EnglishНа русском

Агросвіт № 3, 2017

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

V. Khodakyvskyy

Ph.D., assistant professor of economics and business, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

M. Mysevych

Ph.D., assistant professor of management and organizations administering them. M. Polishchuk, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

ANALYSIS OF THE ENVIRONMENT FUNCTIONING AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF THEIR ECONOMIC EFFICIENCY

В. Г. Грановська

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ

V. Hranovska

Assistant professor, State high educational institution "Kherson State Agricultural University"

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES OF THE ORGANIC SECTOR

О. П. Павленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

О. Ю. Лещенко

асистент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОРГАНІЧНЕ ПРИРОДНЕ АГРОВИРОБНИЦТВО В СИСТЕМІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА ЙОГО ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

O. Pavlenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Finance and Banking Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnipro

O. Leschenko

post graduad student, Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnipro

ORGANIC NATURAL AGRICULTURAL PRODUCTION IN FOOD SECURITY SYSTEM AND ITS FINANCIAL SUPPORT

О. О. Одношевна

к. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА СИСТЕМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ В УМОВАХ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

О. Odnoshevnaya

PhD (Economics), Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

IMPACT OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY ON THE SYSTEM FOR THE OPERATION OF FINANCIAL-ECONOMIC MECHANISM IN TERMS OF AGRICULTURAL NATURAL RESOURCES

М. М. Бабич

к. е. н., доцент, докторант факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

М. Babych

PhD, Assistant Professor, The doctoral student of department of business of economy Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

THE PROBLEMS OF ENSURING OF FOOD SECURITY IN UKRAINE

В. М. Запухляк

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

О. І. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. Zapukhlyak

Ph.D. in Economic Sciences, Associate professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

O. Melnyk

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

HUMAN CAPITAL AS PART OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE'S ECONOMY

І. В. Тюха

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. В. Тоболін

бакалавр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ ГАЛУЗІ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

I. Tycha

Ph. D. in Economics, associate Professor in the Department of Management and Administration at the National University of Food Technologies, Kyiv

О. Tobolin

Banchelor at the National University of Food Technologies, Kyiv

PROMOTION OF PRODUCTS OF NON-ALCOHOLIC BEER INDUSTRY TO FOREIGN MARKETS

Н. П. Миськовець

асистент, Національний університет водного господарства і природокористування, м. Рівне

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАО В СФЕРІ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

N. Myskovets

assistant, University of water management and nature resources use, Rivne

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACHES TO EVALUATION OF FAO IN THE FIELD OF RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця