory Center for Economic Studies of Odessa National Academy of Food Technologies

PRINCIPLES, STRATEGIES, TOOLS, MANAGEMENT OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE REGION

Н. І. Король

аспірант кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

N. Korol

PhD, administrative management and foreign economic activity department, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRIBUSINESS IN CONTEXT OF GLOBALIZATION

О. С. Павленко

старший викладач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ФОРМУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГАЛУЗІ НУТРІЇВНИЦТВА

O. Pavlenko

senior lecturer department of economic theory and agricultural economics Dnipropetrovsk State Agrarian-Economic University

STUDY FOR THE ESTABLISHMENT OF INTEGRATION FORMATION OF NUTRIA'S FARMING

Л. Ф. Пастернак

старший викладач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

L. Pasternak

teacher of the Dnipropetrovsk state agrarian-economic university

ECONOMIC EFFICIENCY ECONOMIC ASSOCIATIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет