Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2017

Завантажити журнал №24, 2017

М. М. Могилова

д. е. н., доцент, пров. наук. співробітник відділу матеріально-технічного та інвестиційного забезпечення, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ОБ'ЄКТИВНІСТЬ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАЙНА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

M. Mogylova

PhD (Economics), assistant professor, leading researcher of department of material, technical and investment support, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

OBJECTIVITY OF THE AGRICULTURAL PROPERTY ASSESSMENT IN ENSURING THE ECONOMIC RELATIONS IMPROVEMENT

А. М. Прощаликіна

к. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

О. С. Дудник

к. е. н., викладач, ВСП Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва, м. Городище

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

A. Proschalykina

Ph.D., assistant professor of economics and International Economics department, Cherkasy National University Bohdan Khmelnitsky, Ukraine

O. Dudnik

PhD., teacher, Horodyshche College of Uman National University of Horticulture, Gorodushche, Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE SUPPORT OF SMALL AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP AND ITS APPLICABILITY IN UKRAINE

О. О. Рудич

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Rudich

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian university

THEORETICAL BASICS OF THE RISK MANAGEMENT FRAMEWORK AT AGRARIAN COMPANIES

Г. І. Грещук

к. е. н., доцент кафедри геодезії і геоінформатики, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

H. Hreshchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Geoinformatics, Lviv National Agrarian University, Lviv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF LAND MANAGEMENT PLANNING IN AGRICULTURE

І. С. Смага

д. б. н., професор, професор кафедри землевпорядкування та кадастру, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ ТА РЕНТНОГО ДОХОДУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

I. Smaga

doctor of Biology, professor, professor of the department of land management and cadastre Chernivtsi National University named after Yuriy Fedjkovych, Chernivtsi

FORMATION OF NORMATIVE DIFFERENTIAL LAND RENTAL RATES AND RENT INCOME IN THE CULTIVATION OF CEREALS

A. Gadzalo

candidate of economic sciences, Senior Research, Institute of Agroecology and Nature Management NAAN

THE MODERN STATE OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION AS RESULT OF THE STATE REGULATION OF THE ECOLOGICAL POLICY OF UKRAINE

А. Я. Гадзало

к. е. н., Інститут агроекології і природокористування НААН

СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

В. І. Радько

к. е. н., доцент кафедри організації аграрного бізнесу, Національний аграрний університет біоресурсів і природокористування України

П. П. Бідула

аспірант кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

V. Radko

candidate of economic sciences, associate professor of the department of entrepreneurship and agribusiness organization, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

P. Bidula

postgraduate student of the department of agrarian management Vinnytsya National Agrarian University

ORGANIZATIONAL AND METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF DAIRY INDUSTRY ENTERPRISES

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

А. В. Бут

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ЗАХОДИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. Tylchynska

Doctor of Sciences (Economics), Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

S. Kyrychenko

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

A. But

master 1 years of study, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

MEASURES TO OVERCOME PROBLEMS OF NATIONAL ENTERPRISES IN THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

К. О. Горошко

к. е. н., доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті, в.о. начальника відділу міжнародних зв'язків та роботи з іноземними студентами, Державний університет інфраструктури та технологій

О. М. Аляб'єва

аспірант, асистент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті, в.о. завідувача аспірантури, Державний університет інфраструктури та технологій

РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ ЯК ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ "ЗЕРНОВОЇ ЛОГІСТИКИ"

K. Horoshko

Phd, аssociate Professor of the Department of Business Logistics and Transport Technologies in Water Transport, acting Head of International Relations department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

O. Alyabeva

Postgraduate student, assistant of Department of Business Logistics and Transport Technologies in Water Transport, acting head of postgaduate and doctorate studies, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

INLAND WATER TRANSPORT, AS A SOLUTION TO PROBLEMS OF "CORN LOGISTICS"

Н. Б. Демчишак

д. е. н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

І. Р. Черепаня

студентка магістратури, спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування", Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧИННИКА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N. Demchyshak

Doctor of Economic Sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

I. Cherepanya

student, Master degree of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

INSTRUMENTS OF FINANCIAL REGULATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES DEVELOPMENT AS A FACTOR OF INCREASING COMPETITIVENESS OF UKRAINE'S ECONOMY

І. О. Сєвідова

докторант кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

ДЕPЖAВНЕ PЕГУЛЮВAННЯ ГAЛУЗЕВOГO PИНКУ OВOЧЕВOЇ ПPOДУКЦIЇ

I. Sievidova

Doctoral candidate of the department of applied Economics and international V. Dokuchajev Kharkiv National Agrarian University, Kharkiv

STATE REGULATION OF THE INDUSTRY MARKET VEGETABLE PRODUCTS

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент кафедри міжнародного маркетингу Університету імені Альфреда Нобеля

КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

O. Krasovska

Ph.D. in Economics, Associate Professor of department of the international marketing of Alfred Nobel University in Dnipro, Ukraine

CLASIFICATION OF THE MARKETING ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

І. І. Чавичалов

аспірант, Український державний хіміко-технологічний університет

НАВЧАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ МЕТОД РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

I. Chavychalov

PhD student, Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine

TRAINING AS A SOCIAL METHOD OF DEVELOPMENT OF THE MANAGERIAL PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

Ю. О. Куракіна

асистент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ДИНАМІКИ ЇХ ФІНАНСОВОГО СТАНУ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Yu. Kurakina

assistant of the department of accounting, taxation, public management and administration of Kryvyi Rih National University

ESTIMATION OF ECONOMIC EFFECT FROM USING THE PERSONAL FUNDS OF REGION ENTERPRISES TAKING INTO ACCOUNT THE DYNAMICS OF THEIR FINANCIAL CONDITION IN THE CONTEXT OF STATE ADMINISTRATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет