EnglishНа русском

Агросвіт № 3, 2013

Н. І. Соловйова

д. е. н., професор, Херсонський державний університет

ПРОГРАМНО-ЛОГІЧНІ МЕТОДИ ОБГРУНТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. М. Сатир

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. Б. Яців

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет

СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Л. В. Демедюк

старший викладач кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД Львівський національний аграрний університет

ЦІНОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

М. В. Калінчик

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

І. М. Алєксєєнко

к. е. н., менеджер НВП ТОВ "ВінМікс-Софт" (м. Київ)

К. О. Лисенко

асистент кафедри менеджменту, Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка

ОПТИМІЗАЦІЯ РАЦІОНІВ ГОДІВЛІ КОРІВ В ТРАНЗИТНИЙ ПЕРІОД

О. Я. Домінська

здобувач, Львівський національний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛЬОНАРСТВА УКРАЇНИ

О. В. Піменова

аспірант кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

АМЕРИКАНСЬКА МОДЕЛЬ СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

В. І. Кифяк

асистент, аспірант кафедри економіки підприємства, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. М. Колесник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та права, Миколаївський національний аграрний університет

А. С. Бойко

магістр факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

І. С. Гращенко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну

Г. О. Хіміч

старший викладач кафедри фінансів, Київський національний університет технологій та дизайну

В. А. Хіміч

магістрант кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ "СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА"

М. А. Домаскіна

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання, Миколаївський національний аграрний університет

А. C. Крачковська

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця