Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 3, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3

Завантажити журнал №3, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.3

М. М. Жибак

д. е. н., професор, директор, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

Г. М. Христенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ПІДПРИЄМНИЦТВА

M. Zhybak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of the separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

H. Khrystenko

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of Enterprise Separated Subdivision National University of Life and Environmental Science of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

RURAL GREEN TOURISM AS AN INNOVATIVE FORM OF ENTREPRENEURSHIP

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.9

С. В. Кальченко

д. е. н., професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Т. В. Попова

к. е. н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Н. І. Свиноус

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ТА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ

S. Kalchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Tavria State Agrotechnological University

T. Popova

PhD in Economics, Associate Professor, Tavria State Agrotechnological University

N. Svynous

Postgraduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF HARMONIZATION OF ECONOMIC INTERESTS OF THE STATE AND FARMS IN THE INVESTMENT SPHERE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.16

В. В. Божкова

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна

Д. С. Божков

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми, Україна

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Bozhkova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Business Economics and Administration, Sumy Anton Makarenko State Pedagogical University, Sumy, Ukraine

D. Bozhkov

Postgraduate student of the Department of Marketing, Sumy State University, Sumy, Ukraine

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE DETERMINATION OF PRICES FOR INDUSTRIAL PRODUCTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.22

Д. В. Дорошкевич

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та інновацій, Міжнародний університет фінансів, професор кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Г. Ю. Захарова

магістрант кафедри менеджменту та інновацій, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ "КОНТЕ"

D. Doroshkevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management and Innovation, International University of Finance, Professor of the Department of Management in Publishing and Printing Industry, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

H. Zakharova

Master's student of the Department of Management and Innovation, International University of Finance, Kyiv

THE FORMATION OF MARKETING STRATEGY IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT AT THE ENTREPRISE CONTE LLC

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.31

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

О. В. Аксьонова

к. е. н., старший викладач кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute PJSC "IAPM University", Zhytomyr

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM University", Zhytomyr

O. Aksyonova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM University", Zhytomyr

DEPARTMENT OF FOREIGN ECONOMIC SALES ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.37

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

Н. С. Згадова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

Ю. А. Работін

к. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

ПРИНЦИПИ БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Yu. Neustroev

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

N. Zgadova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

Yu. Rabotin

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

PRINCIPLES OF FINANCIAL INSTITUTIONS SECURITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.44

О. А. Савенко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

І. М. Пальчик

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

В. Р. Вороніна

здобувач гр. МТ-1-17, спеціальності 073 "Менеджмент", Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

А. В. Назарець

здобувач гр. МТС-1-19, спеціальності 073 "Менеджмент",Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

O. Savenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University

I. Palchyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University

V. Voronina

applicant gr. MT-1-17, specialty 073 "Management", Dnipro State Agrarian and Economic University

A. Nazarets

applicant gr. MTS-1-19, specialty 073 "Management", Dnipro State Agrarian and Economic University

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF PRODUCTION AND MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.50

С. В. Салоїд

к. е. н., доцент, кафедра менеджменту, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

К. Ю. Редько

к. е. н., старший викладач, кафедра міжнародної економіки, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ І ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

S. Saloid

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

K. Redko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Department of Management and Marketing, International Economy Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF AVIATION INDUSTRY ENTERPRISES AND DEFINITION OF ECONOMIC PROBLEMS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.55

А. М. Слободяник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту імені проф. Й. С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Є. М. Семижон

бакалавр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

A. Slobodianyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management named after prof. J. S. Zavadsky, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Y. Semyshon

Bachelor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

MARKETING ASPECTS OF KEY PROBLEMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.66

Ю. М. Криган

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

ОЦІНКА СТАНУ БЕЗПЕКИ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

Yu. Kryhan

Postgraduate student, European University, Kyiv

ASSESSMENT OF THE SECURITY SITUATION IN THE FISCAL SPACE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.75

О. Л. Гейко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

АУТСОРСИНГ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ — ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

A. Geiko

Postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

OUTSOURCING IN AGRICULTURE IN LEADING COUNTRIES OF THE WORLD — EXPERIENCE FOR UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет