Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24

Завантажити журнал №24, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.3

А. М. Третяк

д. е. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН України

В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

ЗЕМЕЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ: ПОНЯТІЙНІ І ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS of Ukraine

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

T. Priadka

PhD in Economics, Associate Professor, Head of of the Department of Land Resources Management and Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

CONCEPTUAL AND INSTITUTIONAL ASPECTS OF UKRAINIAN LAND SYSTEM DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.12

В. І. Ткачук

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет

Т. В. Швець

к. е. н., доцент, завідувач кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ У РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

V. Tkachuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics and Entrepreneurship, Polissia National University

T. Shvets

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University

STRATEGIC INVESTMENT ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT IN THE TERRITORIAL COMMUNITIES DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.22

В. П. Приходько

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин,Ужгородський національний університет

В. О. Бобрик

аспірант, Ужгородський національний університет

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРСПЕКТИВАХ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

V. Prikhodko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of International Economic Relations, Uzhhorod National University

V. Bobryk

Postgraduate student, Uzhgorod National University

DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION IN STRATEGIC PERSPECTIVES OF SUSTAINABLE SPATIAL DEVELOPMENT OF THE CARPATHIAN EUROREGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.29

В. П. Пильнова

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Т. В. Капелюшна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

О. В. Пісковець

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ СУБ'ЄКТАМИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

V. Pylnova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications, Kyiv

T. Kapeliushna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kyiv

O. Piscovets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kyiv

ORGANIZATION OF EXPORT OF GOODS BY SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS ENTITIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.37

А. М. Могильницька

к. ф.-м. н., Миколаївський національний аграрний університет

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

A. Mohylnytska

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

INFORMATION SUPPORT OF ECOLOGICALLY ORIENTED MANAGEMENT AGRICULTURAL PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.42

М. В. Плетньов

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, Україна

РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ: ВИРОБНИЧИЙ АСПЕКТ

M. Plietnov

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine

DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE IN THE REGION: PRODUCTION ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.48

С. М. Смирнова

к. геол. н., доцент (бвз) кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Д. В. Стерлєв

викладач кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

О. С. Ткаченко

магістрант кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

S. Smyrnova

PhD іn Geology, Associate Professor, Department of Land Management,Petro Mohyla Black Sea National University

D. Sterlev

Lecturer of the Department of Land Resources Management, Petro Mohyla Black Sea National University

O. Tkachenko

Master's student of the Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS LAND USE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.56

А. А. Данканич

аспірант кафедри обліку і оподаткування та маркетингу,Мукачівський державний університет

О. О. Королович

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування та маркетингу,Мукачівський державний університет

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

A. Dankanych

Postgraduate student of the Department of Accounting, Taxation and Marketing,Mukachevo State University

O. Korolovych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Marketing, Mukachevo State University

KEY CHALLENGES AND PRINCIPLES FOR SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE DIGITAL TRANSFORMATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.65

Т. В. Коломієць

асистент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Kolomiets

Assistant of the Department of Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

INTERRELATION BETWEEN THE DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE AND INTELLECTUAL CAPITAL FOR INNOVATIVE ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.72

Я. Д. Малкіна

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ

Ya. Malkina

Postgraduate student of the Department of Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ANALYSIS OF THE TAX BURDEN OF UKRAINIAN BANKS AND DIRECTIONS OF ITS OPTIMIZATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.79

А. Ю. Жаріков

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

A. Zharikov

Postgraduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

INSTITUTIONAL PRINCIPLES OF FORMING THE SYSTEM OF BUDGET AND TAX REGULATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.86

Л. О. Алєщенко

асистент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

L. Aleschenko

Assistant of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Еconomic University

FOREIGN EXPERIENCE OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет