EnglishНа русском

Агросвіт № 3, 2014

Завантажити журнал №3, 2014

Л. М. Болдирєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І ТРАНСФОРМАЦІЇ

L. Boldyrewa

PhD in Economics, associate Professor of department of Management and Administration, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

AGRICULTURAL SECTOR: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FORMATION AND TRANSFORMATION

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрний університет

С. В. Васильєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрний університет

НАЦІОНАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

L. Melnik

PhD in Economics, Associate Professor of Management of Organizations Department

S. Vasil'ev

PhD in Economics, Associate Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

THE NATIONAL FOOD SECURITY IN THE CONTEXT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Б. В. Вишнівська

к. е. н., доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РИНОК ЦУКРУ УКРАЇНИ

B. Vyshnivska

k.e.n., associate professor of department of innovative activity in AIC of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

SUGAR MARKET OF UKRAINE

Н. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

N. Коval

Ph.D. in Economic studies, associate professor of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

SITUATION AND OUTLOOK FOR FURTHER DEVELOPMENT OF BREAD AND BAKERY IN KYIV REGION

Ю. В. Великий

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

К. Л. Нетудихата

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

K. Netudykhata

Ph.D. in Economics, Assistant Professor of Finance Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

ANALYSIS OF INNOVATIVE CAPACITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE: FINANCIAL ASPECT

В. С. Котковський

к. е. н., доцент, завідувач кафедри банківської справи, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ДОСТАТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ІСНУВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

V. Kotkovskyy

Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Banking, SHEE "Krivoy Rog National University"

THE ADEQUACY OF BANK CAPITAL BANKS OF DIFFERENT OWNERSHIP FORMS IN THE FACE OF THE ECONOMIC CRISIS UKRAINE

І. Л. Федун

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Київський національний авіаційний університет

НЕОБХІДНІСТЬ ТА ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

I. Fedun

ces. Assistant Professor, Associate Professor of International Business Management, Kyiv National Aviation University

THE NEED AND WAYS TO ACCELERATE INNOVATIVE INVESTMENT ACTIVITY IN AGRICULTURE PRODUCTION

Н. С. Узунова

Університет економіки та управління, м. Сімферопіль

ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД ІНСТИТУЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

N. Uzunova

University of Economics and Management, Simferopol

STUDY FOR INSTITUTIONAL-ECONOMIC BASES OF INSTITUTIONAL INNOVATION AND MECHANISM OF THE AGRICULTURAL SPHERE

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, АМУ

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

INFORMATION AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS EVALUATION OF REGIONAL TOURISM AND RECREATIONAL FACILITIES

К. А. Андрющенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва"

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ

K. Andriushchenko

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economy of enterprise, State higher educational establishment is the "Kyiv university of management and enterprise"

FORMATION OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN ACTORS OF DIFFERENT FORMS OF OWNERSHIP OF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE COMPLEX

П. В. Кухта

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

P. Kukhta

PhD in Economics, Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

INFRASTRUCTURAL SUPPORT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

І. І. Садовий

аспірант, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РІЛЛІ ФЕРМЕРСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ

I. Sadovoy

graduate student, V. Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University

APPLICATION OF DATA ENVELOPMENT ANALYSIS METHOD TO EVALUATION OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE USE OF ARABLE LAND FARMS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця