Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24

Завантажити журнал №24, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.3

А. І. Крисак

д. е. н., завідувач сектору, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

М. Ф. Крисак

юрист, ТОВ "Госпрозрахунковий центр науково-технічних послуг — плюс", м. Луцьк

"ЗЕЛЕНІ" ТАРИФИ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ЯК ЧИННИК ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

A. Krysak

Doctor of Economics, Head of Sector, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

M. Krysak

lawyer, Limited liability company "Economic and accounting center of scientific and technical services — plus", Lutsk

THE "GREEN" TARIFFS OF RENEWABLE ENERGY SOURCES AS FACTOR OF ECOLOGICAL SAFETY

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.10

О. А. Дудзяк

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління, Подільський державний аграрно-технічний університет

Н. А. Славіна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління, Подільський державний аграрно-технічний університет

І. І. Гуменюк

к. філ. н., асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Подільський державний аграрно-технічний університет

ВПЛИВИ ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ

O. Dudziak

PhD in Economics, prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

N. Slavina

PhD in Economics, Associate Professor, of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

I. Humeniuk

PhD in Linguistics, teacher of the Department of Social and Humanitarian subjects, State Agrarian and Engineering University in Podilya

THE IMPACT OF POLISH EXPERIENCE ON THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM IN THE UKRAINIAN VILLAGES

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.14

O. Lisnichenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Commodity,Quality Management and Environmental Safety, Kharkiv State University of Nutrition and Trade

THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL FACTORS ON FORMATION OF CO-OPERATIVE MOVEMENT IN EASTERN GALICIA IN THE NINETEENTH AND THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURIES

О. О. Лісніченко

к. е. н., доцент кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, Харківський державний університет харчування та торгівлі

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ В МОДЕРНИЙ ЧАС

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.23

Г. І. Грещук

к. е. н., завідувач кафедри права,Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

H. Hreshchuk

Ph.D. in Economics, Head of the Department of Law Lviv National Agrarian University, Dubliany

DEVELOPMENT OF PLANNING SYSTEM FOR SUSTAINABLE USE AND PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.31

М. А. Мащенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У РОЗРІЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

M. Mashchenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ANALYTICAL REVIEW OF MODELLING STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN TERMS OF ENSURING ENVIRONMENTAL SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.36

А. В. Зеркаль

к. е. н., заступник завідувача, доцент кафедри фінансів, підприємництва та біржової діяльності, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

A. Zerkal

Phd in Economics, Deputy Head, Associate Professor of Finance, Entrepreneurship and Stock Exchanges, Classic Private University, Zaporizhzhya

REENGINEERING AS ONE OF THE FACTORS FOR COMMERCIAL AWARENESS TRANSFORMATION OF ENTERPRISES' STAFF

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.41

Н. В. Іванова

д. е. н., завідувач кафедри товарознавства, підприємництва та торгівлі, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Т. В. Ганєєва

асистент кафедри товарознавства, підприємництва та торгівлі,Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК СКЛАДОВОЇ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

N. Ivanova

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Commodity, Entrepreneurship and Trade, Chernigov National University of Technology, Ukraine

T. Hanieieva

Assistant of the Department of Commodity, Entrepreneurship and Trade, Chernigov National University of Technology, Ukraine

FEATURES OF DEVELOPMENT THE ENVIRONMENTALLY SAFETY TRANSPORT AS A ELEMENT OF CITY INFRASTRUCTURE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.46

Т. О. Меліхова

к. е. н., в. о. завідувача кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, доцент, професор кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академія

Ю. М. Герасименко

магістрант ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Professor, Acting Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Audit Department, of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Yu. Herasymenko

magistrate AA-17, of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE DEVELOPMENT OF A PROGRAM AUDIT OF THE RECEIPT OF FIXED ASSETS FOR RAISING THE LEVEL OF FINANCIAL SECURITY AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.54

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Л. К. Феофанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

І. С. Абрамова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ ОБЛІКУ

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

L. Feofanov

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

I. Abramova

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

ACTUAL ASPECTS OF DISTRIBUTION OF TOTAL PRODUCTION COSTS IN THE ACCOUNTING SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.60

Ю. М. Лучечко

аспірант, Луцький національний технічний університет

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНДУСТРІЇ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Yu. Luchechko

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

MODERNIZATION OF THE INDUSTRY OF PROCESSING OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS AS A PRIORITY TREND OF INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.67

К. В. Козак

асистент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

K. Kozak

assistant of the department of administrative management and alternative sources of energy,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

ENERGY AND ECONOMIC SIGNIFICANCE OF GREEN BUSINESS FOR UKRAINE AND THE WORLD

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.73

С. С. Макаренко

здобувач, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СУБ'ЄКТ ЕКОНОМІКО-СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ

S. Makarenko

Applicant, National Science Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

FORESTRY AS A SUBJECT OF ECONOMIC-SOCIAL INTERESTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет