EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2014

Завантажити журнал №24, 2014

І. М. Зеліско

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ

I. Zelisko

Doctor of Economic Science, Professor Department of Finance and Credit , National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

FINANCIAL FLOWS OF AGRO-INDUSTRIAL COMPANIES

К. Б. Харук

к. е. н., доцент кафедри демографії, трудових відносин і соціальної політики, Львівський університет бізнесу та права

Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРАРНО-МАРКЕТИНГОВОГО ЦЕНТРУ

K. Kharuk

PhD in Economics, Associated Professor of the Department of Demography, Labor Relations and Social Policy Lviv University of Business and Law, Ukraine

R. Skrynkovskyy

PhD in Economics, Associated Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine

FORMATION OF REGIONAL AGRO-MARKETING CENTRE

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Goncharenko

PhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

INSTITUTIONAL DETERMINANTS SUPPORT INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL PRODUCTION

Д. В. Грибова

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

D. Gribova

PhD, teacher of faculty of economy, Melitopol state pedagogical university of Bogdan Khmelnitskiy

THE INCREASE OF EFFICIENCY OF USE OF INDUSTRIAL RESOURCES OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

З. М. Герасимів

к. геогр. н., доцент кафедри економіки підприємства, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани, Тернопільська обл.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Z. Gerasymiv

Candidate of geographical science, associated professor of department of economy of enterprise, separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhanskiy agrotechnical institute", m. of Berezhani, Ternopil area

THE EFFICIENCY OF PRODUCTION OF GRAIN IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. В. Кипоренко

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

V. Kyporenko

postgraduate, Institute of Agroecology and Environmental NAAS

FORMATION OF CERTIFICATION OF ORGANIC AGRICULTURE IN UKRAINE

Ю. О. Тимошенко

аспірант кафедри фінансів та банківської справи, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Y. Tymoshenko

Graduate student at the Department of Finance and Banking, European University, Kyiv, Ukraine

AN INTEGRATED APPROACH TO THE QUANTITATIVE ASSESSMENT OF FINANCIAL RISKS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

В. В. Угрин

аспірант кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету

ДИСБАЛАНСИ В СТРУКТУРІ ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

V. Uhryn

Graduate Student of Department of Taxes and Fiscal Policy of Ternopil National Economic University

STRUCTURAL IMBALANSES OF REPAYMENT OF TAX DEBT: REGIONAL ASPECT

С. М. Ніколаєнко

асистент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР

S. Nikolaienko

assistant of the department of accounting and auditing, the National University of Food Technologies, Kyiv

FOREING AND DOMESTIC EXPERIENCE IN FORMING OF CLUSTER STRUCTURES

О. М. Величко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В АГАРНОМУ СЕКТОРІ

O. Velychko

PhD student, Dnipropetrovsk State Agrarian Economic University

GLOBAL TRENDS AND FORMATION OF COOPERATIVE MOVEMENT IN AGRICULTURAL SECTOR

Л. Л. Клевчік

асистент кафедри економічної теорії та менеджменту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

РИНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМAЦІЇ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ІНФОРМAЦІЙНИЙ СЕКТОР В УМОВАХ СУЧAСНОЇ ЕКОНОМІКИ

L. Klevchik

assistant of Economics and Management, Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University

MARKET ECONOMIC INFORMATION AND ITS IMPACT ON THE INFORMATION SECTOR IN TODAY'S ECONOMY

О. І. Мельник

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

ОЦІНКИ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА МІЖНАРОДНИМИ РЕЙТИНГАМИ

O. Melnyk

Postgraduate student, Mykolayiv National Agrarian University

EVALUATION SYSTEM OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN INTERNATIONAL RANKINGS

Д. В. Маховський

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК

D. Makhovsky

Postgraduate student, Dnipropetrovs'k State Agricultural Economics University

THE STRATEGY OF DIVERSIFICATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION AS A WAY OF INCREASING COMPETITIVENESS OF PROCESSING AGRICULTURAL ENTERPRISES

Ю. О. Сорока

аспірант, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

СУТНІСТЬ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. Soroka

graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic to the university

THE ESSENCE OF THE RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Е. А. Коренний

здобувач, Чернігівський національний технологічний університет

ІПОТЕЧНІ ВІДНОСИНИ: ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРОЯВУ В УКРАЇНІ

E. Korennіy

the applicant, Сhernihiv National Technological University

MORTGAGE RELATIONS: FUNCTIONS AND FEATURES OF ITS MANIFESTATION IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця