Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2014

Завантажити журнал №24, 2014

І. М. Зеліско

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ

I. Zelisko

Doctor of Economic Science, Professor Department of Finance and Credit , National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

FINANCIAL FLOWS OF AGRO-INDUSTRIAL COMPANIES

К. Б. Харук

к. е. н., доцент кафедри демографії, трудових відносин і соціальної політики, Львівський університет бізнесу та права

Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРАРНО-МАРКЕТИНГОВОГО ЦЕНТРУ

K. Kharuk

PhD in Economics, Associated Professor of the Department of Demography, Labor Relations and Social Policy Lviv University of Business and Law, Ukraine

R. Skrynkovskyy

PhD in Economics, Associated Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine

FORMATION OF REGIONAL AGRO-MARKETING CENTRE

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Goncharenko

PhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

INSTITUTIONAL DETERMINANTS SUPPORT INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL PRODUCTION

Д. В. Грибова

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

D. Gribova

PhD, teacher of faculty of economy, Melitopol state pedagogical university of Bogdan Khmelnitskiy

THE INCREASE OF EFFICIENCY OF USE OF INDUSTRIAL RESOURCES OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

З. М. Герасимів

к. геогр. н., доцент кафедри економіки підприємства, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани, Тернопільська обл.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Z. Gerasymiv

Candidate of geographical science, associated professor of department of economy of enterprise, separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhanskiy agrotechnical institute", m. of Berezhani, Ternopil area

THE EFFICIENCY OF PRODUCTION OF GRAIN IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. В. Кипоренко

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

V. Kyporenko

postgraduate, Institute of Agroecology and Environmental NAAS

FORMATION OF CERTIFICATION OF ORGANIC AGRICULTURE IN UKRAINE

Ю. О. Тимошенко

аспірант кафедри фінансів та банківської справи, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Y. Tymoshenko

Graduate student at the Department of Finance and Banking, European University, Kyiv, Ukraine

AN INTEGRATED APPROACH TO THE QUANTITATIVE ASSESSMENT OF FINANCIAL RISKS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

В. В. Угрин

аспірант кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету

ДИСБАЛАНСИ В СТРУКТУРІ ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

V. Uhryn

Graduate Student of Department of Taxes and Fiscal Policy of Ternopil National Economic University

STRUCTURAL IMBALANSES OF REPAYMENT OF TAX DEBT: REGIONAL ASPECT

С. М. Ніколаєнко

асистент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР

S. Nikolaienko

assistant of the department of accounting and auditing, the National University of Food Technologies, Kyiv

FOREING AND DOMESTIC EXPERIENCE IN FORMING OF CLUSTER STRUCTURES

О. М. Величко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В АГАРНОМУ СЕКТОРІ

O. Velychko

PhD student, Dnipropetrovsk State Agrarian Economic University

GLOBAL TRENDS AND FORMATION OF COOPERATIVE MOVEMENT IN AGRICULTURAL SECTOR

Л. Л. Клевчік

асистент кафедри економічної теорії та менеджменту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

РИНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМAЦІЇ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ІНФОРМAЦІЙНИЙ СЕКТОР В УМОВАХ СУЧAСНОЇ ЕКОНОМІКИ

L. Klevchik

assistant of Economics and Management, Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University

MARKET ECONOMIC INFORMATION AND ITS IMPACT ON THE INFORMATION SECTOR IN TODAY'S ECONOMY

О. І. Мельник

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

ОЦІНКИ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА МІЖНАРОДНИМИ РЕЙТИНГАМИ

O. Melnyk

Postgraduate student, Mykolayiv National Agrarian University

EVALUATION SYSTEM OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN INTERNATIONAL RANKINGS

Д. В. Маховський

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК

D. Makhovsky

Postgraduate student, Dnipropetrovs'k State Agricultural Economics University

THE STRATEGY OF DIVERSIFICATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION AS A WAY OF INCREASING COMPETITIVENESS OF PROCESSING AGRICULTURAL ENTERPRISES

Ю. О. Сорока

аспірант, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

СУТНІСТЬ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. Soroka

graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic to the university

THE ESSENCE OF THE RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Е. А. Коренний

здобувач, Чернігівський національний технологічний університет

ІПОТЕЧНІ ВІДНОСИНИ: ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРОЯВУ В УКРАЇНІ

E. Korennіy

the applicant, Сhernihiv National Technological University

MORTGAGE RELATIONS: FUNCTIONS AND FEATURES OF ITS MANIFESTATION IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет