EnglishНа русском

Агросвіт № 3, 2016

Завантажити журнал №3, 2016

М. В. Калінчик

д. е. н., професор, Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

І. М. Алєксєєнко

к. е. н., керівник проектів НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

M. Kalinchyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chair of Economics and Enterprise of International University of Human Development "Ukraine"

I. Alekseenko

Ph.D. in Economics, project manager "WinMix Soft" Ltd

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL STRATEGY OF THE AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT: PROBLEM STATEMENT

Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

СТРАТЕГІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

T. Galagan

PhD in Economics, associate professor, assistant professor of economic theory and the economics of agriculture Department, Dnepropetrovsk state agrarian- economic university, Dnepropetrovsk

STRATEGY ECOLOGICAL AND ECONOMIC JUSTIFICATION RECLAMATION OF DISTURBED LANDS

Г. Б. Погріщук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

G. Pogrischuk

Ph.D., Associate Professor, Chair of Finance and Credit, Vinnytsia Education and Research Institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsya

INNOVATION-ORIENTED MODEL OF ECOLOGICAL SAFE AGRICULTURAL PRODUCTION

Т. Г. Бусарєва

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

Т. Busarieva

the Candidate of Economic Science, senior lecturer, SHEE "Kiev National Economic University named after Vadym Hetman", Kiev

THE HISTORY OF DEVELOPMENT AND FORMATION OF SECURITIES MARKET OF UKRAINE

Р. В. Шамрін

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України, м. Кривий Ріг

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ ДЕПРЕСИВНОГО ТИПУ

R. Shamrin

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Economic Cybernetics, the Kryvyi Rih faculty of State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University" of the Ministry of education and science of Ukraine, Kryvyi Rih

THE DYNAMIC MODEL OF DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET IN THE ECONOMIC SYSTEMS OF DEPRESSIVE TYPE

О. О. Рябоконь

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

O. Ryabokon

post graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE IN TERMS OF FISCAL DECENTRALIZATION OF THE ECONOMY

Д. В. Колєсніков

аспірант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ОЦІНКА ПОТОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ФУНКЦІОНУЮЧИХ У СКЛАДІ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР

D. Kolesnikov

postgraduate Student, Kryvyi Rіg National University, Kryvyi Rіg

ASSESSMENT OF THE CURRENT INDUSTRIAL ACTIVITIES, WHICH OPERATE AS PART OF VERTICALLY INTEGRATED STRUCTURES

Ю. В. Тараненко

аспірант кафедри економічна кібернетика, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Y. Taranenko

PhD. Student of Economic Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

MODELS OF INVENTORY MANAGEMENT IN TRADE ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця