Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24

Завантажити журнал №24, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.3

О. Ю. Єрмаков

д. е. н., професор, професор кафедри економіки,Національний університет біоресурсів і природокористування України

В. І. Літвінов

доктор філософії з економіки, старший викладач кафедри обліку і оподаткування, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

М. М. Жибак

д. е. н., професор, директор інституту, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

O. Yermakov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

V. Lіtvinov

PhD in Economics, Senior lecturer, Separated Subdivion of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agricultural Institute"

M. Zhybak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Separated Subdivion of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agricultural Institute"

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FORMATION OF LABOUR MOTIVATION SYSTEM IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.11

А. М. Третяк

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Третяк

д. е. н., професор, Сумський національний аграрний університет

П. І. Трофименко

д. с.-г. н., доцент, Інститут геології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

Н. В. Трофименко

к. е. н., асистент, Інститут геології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТАЛЕ (ЗБАЛАНСОВАНЕ) ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ПОНЯТІЙНИЙ БАЗИС ТА МЕТОДОЛОГІЯ ІНСТИТУЦІОЛІЗАЦІЇ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Sumy National Agrarian University

P. Trofymenko

Doctor of Аgricultural Sciences, Associate Professor, Institute of Geology, Taras Shevchenko National University of Kyiv

T. Priadka

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

N. Trofimenko

PhD in Economics, Assistant, Institute of Geology, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SUSTAINABLE (BALANCED) LAND USE: CONCEPTUAL BASIS AND INSTITUTIONALIZATION METHODOLOGY

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.23

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. О. Масляєва

к. е. н., доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Р. А. Головко

доктор філософії, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Г. С. Кругляк

студент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ РИЗИКОЗАХИЩЕНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

I. Vinichenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dnipro State Agrarian and Economic University

O. Masliaieva

PhD in Economics, Associate Professor, Dnipro State Agrarian and Economic University

R. Holovko

PhD, Dnipro State Agrarian and Economic University

G. Krugliak

Student, Dnipro State University of Agrarian and Economics

FORMATION OF RISK PROTECTION OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.31

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

І. В. Ананьєва

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ, ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ І КОНТРОЛЮ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЙОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

А. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

I. Ananieva

Master's student of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVING TAXATION, ACCOUNTING, TAX REPORTING AND CONTROL OF VALUE ADDED TAX TO IMPROVE TAX PLANNING AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.39

Ю. Л. Якубенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. Ю. Сірко

асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

СУТНІСТЬ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Yu. Yakubenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Management of Financial and Economic Security, Dnipro state agrarian and economic university, Dnipro

A. Sirko

Assistant of the department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro state agrarian and economic university, Dnipro

THE ESSENCE OF CRISIS PHENOMENA IN UKRAINE AND DIRECTIONS OF OVERCOMING THEM

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.46

К. П. Драмарецька

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту імені професора Й. С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

K. Dramaretska

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management named after Professor J. S. Zavadskyi, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.52

Ю. М. Перетятько

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Національний університет "Чернігівська політехніка", м. Чернігів, Україна

ПОТОЧНИЙ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЯК КАТЕГОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Yu. Peretiatko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Auditing, Chernihive Polytechnic National University, Chernihive, Ukraine

MAINTENANCE AND MAJOR REPAIR AS AN ACCOUNTING CATEGORY

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.58

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Д. В. Корнієнко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

D. Kornienko

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ACCOUNTING FOR PAYMENTS TO SUPPLIERS BY ECONOMIC ACTIVITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.65

А. О. Шалашна

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

A. Shalashna

Postgraduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FINANCIAL POLICY OF THE STATE IN THE SYSTEM OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет