Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 3, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3

Завантажити журнал №3, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.3

В. В. Лаврук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри геодезії та землеустрою, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

Н. В. Покотильська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

О. С. Лаврук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування,Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

ЗАВДАННЯ СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕУСТРОЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

V. Lavruk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Geodesy and Land Management, State Agrarian and Engineering University in Podillia, Kamyanetz-Podilskiy

N. Pokotіlska

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Public management and Administration, State Agrarian and Engineering University in Podillia, Kamyanetz-Podilskiy

О. Lavruk

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Public management and Administration. State Agrarian and Engineering University in Podillia, Kamyanetz-Podilskiy

TASK OF MODERN LAND READJUSTMENT IN LAND RESOURCES MANAGEMENT AND EARTHQUAKES MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.11

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

С. О. Пасічник

магістр ОА-17-1мд, Запорізька державна інженерна академія

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА КП "ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ ДОР"

A. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

S. Pasichnyk

master AA-17-1, Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING FOR TOTAL PRODUCTION COSTS AT THE CE "DECORATIVE CULTURES OF THE DRC"

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.19

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Н. Ю. Савіцький

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

S. Tylchynska

Doctor of Economic Sciences, Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

S. Kyrychenko

Ph.D. in Economics, associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

N. Savits'kyj

master 1 years of study, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

APPLICATION OF MODERN MARKETING INSTRUMENTS IN THE CONDITIONS OF INNOVATION ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.24

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ АПК

Yu. Biliak

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Department of Management NUBiP

FEATURES OF THE FINANCIAL SECURITY OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE IN THE GENERAL SYSTEM OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.30

І. М. Семенчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

В. А. Юзик

"Школа молодого вченого", факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПРОБЛЕМА НЕЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

I. Semenchuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

V. Yuzyk

"School of a Young Scientist", The Faculty of Economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

THE PROBLEM OF INEFFICIENT AGRICULTURAL LAND USE OF THE MYKOLAIV REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.38

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

А. Е. Петренко

магістрант ОА-17-2мд, Запорізька державна інженерна академія

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

T. Melikhova

Ph.D. in Economics, associate professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Zaporizhzhia State Engineering Academy

A. Petrenko

Group of studing the theory of taxation-17, Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF THE METHOD OF PAYROLL INTERNAL AUDIT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.48

М. В. Шашина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Р. В. Тульчинський

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

О. Ю. Федотов

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВИСОКОГО РІВНЯ МОБІЛЬНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ

M. Shashyna

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

R. Tulchinsky

Ph.D. in Economics, Associate professor, Head of management and public administration department PHEI "Academician Yuriy Bugay International scientific and technical university"

O. Fedotov

master 1 years of study, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

FORMATION OF THE MOTIVATIONAL COMPONENT OF PERSONNEL POLICY OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF HIGH LEVEL OF LABOR MOBILITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.53

Н. П. Юрчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

В. Ю. Вовк

магістрант кафедри економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Р. П. Топіна

магістрант кафедри економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N. Yurchuk

Ph.D. in Economics, Assistant Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

V. Vovk

Master of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

R. Topina

Master of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITY AS THE IMPLEMENTATION BASIS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT OF THE UKRAINIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.62

Л. В. Гаврилова

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

L. Gavrilova

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

BUDGET POLICY IN THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.71

Н. Л. Фролова

здобувач кафедри менеджменту і адміністрування,Український державний університет залізничного транспорту

АНТИКРИЗОВИЙ ПІДХІД ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

N. Frolova

Competitor of a scientific degree, Department of Management and Administration,Ukrainian State University of Railway Transport

CRISIS MANAGEMENT APPROACH TO STATE REGULATION OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.79

А. М. Галайко

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

A. Halaiko

Postgraduate Student at the Department of finance, money and creditIvan Franko National University of Lviv

EVALUATION OF EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL SUPPORT OF DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.89

М. В. Городко

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЛОГІСТИЧНА ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Horodko

Сandidate for a degree, Dnipro State University of Agrarian and Economics

LOGISTIC BASIS OF THE COMPETITIVENESS OF DAIRY ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет