EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24

Завантажити журнал №24, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.3

А. І. Крисак

д. е. н., завідувач сектору, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

М. Ф. Крисак

юрист, ТОВ "Госпрозрахунковий центр науково-технічних послуг — плюс", м. Луцьк

"ЗЕЛЕНІ" ТАРИФИ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ЯК ЧИННИК ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

A. Krysak

Doctor of Economics, Head of Sector, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

M. Krysak

lawyer, Limited liability company "Economic and accounting center of scientific and technical services — plus", Lutsk

THE "GREEN" TARIFFS OF RENEWABLE ENERGY SOURCES AS FACTOR OF ECOLOGICAL SAFETY

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.10

О. А. Дудзяк

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління, Подільський державний аграрно-технічний університет

Н. А. Славіна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління, Подільський державний аграрно-технічний університет

І. І. Гуменюк

к. філ. н., асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Подільський державний аграрно-технічний університет

ВПЛИВИ ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ

O. Dudziak

PhD in Economics, prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

N. Slavina

PhD in Economics, Associate Professor, of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

I. Humeniuk

PhD in Linguistics, teacher of the Department of Social and Humanitarian subjects, State Agrarian and Engineering University in Podilya

THE IMPACT OF POLISH EXPERIENCE ON THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM IN THE UKRAINIAN VILLAGES

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.14

O. Lisnichenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Commodity,Quality Management and Environmental Safety, Kharkiv State University of Nutrition and Trade

THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL FACTORS ON FORMATION OF CO-OPERATIVE MOVEMENT IN EASTERN GALICIA IN THE NINETEENTH AND THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURIES

О. О. Лісніченко

к. е. н., доцент кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, Харківський державний університет харчування та торгівлі

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ В МОДЕРНИЙ ЧАС

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.23

Г. І. Грещук

к. е. н., завідувач кафедри права,Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

H. Hreshchuk

Ph.D. in Economics, Head of the Department of Law Lviv National Agrarian University, Dubliany

DEVELOPMENT OF PLANNING SYSTEM FOR SUSTAINABLE USE AND PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.31

М. А. Мащенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У РОЗРІЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

M. Mashchenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ANALYTICAL REVIEW OF MODELLING STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN TERMS OF ENSURING ENVIRONMENTAL SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.36

А. В. Зеркаль

к. е. н., заступник завідувача, доцент кафедри фінансів, підприємництва та біржової діяльності, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

A. Zerkal

Phd in Economics, Deputy Head, Associate Professor of Finance, Entrepreneurship and Stock Exchanges, Classic Private University, Zaporizhzhya

REENGINEERING AS ONE OF THE FACTORS FOR COMMERCIAL AWARENESS TRANSFORMATION OF ENTERPRISES' STAFF

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.41

Н. В. Іванова

д. е. н., завідувач кафедри товарознавства, підприємництва та торгівлі, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Т. В. Ганєєва

асистент кафедри товарознавства, підприємництва та торгівлі,Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК СКЛАДОВОЇ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

N. Ivanova

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Commodity, Entrepreneurship and Trade, Chernigov National University of Technology, Ukraine

T. Hanieieva

Assistant of the Department of Commodity, Entrepreneurship and Trade, Chernigov National University of Technology, Ukraine

FEATURES OF DEVELOPMENT THE ENVIRONMENTALLY SAFETY TRANSPORT AS A ELEMENT OF CITY INFRASTRUCTURE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.46

Т. О. Меліхова

к. е. н., в. о. завідувача кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, доцент, професор кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академія

Ю. М. Герасименко

магістрант ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Professor, Acting Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Audit Department, of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Yu. Herasymenko

magistrate AA-17, of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE DEVELOPMENT OF A PROGRAM AUDIT OF THE RECEIPT OF FIXED ASSETS FOR RAISING THE LEVEL OF FINANCIAL SECURITY AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.54

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Л. К. Феофанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

І. С. Абрамова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ ОБЛІКУ

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

L. Feofanov

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

I. Abramova

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

ACTUAL ASPECTS OF DISTRIBUTION OF TOTAL PRODUCTION COSTS IN THE ACCOUNTING SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.60

Ю. М. Лучечко

аспірант, Луцький національний технічний університет

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНДУСТРІЇ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Yu. Luchechko

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

MODERNIZATION OF THE INDUSTRY OF PROCESSING OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS AS A PRIORITY TREND OF INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.67

К. В. Козак

асистент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

K. Kozak

assistant of the department of administrative management and alternative sources of energy,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

ENERGY AND ECONOMIC SIGNIFICANCE OF GREEN BUSINESS FOR UKRAINE AND THE WORLD

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.73

С. С. Макаренко

здобувач, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СУБ'ЄКТ ЕКОНОМІКО-СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ

S. Makarenko

Applicant, National Science Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

FORESTRY AS A SUBJECT OF ECONOMIC-SOCIAL INTERESTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця