EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2016

Завантажити журнал №24, 2016

І. М. Зеліско

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ГАРМОНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ

I. Zelisko

Doctor of Science (Economics), Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

HARMONIZATION OF FINANCIAL RELATIONS AGRO-INDUSTRIAL COMPANIES

З. В. Герасимчук

д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

А. І. Крисак

к. е. н., докторант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ

Z. Herasymchuk

Doctor of economics, Professor, Vice-rector for scientific and educational work, Lutsk National Technical University, Lutsk

A. Krysak

PhD in Economics, Doctor Applicant, Lutsk National Technical University, Lutsk

SYSTEMATIZATION OF SUSTAINABILITY BASED INSTRUMENTS OF LAND RELATIONS REGULATION

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

С. І. Крючок

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

І. Vіnіchenko

Doctor of Economics, Professor, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

S. Kriuchok

candidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

THE ECONOMIC STABILITY OF THE ENTERPRISE AND ITS COMPONENTS

Н. І. Демчук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

М. С. Кисельова

студентка групи МГФКз 1-15, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Demchuk

Doctor of Economics, professor, Professor of Finance and banking department, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

M. Kiseleva

student of group MgFCz-1-15, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

INVESTMENT SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. В. Слободянюк

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Київський національний торговельно-економічний університет, Одеський торговельно-економічний інститут, м. Одеса

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

O. Slobodyanyuk

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Head of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Kyiv National University of Trade and Economics, Odesa Trade and Economic Institute, Odesa

FOREIGN EXPERIENCE OF AGRICULTURAL INSURANCE: RECOMMENDATIONS FOR UKRAINE

В. М. Штуца

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки, Національний університет "Одеська юридична академія"

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УКРАЇНІ

V. Shtutsa

Candidate of Economic Sciences, associate professor of National Economic Department, National University "Odesa Law Academy"

PROBLEMS OF ADAPTATION OF MODERN ECOLOGICAL AND ECONOMIC TOOLS IN UKRAINE

О. В. Лебеденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

РОЗВИТОК ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Lebedenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

DEVELOPMENT REPRODUCTIVE PROCESS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

С. М. Белінська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Л. В. Терещенко

студентка 617М групи, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

S. Belinska

Ph.D. in Economics, Assosiate professor of Accounting and Audititng Department Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

L. Tereshchenko

Student 617M group, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

METHODICAL FOUNDATIONS OF INTERNAL AUDIT

В. Є. Скоцик

к. с.-г. наук, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРОВИРОБНИКАМИ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

V. Skotsyk

cand. of agricultural sciences, Bila Tserkva national agrarian University

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC PRINCIPLES OF THE JOINT USE OF AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURERS IN THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD

Ю. А. Никитюк

к. с.-г. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу економіки природокористування в агросфері,Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Yu. Nykytiuk

Ph.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow, Senior Research Fellow of the Division Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

CLUSTER APPROACH TO THE MEDICINAL PLANTS MATERIAL MARKET FUNCTIONING

М. Л. Шестак

здобувач кафедри лісового менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

M. Shestak

PhD student of the Forest Management Department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

CLUSTERS AS AN INSTITUTIONAL PRECONDITION FOR ECO-ECONOMIC EFFECTIVENESS OF FOREST MANAGEMENT

Ал-Далаіен Рашад Халіф Хаммад

аспірант кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Al-Dalaien Rashad Khalif Khammad

graduate student of business economics Poltava State Agrarian Academy

FORMATION OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STRATEGY FARMS

Ю. О. Авраменко

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Yu. Avramenko

Postgraduate Student, National Scientific Center — "Institute of Agricultural Economics", Kyiv

FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF THE FARMS

В. Р. Гуцуляк

аспірант, Львівський національний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Gutsulyak

post-graduate student

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Р. М. Циган

ст. викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

А. О. Синято

студентка 4 курсу кафедри обліку аналізу та аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ОБГРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

R. Tsygan

elder lecturer in accounting, analysis and audit, Kremenchug National University Michael Ostrogradski, Kremenchug

А. Synyato

student 4th year in accounting, analysis and audit, Kremenchug National University Michael Ostrogradski, Kremenchug

GROUNDS FOR THE DEVELOPMENT OF CONFECTIONERY INDUSTRY EXPORTING OPPORTUNITIES

О. В. Черевко

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Ю. М. Радзіховська

здобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ВПЛИВ ВІТЧИЗНЯНИХ РЕЙТИНГІВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

O. Cherevko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

Y. Radzikhovska

Seeker of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

THE IMPACT OF NATIONAL RANKINGS ON ECONOMIC SECURITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця