Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 3, 2022

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3

Завантажити журнал №3, 2022

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3.3

Н. П. Новак

д. е. н., д. ю. н., начальник, Новотроїцька державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

N. Novak

Doctor of Economic Sciences, Doctor of Law, Head, Novotroitsk State Tax Inspectorate of the Main Department of the State Tax Service in the Kherson Region, the Autonomous Republic of Crimea and the Sevastopol

MANAGEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE ON THE BASIS OF TAX ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3.10

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

Н. В. Мединська

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

Ю. Б. Заставний

доктор філософії в галузі економіки, м. Київ

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ВИКЛИКІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ

V. Golyan

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

N. Medynska

PhD in Economics, Associate Professor, Acting Manager of the Department of Land Cadastre, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Y. Zastavnyy

PhD in Economics, Kyiv

ECONOMIC MECHANISM OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE CONTEXT OF GLOBAL ENVIRONMENTAL CHALLENGES: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FORMATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3.19

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

А. М. Москаленко

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, директор, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України

В. Б. Ляшинський

аспірант, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

СВІТОВІ ТА УКРАЇНСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕТРАДИЦІЙНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

A. Moskalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Corresponding Member of NAAS, Director of the Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Manufacture of the NAAS of Ukraine

V. Liashynskyi

Postgraduate student, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

WORLD AND UKRAINIAN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF NON-CONVENTIONAL AGRICULTURAL LAND USE

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3.31

О. І. Дребот

д. е. н., професор, академік НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

Н. В. Комарова

доктор філософії в галузі економіки, Білоцерківський національний аграрний університет

В. А. Тарнавський

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

Д. Ю. Комаров

асистент кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

ГЕОПОРТАЛ ВІДКРИТИХ ДАНИХ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

O. Drebot

Doctor of Economic Sciences, Professor, Academic of NAAS, Head of the Department of Institutional Support of Environmental Management, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

N. Komarova

PhD in Economics, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Tarnavskyi

Postgraduate student, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

D. Komarov

Assistant of the Department of Land Resources Management and Land Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

GEOPORTAL OF OPEN DATA OF THE BILA TSERKVA CITY TERRITORIAL COMMUNITY AS A COMPONENT OF THE NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3.40

О. О. Маслиган

д. е. н., доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

Е. В. Тодьєрішко

аспірант кафедри eкономіки та фінансів, Мукачівський державний університет

О. В. Кузнєцова

к. е. н., доцент, заступник завідувача кафедри управління, фінансів та адміністрування, Одеський інститут МАУП

К. В. Шафранова

к. е. н., доцент, директор, Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету "Україна"

ЦИФРОВІЗАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРШРУТИЗАЦІЯ КЛАСТЕРІВ ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

O. Maslihan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

E. Todierishko

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, Mukachevo State University

O. Kuznietsova

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Head of the Department of Management, Finance and Administration, Odessa Institute of the IAPM

K. Shafranova

PhD in Economics, Associate Professor, Director, Zhytomyr Economic and Humanitarian Institute of the University "Ukraine"

DIGITAL MANAGEMENT AND ROUTING OF TOURIST AND HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS CLUSTERS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3.49

Т. Ю. Чаркіна

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Український державний університет науки і технологій

В. М. Зайцева

к. пед. н., професор, директор інституту Управління та права, завідувач кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу, НУ "Запорізька політехніка"

О. В. Пікуліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Український державний університет науки і технологій

А. О. Реукова

магістр, Вищий навчальний приватний заклад "Дніпровський гуманітарний університет"

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ТА НОВІ НАПРЯМИ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

T. Charkina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Ukrainian State University of Science and Technology

V. Zaitseva

PhD in Pedagogical Sciences, Professor, Director of the Institute of Management and Law, Head of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business, National University "Zaporizhzhya Polytechnic"

O. Pikulina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Ukrainian State University of Science and Technology

A. Reukova

Mаstеr's dеgrее, Higher Educational Private Institution "Dniprovsky Humanities University"

MODERN DEVELOPMENT TRENDS AND NEW DIRECTIONS OF THE TOURISM INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3.57

В. І. Ткачук

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, підприємництва та туризму, Поліський національний університет, м. Житомир

М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та туризму, Поліський національний університет, м. Житомир

О. М. Овдіюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та туризму, Поліський національний університет, м. Житомир

Д. В. Куриленко

к. філол. н., старший викладач кафедри іноземних мов, Поліський національний університет, м. Житомир

І. Г. Назімов

магістр, Поліський національний університет, м. Житомир

ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ТА АНТИКРИЗОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

V. Tkachuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics and Entrepreneurship, Polissia National University, Zhytomyr

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

O. Ovdiyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship And Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

D. Kurylenko

PhD in Philology, Senior Lecturer of the Department of Foreign Languages, Polissia National University, Zhytomyr

I. Nazimov

Mаstеr's dеgrее, Polissia National University, Zhytomyr

INNOVATIVE VECTOR MANAGEMENT OF ENTERPRISES INVESTMENT AND CRISIS MANAGEMENT ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3.64

А. А. Олешко

д. е. н., професор, завідувач кафедри смарт-економіки,Київський національний університет технологій та дизайну

О. В. Ольшанська

д. е. н., професор, професор кафедри смарт-економіки,Київський національний університет технологій та дизайну

О. Ю. Будякова

к. е. н., доцент кафедри смарт-економіки,Київський національний університет технологій та дизайну

С. В. Бебко

к. е. н., доцент, доцент кафедри смарт-економіки,Київський національний університет технологій та дизайну

РОЗВИТОК СТІЙКОЇ БІОЕКОНОМІКИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

A. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design

O. Olshanska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design

O. Budіakova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design

S. Bebko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design

DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE BIOECONOMY: THE EXPERIENCE OF THE EUROPEAN UNION AND OPPORTUNITIES FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3.70

О. В. Круковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон

НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПОСЛУГАМИ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

O. Krukovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel and Restaurant and Tourism Business and Foreign Languages, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson

NEW ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF SERVICE MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY AT THE LEVEL OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3.77

Д. К. Семенда

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва торгівлі та біржової діяльності, Уманський національний університет садівництва

І. І. Корман

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

О. В. Семенда

к. е. н., доцент, старший викладач кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

ОЦІНКА КОН'ЮНКТУРИ ТА СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ СИРУ УКРАЇНИ

D. Semenda

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Enterprise, Trade and Exchange Activities, Uman National University of Horticulture

I. Korman

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of marketing, Uman National University of Horticulture

O. Semenda

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Department of marketing, Uman National University of Horticulture

ASSESSMENT OF THE SITUATION AND CONSUMER PREFERENCES IN THE UKRAINIAN CHEESE MARKET

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет