EnglishНа русском

Агросвіт № 3-4, 2015

Завантажити журнал №3-4, 2015

І. Г. Фадєєва

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ

I. Fadyeyeva

PhD, associate professor, head of the department of finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF DEVELOPMENT MANAGEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS OF CORPORATE STRUCTURE

Д. А. Міщенко

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, lecturer, Professor, Department of Finance, Dnipropetrovsk State Finance Academy

WAYS OF IMPROVING PUBLIC FINANCIAL SUPPORT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE IN THE CURRENT DEVELOPMENT

І. В. Ящишина

д. е. н., доцент, декан економічного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський

УКРАЇНА У СВІТОМУ ІННОВАЦІЙНО-СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

I. Yashchyshyna

Doctor of Sciences (Economic), Associate professor, Dean of the Faculty of Economics Ivan Ohienko Kamjanets-Podilsky National University, Kamjanets-Podilsky

UKRAINE IN THE WORLD OF INNOVATION AND SOCIAL DEVELOPMENT

В. В. Гоблик

к. філос. н., доцент, Мукачівський державний університет

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ

V. Hoblyk

Candidate of Philosophical Sciences, assistant professor, Mukachevo State University

REGIONAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF CROSS-BORDER REGIONS

І. В. Лозинська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

КРИТЕРІЇ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

I. Lozynska

Ph.D., associate professor, assistant professor of economics, Sumy National Agricultural University, Sumy

EVALUATION CRITERIA AND FACTORS INFLUENCING TO IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF MEAT AND DAIRY PRODUCTS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. В. Калінчик

д. е. н., професор, Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

С. М. Калінчик

генеральний директор НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

І. М. Алєксєєнко

к. е. н., керівник проектів НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ В УКРАЇНІ

M. Kalinchyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chair of Economics and Enterprise of International University of Human Development "Ukraine" (Dnipropetrovsk branch)

S. Kalinchyk

General Manager "WinMix Soft Ltd"

I. Alekseenko

Ph.D. in Economics, Project manager "WinMix Soft Ltd"

CURRENT TRENDS, STATUS AND PROSPECTS OF PORK PRODUCTION IN UKRAINE

П. М. Григорук

д. е. н., доцент, Хмельницький національний університет

Т. Ю. Федорова

аспірант, Хмельницький національний університет

АНАЛІЗ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

P. Grygoruk

doctor of economics, associate professor, The Khmelnytsk national university

T. Fedorova

The Khmelnytsk national university

ANALYSIS AGRARIAN THE SECTOR OF THE KHMEL'NICKOY AREA ON THE BASIC INDEXES OF STEADY DEVELOPMENT

М. В. Босовська

к. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КОНВЕРГЕНЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

M. Bosovskaya

PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kуiv

CONSOLIDATION OF TOURISM SECTOR ECONOMIC ENTITIES ON THE BASIS OF A CLUSTER

Б. Б. Заячківська

аспірантка кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЗАКАРСТОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

B. Zayachkivska

graduate student of Department of Land Cadastre, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE FORMATION OF RESTRICTIONS OF LAND USE OF KARST AREAS

О. В. Ставицький

асистент кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ЩОДО ВИБОРУ СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

О. Stavytskyi

asistant, Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, Kyiv

METHODOLOGY MAKING MANAGEMENT DECISIONS IN SELECTING STRATEGIC AREAS OF DEVELOPMENT COMPANIES

С. П. Бендасюк

старший лаборант Центру економічних досліджень, Одеська національна академія харчових технологій

ПРИНЦИПИ, СТРАТЕГІЇ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

S. Bendasyuk

Senior Laboratory Center for Economic Studies of Odessa National Academy of Food Technologies

PRINCIPLES, STRATEGIES, TOOLS, MANAGEMENT OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE REGION

Н. І. Король

аспірант кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

N. Korol

PhD, administrative management and foreign economic activity department, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRIBUSINESS IN CONTEXT OF GLOBALIZATION

О. С. Павленко

старший викладач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ФОРМУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГАЛУЗІ НУТРІЇВНИЦТВА

O. Pavlenko

senior lecturer department of economic theory and agricultural economics Dnipropetrovsk State Agrarian-Economic University

STUDY FOR THE ESTABLISHMENT OF INTEGRATION FORMATION OF NUTRIA'S FARMING

Л. Ф. Пастернак

старший викладач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

L. Pasternak

teacher of the Dnipropetrovsk state agrarian-economic university

ECONOMIC EFFICIENCY ECONOMIC ASSOCIATIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця