Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2016

Завантажити журнал №24, 2016

І. М. Зеліско

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ГАРМОНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ

I. Zelisko

Doctor of Science (Economics), Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

HARMONIZATION OF FINANCIAL RELATIONS AGRO-INDUSTRIAL COMPANIES

З. В. Герасимчук

д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

А. І. Крисак

к. е. н., докторант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ

Z. Herasymchuk

Doctor of economics, Professor, Vice-rector for scientific and educational work, Lutsk National Technical University, Lutsk

A. Krysak

PhD in Economics, Doctor Applicant, Lutsk National Technical University, Lutsk

SYSTEMATIZATION OF SUSTAINABILITY BASED INSTRUMENTS OF LAND RELATIONS REGULATION

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

С. І. Крючок

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

І. Vіnіchenko

Doctor of Economics, Professor, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

S. Kriuchok

candidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

THE ECONOMIC STABILITY OF THE ENTERPRISE AND ITS COMPONENTS

Н. І. Демчук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

М. С. Кисельова

студентка групи МГФКз 1-15, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Demchuk

Doctor of Economics, professor, Professor of Finance and banking department, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

M. Kiseleva

student of group MgFCz-1-15, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

INVESTMENT SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. В. Слободянюк

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Київський національний торговельно-економічний університет, Одеський торговельно-економічний інститут, м. Одеса

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

O. Slobodyanyuk

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Head of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Kyiv National University of Trade and Economics, Odesa Trade and Economic Institute, Odesa

FOREIGN EXPERIENCE OF AGRICULTURAL INSURANCE: RECOMMENDATIONS FOR UKRAINE

В. М. Штуца

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки, Національний університет "Одеська юридична академія"

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УКРАЇНІ

V. Shtutsa

Candidate of Economic Sciences, associate professor of National Economic Department, National University "Odesa Law Academy"

PROBLEMS OF ADAPTATION OF MODERN ECOLOGICAL AND ECONOMIC TOOLS IN UKRAINE

О. В. Лебеденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

РОЗВИТОК ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Lebedenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

DEVELOPMENT REPRODUCTIVE PROCESS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

С. М. Белінська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Л. В. Терещенко

студентка 617М групи, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

S. Belinska

Ph.D. in Economics, Assosiate professor of Accounting and Audititng Department Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

L. Tereshchenko

Student 617M group, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

METHODICAL FOUNDATIONS OF INTERNAL AUDIT

В. Є. Скоцик

к. с.-г. наук, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРОВИРОБНИКАМИ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

V. Skotsyk

cand. of agricultural sciences, Bila Tserkva national agrarian University

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC PRINCIPLES OF THE JOINT USE OF AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURERS IN THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD

Ю. А. Никитюк

к. с.-г. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу економіки природокористування в агросфері,Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Yu. Nykytiuk

Ph.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow, Senior Research Fellow of the Division Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

CLUSTER APPROACH TO THE MEDICINAL PLANTS MATERIAL MARKET FUNCTIONING

М. Л. Шестак

здобувач кафедри лісового менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

M. Shestak

PhD student of the Forest Management Department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

CLUSTERS AS AN INSTITUTIONAL PRECONDITION FOR ECO-ECONOMIC EFFECTIVENESS OF FOREST MANAGEMENT

Ал-Далаіен Рашад Халіф Хаммад

аспірант кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Al-Dalaien Rashad Khalif Khammad

graduate student of business economics Poltava State Agrarian Academy

FORMATION OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STRATEGY FARMS

Ю. О. Авраменко

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Yu. Avramenko

Postgraduate Student, National Scientific Center — "Institute of Agricultural Economics", Kyiv

FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF THE FARMS

В. Р. Гуцуляк

аспірант, Львівський національний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Gutsulyak

post-graduate student

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Р. М. Циган

ст. викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

А. О. Синято

студентка 4 курсу кафедри обліку аналізу та аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ОБГРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

R. Tsygan

elder lecturer in accounting, analysis and audit, Kremenchug National University Michael Ostrogradski, Kremenchug

А. Synyato

student 4th year in accounting, analysis and audit, Kremenchug National University Michael Ostrogradski, Kremenchug

GROUNDS FOR THE DEVELOPMENT OF CONFECTIONERY INDUSTRY EXPORTING OPPORTUNITIES

О. В. Черевко

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Ю. М. Радзіховська

здобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ВПЛИВ ВІТЧИЗНЯНИХ РЕЙТИНГІВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

O. Cherevko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

Y. Radzikhovska

Seeker of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

THE IMPACT OF NATIONAL RANKINGS ON ECONOMIC SECURITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет