EnglishНа русском

Агросвіт № 3, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3

Завантажити журнал №3, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.3

В. В. Лаврук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри геодезії та землеустрою, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

Н. В. Покотильська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

О. С. Лаврук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування,Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

ЗАВДАННЯ СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕУСТРОЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

V. Lavruk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Geodesy and Land Management, State Agrarian and Engineering University in Podillia, Kamyanetz-Podilskiy

N. Pokotіlska

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Public management and Administration, State Agrarian and Engineering University in Podillia, Kamyanetz-Podilskiy

О. Lavruk

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Public management and Administration. State Agrarian and Engineering University in Podillia, Kamyanetz-Podilskiy

TASK OF MODERN LAND READJUSTMENT IN LAND RESOURCES MANAGEMENT AND EARTHQUAKES MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.11

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

С. О. Пасічник

магістр ОА-17-1мд, Запорізька державна інженерна академія

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА КП "ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ ДОР"

A. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

S. Pasichnyk

master AA-17-1, Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING FOR TOTAL PRODUCTION COSTS AT THE CE "DECORATIVE CULTURES OF THE DRC"

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.19

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Н. Ю. Савіцький

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

S. Tylchynska

Doctor of Economic Sciences, Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

S. Kyrychenko

Ph.D. in Economics, associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

N. Savits'kyj

master 1 years of study, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

APPLICATION OF MODERN MARKETING INSTRUMENTS IN THE CONDITIONS OF INNOVATION ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.24

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ АПК

Yu. Biliak

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Department of Management NUBiP

FEATURES OF THE FINANCIAL SECURITY OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE IN THE GENERAL SYSTEM OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.30

І. М. Семенчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

В. А. Юзик

"Школа молодого вченого", факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПРОБЛЕМА НЕЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

I. Semenchuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

V. Yuzyk

"School of a Young Scientist", The Faculty of Economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

THE PROBLEM OF INEFFICIENT AGRICULTURAL LAND USE OF THE MYKOLAIV REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.38

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

А. Е. Петренко

магістрант ОА-17-2мд, Запорізька державна інженерна академія

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

T. Melikhova

Ph.D. in Economics, associate professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Zaporizhzhia State Engineering Academy

A. Petrenko

Group of studing the theory of taxation-17, Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF THE METHOD OF PAYROLL INTERNAL AUDIT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.48

М. В. Шашина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Р. В. Тульчинський

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

О. Ю. Федотов

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВИСОКОГО РІВНЯ МОБІЛЬНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ

M. Shashyna

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

R. Tulchinsky

Ph.D. in Economics, Associate professor, Head of management and public administration department PHEI "Academician Yuriy Bugay International scientific and technical university"

O. Fedotov

master 1 years of study, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

FORMATION OF THE MOTIVATIONAL COMPONENT OF PERSONNEL POLICY OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF HIGH LEVEL OF LABOR MOBILITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.53

Н. П. Юрчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

В. Ю. Вовк

магістрант кафедри економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Р. П. Топіна

магістрант кафедри економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N. Yurchuk

Ph.D. in Economics, Assistant Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

V. Vovk

Master of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

R. Topina

Master of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITY AS THE IMPLEMENTATION BASIS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT OF THE UKRAINIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.62

Л. В. Гаврилова

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

L. Gavrilova

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

BUDGET POLICY IN THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.71

Н. Л. Фролова

здобувач кафедри менеджменту і адміністрування,Український державний університет залізничного транспорту

АНТИКРИЗОВИЙ ПІДХІД ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

N. Frolova

Competitor of a scientific degree, Department of Management and Administration,Ukrainian State University of Railway Transport

CRISIS MANAGEMENT APPROACH TO STATE REGULATION OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.79

А. М. Галайко

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

A. Halaiko

Postgraduate Student at the Department of finance, money and creditIvan Franko National University of Lviv

EVALUATION OF EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL SUPPORT OF DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.89

М. В. Городко

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЛОГІСТИЧНА ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Horodko

Сandidate for a degree, Dnipro State University of Agrarian and Economics

LOGISTIC BASIS OF THE COMPETITIVENESS OF DAIRY ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця