Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2015

Завантажити журнал №24, 2015

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Д. В. Маховський

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

I. Vinichenko

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Economics and Agricultural Economics, Dnipropetrovs'k State Agricultural Economics University

D. Makhovsky

Postgraduate student, Dnipropetrovs'k State Agricultural Economics University

STATE AND PROSPECTS OF POULTRY ENTERPRISES IN UKRAINE

Т. С. Муляр

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

T. Mulyar

The Candidate of Economic Science, assistant professor, the chair of management of organizatios Zhytomyr National Agroecological University

IMPLEMENTATION OF STRATEGIC APPROACH TO MANAGEMENT OF AGRARIAN COMPANIES

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Н. М. Савченко

к. е. н., доцент, кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ВПЛИВ КІБЕРНЕТИКИ НА РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ

R. Savchenko

Ph.D., associate professor, doctoral student of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological University

N. Savchenko

Ph.D., associate professor, assistant professor of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological University

CYBERNETICS IMPACT ON DEVELOPMENT MANAGEMENT CONTROL

М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИСОКОТОВАРНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Misevych

Ph.D., assistant professor of management organizations, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

LAND USE AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS PROVIDE POTENTIAL HIGH-VALUE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

Т. В. Ільченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

Ю. В. Захарченко

старший викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ У ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Kurbatska

Ph.D., Associate Professor of marketing department

I. Kadyrus

Ph.D., Associate Professor of marketing department

T. Ilchenko

Ph.D., Associate Professor of marketing department

Yu. Zakharchenko

senior lecturer of marketing department; Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk

DEVELOPING OF THE STRATEGY FORMING AND REALIZATION MARKETING EVENTS IN THE SALES ACTIVITY TO AGRARIAN ENTERPRISES

Ю. М. Кулинич

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій

О. Ю. Панасюк

аспірант, Вінницький національний технічний університе

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ

Yu. Kulynych

PhD Economics, senior lecturer at the finance department, National University of Food Technologies

O. Panasiuk

post-graduate student, Vinnytsia National Technical University

STRATEGIC DIRECTIONS FOR AGRICULTURAL COOPERATIVES' ECONOMIC DEVELOPMENT

Н. М. Терещенко

к. п. н., доцент кафедри адміністративного та медичного менеджменту, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ

N. Tereshchenko

candidate of pedagogical science, assistant professor of Department of Administrative and Medical management, Interregional Academy of Personnel Management

SOME ASPECTS OF THE EVALUATION DISCIPLINE AND PROFESSIONAL COMPETENCE OF MANAGERS

Ю. В. Ніколаєнко

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і банківської справи, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

НЕОБХІДНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКІВ УКРАЇНИ

Yu. Nikolaenko

Candidate of Science in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Banking, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

A NECESSITY OF MAKING ALTERATION IS TO THE MANAGEMENT PROCESSES OF UKRAINIAN BANKS CREDIT RISKS

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

В. В. Міщенко

студент, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Е. Mіschuk

cand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration, SHEE "National University of Krivoy Rog"

V. Mishchenko

students, SHEE "National University of Krivoy Rog"

FEATURES EQUITY MANAGEMENT ENTERPRISES AND WAYS TO IMPROVE IT

В. А. Шпильовий

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту, Черкаська філія ПВНЗ "Європейський університет", м. Черкаси

АКРЕДИТИВНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ У ПРАКТИЦІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Shpylovyi

Candidate of Economic Sciences, associate Professor, associate Professor of Department of Economics, Finance, accounting and audit The Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment is the "European university"

LETTER OF CREDIT IN PRACTICE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

О. І. Бібен

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ

O. Biben

graduate student, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

INNOVATIVE POTENTIAL AGROINDUSTRIAL PRODUCTION: FEATURES OF FORMATION AND EVALUATION

В. Г. Гаврилюк

здобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

V. Gavrilyuk

applicant, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

METHODICAL ASSESSMENT ASPECTS ON THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF THE HORTICULTURE PRODUCTION IN AGRICULTURAL SECTOR

С. О. Руснак

аспірант, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

S. Rusnak

postgraduate student,Podilian State Agrarian Engineering University in Podilya, Kamianets-Podilskiy

PERFECTION OF DEVELOPMENT OF NON-STATE PENSION FUNDS AS SOCIO-ECONOMIC SYSTEM

Гусейнова Рухия Адил кызы

диссертант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ: ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ

Huseynova Ruhiya Adil

Graduate student of Azerbaijan State Economic University

EFFECTIVE USE OF PRODUCTION RESOURCES: PRINCIPLES AND METHODS

О. І. Мельник

аспірант, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ВНУТРІШНЬОСЕКТОРАЛЬНА ТА МІЖСЕКТОРАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

O. Melnyk

graduate student, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

DOMESTIC-SECTORAL AND INTER-SECTORAL COMPETITIVENESS AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет