Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24

Завантажити журнал №24, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.3

Ю. Є. Кирилов

д. е. н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

В. Г. Грановська

д. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК БАЗИС ФОРМУВАННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Yu. Kyrylov

Yu. Kyrylov, Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Public Management and Administration, Kherson State Agrarian University, Kherson

V. Hranovska

V. Hranovska,Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kherson State Agrarian University, Kherson

INVESTMENT ENVIRONMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES FUNCTIONING AS A BASIS FOR THEIR COMPETITIVENESS FORMATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.9

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

О. М. Кватирко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО СЕКТОРА В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: ПРИРОДНО-РЕСУРСНІ ТА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

A. Karpuk

Doctor of Economics, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

O. Dzyubenko

Ph.D. in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

O. Kvatyrko

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FORMATION OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF INVESTMENT AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE FOREST SECTOR IN THE CONTEXT OF INCREASING ITS COMPETITIVENESS: NATURAL RESOURCES AND ECOLOGICAL AND ECONOMIC PREREQUISITES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.23

О. М. Таран-Лала

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

І. Л. Загребельна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавська державна аграрна академія

Я. В. Симоненко

магістрант кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

O. Taran-Lala

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, University of UkrCoopUnion "The Poltava University of the economy and trade"

I. Zahrebelna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and International Economic Relations, Poltava State Agrarian Academy

Y. Simonenko

Master of Management Department, Poltava State Agrarian Academy

OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF SOCIAL DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE'S WORKER COLLECTIVE IN THE CONDITIONS OF A DYNAMIC BUSINESS ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.28

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

Д. М. Лойко

к. е. н., доцент, докторант кафедри теоретичної та прикладної економіки,Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Д. В. Лех

аспірант, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА АГРАРНОГО СЕКТОРУ

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

D. Loiko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics Chernihiv National Technological University, Chernihiv

D. Lekh

postgraduate student, KROK University of Economics and Law, Kyiv, Ukraine

ENSURING OF THE FINANCIAL SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.35

І. В. Клочан

д. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

І. А. Потриваєва

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

I. Klochan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics and Mathematical Modeling, Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv

I. Potryvaeva

Master of Nikolaev National Agrarian University, Mykolaiv

THE CURRENT STANDARD AND BASIC EFFICIENCY OF VIRAL PRODUCTS IN THE MYKOLAYIV REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.42

Л. В. Клименко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

Л. В. Длугоборська

викладач кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

О. О. Школьний

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ САДІВНИЧИХ ГОСПОДАРСТВ

L. Klymenko

PhD in Economics, Associate Professor, the Department of Management,Uman National University of Horticulture

L. Dluhoborska

Lecturer, the Department of Management,Uman National University of Horticulture

O. Shkolnyi

Doctor of Economic Sciences, professor, the Department of Management,Uman National University of Horticulture

MARKETING ISSUES OF EXPORT POTENTIAL FORMATION IN HORTICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.50

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, associate professorProfessor of Finance, Banking and Insurance Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

O. Dubovych

PhD in Law, Associate Professor of Entrepreneurship and Law Department Poltava State Agrarian Academy

V. Velychko

student of gr. MGFBSz-1-18, Dnipro State Agrarian and Economic University

CONCEPTUAL BASIS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF LIQUIDITY AND SOLVENCY OF ENTERPRISE

С. М. Халатур

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. В. Дубович

к. ю. н., доцент кафедри підприємництва і права, Полтавська державна аграрна академія

В. П. Величко

студентка гр. МгФБСз-1-18, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.59

Н. М. Рудік

к. с.-г. н., доцент кафедри загальноекономічної підготовки, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

N. Rudik

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of General Economics Training, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

PECULIARITIES OF THE FORMATION AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF OIL AND FAT PRODUCTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.66

О. Б. Пелех

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ І СТРУКТУРНО-ТЕМПОЛОГІЧНА АНАЛІТИКА

O. Pelekh

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the of Management Department, Rivne State Humanitarian University

STRUCTURAL ANALYSIS AND STRUCTURAL-TEMPOLOGICAL ANALYTICS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.71

Л. В. Ярема

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

РОЛЬ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТЕРНОПІЛЬЩИНИ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

L. Yarema

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Economics of Enterprise, Separated subdivision of NULES of Ukraine "Bereshany Agrotechnical Institute"

THE ROLE OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES OF THE TERNOPILA REGION IN RURAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.77

О. М. Згурська

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Zgurska

PhD in Economics, Associate Professor of Entrepreneurship,Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

INSTRUMENTAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF DIVERSIFICATION STRATEGIES OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.84

В. О. Денисенко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ БІОМАСИ В УКРАЇНІ

V. Denysenko

PhD in Economics, senior lecturer of department of economics and international economic relations, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

EVALUATION OF BIOMASS POTENTIAL IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.90

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету "Україна"

ІНДИКАТОРИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

DIAGNOSTICS INDICATORS OF INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.97

А. О. Сітковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

О. А. Савенко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

М. О. Лебедєв

студент групи МТ-1-16, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

A. Sitkovska

PhD in Economics, Associate Professor of Economics Department, Dnipro

O. Savenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Management and Law Department, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

M. Lebedev

student group MT-1-16, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

AREAS OF IMPROVING COMPETITIVENESS OF AGRARIAN ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.105

М. О. Вовк

аспірант кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Vovk

postgraduate student of the Department of management,Poltava State Agrarian Academy, Poltava

PRINCIPLES OF AGRO-FOOD ENTERPRISE'S TECHNOLOGICAL RESTRUCTURING MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.112

С. С. Булкін

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ СТІЙКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. Bulkin

applicant, Dnipro State University of Agrarian and Economics

FORMATION OF SUSTAINABILITY AND EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.118

Т. М. Стукан

аспірант, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Stukan

postgraduate student, Kherson State Agrarian University, Kherson, Ukraine

INNOVATIVE ACTIVITY AS A FACTOR FOR ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет