Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 3, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3

Завантажити журнал №3, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.3

Л. І. Катан

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

С. В. Качула

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Н. І. Демчук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Д. К. Павлова

здобувач вищої освіти, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

L. Katan

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economics University

S. Kachula

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economics University

N. Demchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

D. Pavlova

Higher Education Applicant, Dnipro State Agrarian and Economic University

LOCAL BUDGETS FORMATION IN THE CONDITIONS OF REFORMING PUBLIC FINANCE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.13

Л. О. Кустріч

д. е. н., професор, доцент кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

L. Kustrich

Doctor of Economic Sciences, Professor, Associate Professor department of management, Uman National University of Horticulture

INCREASE OF EFFICIENCY ACTIVITY AS A BASIS FOR LOGISTICS ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.20

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

Ю. Б. Заставний

аспірант, Луцький національний технічний університет

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

V. Golyan

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

Y. Zastavnyy

Postgraduate, Lutsk National Technical University

FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION: PRIORITIES AND TOOLS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.27

С. А. Сегеда

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ТА СТРУКТУРИ ІМПОРТУ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

S. Seheda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department оf Accounting and Auditing, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

ANALYSIS AND EVALUATION OF TRENDS AND STRUCTURES IMPORTS OF AGRICULTURAL ECONOMY PRODUCTION PRODUCTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.38

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Yu. Nehoda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INTERGATION PROCESSES AS COMPONENT OF AGRARIAN ECONOMY SECTOR COMPETITIVENESS IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.43

Д. К. Семенда

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва торгівлі та біржової діяльності, Уманський національний університет садівництва

О. Вс. Семенда

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва торгівлі та біржової діяльності, Уманський національний університет садівництва

О. В. Семенда

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ

D. Semenda

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Enterprise, Trade and Exchange Activities, Uman National University of Horticulture

E. Semenda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise, Trade and Exchange Activities, Uman National University of Horticulture

O. Semenda

PhD in Economics, Senior lecturer of the Department of marketing, Uman National University of Horticulture

CURRENT STATE AND WAYS OF INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CORN GRAIN PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.50

І. А. Опенько

к. е. н., доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

I. Openko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FORMING ECONOMIC MECHANISM OF RATIONAL LAND USE AND PROTECTION OF FORESTRY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.59

Т. Б. Шира

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування, Українська академія друкарства

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Shyra

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Financial and Economic Security, Accounting and Taxation, Ukrainian Academy of Printing

ENTERPRISE CORPORATE SECURITY STRATEGY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.65

А. С. Коноваленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

A. Konovalenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Marketing Department, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

TECHNOLOGICAL FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE FOOD MARKET FOR CHILDREN

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.73

Н. Я. Рожко

к. е. н., доцент кафедри промислового маркетингу, Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, м. Тернопіль

СТРАТЕГІЇ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВИРОБНИКІВ НА РИНКУ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ

N. Rozhko

PhD in Economics, Ternopil Ivan Puluj National Technical University

STRATEGY OF ACHIEVEMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF PRODUCERS IN THE FRUIT AND VEGETABLES MARKET

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.80

К. О. Утенкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

K. Utenkova

PhD in Economics, assistant professor of the chair of accounting and audit of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev, Kharkiv

SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR: PRINCIPLES OF FUNCTIONING

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.90

С. М. Дідух

к. е. н., доцент кафедри економіки промисловості,Одеська національна академія харчової промисловості, м. Одеса

А. К. Корікова

здобувач вищої освіти спеціальності "Економіка",Одеська національна академія харчової промисловості, м. Одеса

СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВИХ ХОЛДИНГІВ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

S. Didukh

PhD in Economics, Docent of the Department of Industrial Economics,Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

A. Korikova

higher Education Degree in EconomicsOdessa National Academy of Food Technologies, Odessa

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL HOLDINGS IN UKRAINE: FEATURES AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.100

С. В. Візіренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

І. О. Федоренко

магістр з обліку і оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

S. Vizirenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

I. Fedorenko

Master 6th year of the Department of Accounting and Taxation National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

AN IMPROVEMENT OF ORGANIZATION AND METHOD OF INTERNAL AUDIT IS ON BUILD ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.108

К. Л. Нетудихата

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Л. Б. Прокопович

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

К. О. Сачава

магістр факультету економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ДІАГНОСТИКА ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

K. Netudyhata

PhD in Economics, Associate Professor of Management Cathedra, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

L. Prokopovich

PhD in Economics, Associate Professor of Accounting and Economic Analysis Cathedra, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv.

K. Sachava

Magister of Economic Sciences Faculty, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

DIAGNOSIS OF FORMATION AND OPTIMIZATION OF CAPITAL STRUCTURE OF CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.118

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

Л. К. Феофанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

К. А. Качан

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, associate professor, associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Audit Department of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

L. Feofanov

PhD in Economics, associate professor, associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Audit Department of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

К. Kachan

master of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University, Accounting, Analysis, Taxation and Audit Department, Zaporizhzhya

IMPROVEMENT OF FIXED ASSETS AUDIT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.130

Н. С. Пугачова

асистент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ "ЗЕЛЕНОЇ" ЕКОНОМІКИ ЯК ОСОБЛИВИЙ ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

N. Puhachova

Ph.D. postgraduate student of the Chair of economics theory and intellectual property Zhytomyr National Agroecological University

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE "GREEN" ECONOMY AS A SPECIAL OBJECT OF STATE POLICY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет