Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2013

О. В. Шкільов

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РИНКОВІ РЕФОРМИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ НАСЛІДКИ

O. Shkilov

Ph.D., professor of business economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

MARKET REFORMS PRIVATIZATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES, LAND RESOURCES AND THEIR CONSEGUENCES

Г. Є. Павлова

директор навчально-наукового інституту економіки, к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

КРИТЕРІЇ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

G. Pavlova

Director of Education and Research Institute of Economics, Ph.D., Associate Professor, Dnipropetrovs'k State Agrarian University, Ukraine

CRITERIA AND FACTORS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR IN ECONOMICS

О. І. Шкуратов

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Shkuratov

Ph.D. in Economics, Senior Research Fellow Head of the Division Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS

THE LAND ASSESSMENT WHILE THE ECOLOGICALLY ORIENTED AGRICULTURAL PRODUCTION ORGANIZATION

В. Р. Крупа

к. е. н., в. о. доцента кафедри економічної теорії, Львівський національний аграрний університет

Н. В. Мартинюк

асистент, кафедра менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого, Львівський національний аграрний університет

РІВЕНЬ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ УМОВ ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

V. Krupa

PhD, acting associate professor of the department of economic theory, Lviv national agrarian university

N. Martyniuk

assistant of the department of management, Lviv national agrarian university

LIVING STANDARDS OF THE RURAL POPULATION IN THE CONTEXT OF THE HUMAN DEVELOPMENT CONDITIONS CREATING

О. Ю. Буцька

к. е. н., доцент, кафедра фінансів, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

O. Butska

PhD, Associate Professor, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

METHODS OF ASSESSING THE TAX BURDEN: A COMPARATIVE ANALYSIS

Д. В. Пашко

к. е. н., доцент кафедри економіко-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ України, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ

D. Pashko

PhD, аssociate рrofessor, National Academy of Internal Affairs, Kyiv

THE STRATEGIC DIRECTIONS OF INCREASE OF FOOD SELF-SUFFICIENCY OF THE REGION

В. В. Лебедева

к. е. н, доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Одеський національний політехнічний університет

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В АГРАРНІЙ ЕКОНОМІЦІ

V. Lebedeva

PhD, assistant professor of accounting, analysis and audit, Odessa National Polytechnic University

THE DEVELOPMENT OF THE THEORY OF DIVERSIFICATION IN AGRICULTURAL ECONOMICS

Н. І. Пилипів

д. е. н., професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

М. І. Борисовський

аспірант, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

ОЦІНКА ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ГАЛУЗІ

N. Pylypiv

Doctor of Economics Science, Professor, Head of department Theoretical and Applied Economics, Carpathian National University of Vasul Stefanyk, Ivano-Frankivsk

M. Borysovskyj

Postgraduate student, Carpathian National University of Vasul Stefanyk, Ivano-Frankivsk

EVALUATION OF DISPOSAL OF STOCKS AT PULP AND PAPER INDUSTRY

С. П. Стеценко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

S. Stetsenko

Ph.D. in economics, associate professor department, Kyiv National University of Construction and Architecture

STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM ECONOMIC SECURITY OF REGION

Д. В. Маховський

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЗРОБКА РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АПК

D. Makhovsky

Postgraduate student, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

DEVELOPMENT OF A REGIONAL STRATEGY OF ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE AGRICULTURAL COMPLEX

Л. В. Волчанська

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІМПЕРАТИВИ ТА ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Volchancka

graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian university

IMPERATIVES AND SOURCES INVESTING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Т. Л. Боднарчук

аспірант, молодший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ВПЛИВ ПОЛІТИКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.

T. Bodnarchuk

Postgraduate student, Junior Researcher, Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

EFFECT OF THE PROTECTION POLICY ON AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF UKRAINIAN LANDS IN THE 19TH — EARLY 20TH CENTURIES

У. В. Іванюк

аспірант, Львівська комерційна академія

ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНОЇ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

U. Ivaniuk

postgraduate student, Lviv Academy of Commerce

THE FEASIBILITY OF THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL AGRICULTURAL PRODUCTS IN UKRAINE

Н. О. Окселенко

асистент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОБОРОТНІ АКТИВИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

N. Okselenko

assistant of the finance department, Dnipropetrovs'k state agrarian university

CURRENT ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: THEORETICAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL ASPECTS

О. О. Скакуненко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Skakunenko

graduate student, Dnepropetrovsk State Agrarian University

THEORETICAL-METHODOLOGICAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT BAKERIES

К. В. Поліщук

викладач, Кам'янець-Подільське відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України

С. Ю. Ділайчук

студентка, Кам'янець-Подільське відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України

ЗЕЛЕНИЙ БІЗНЕС НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ — ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

E. Polishchuk

lecturer of economic sciences of Kamyanets-Podilsky department of Kyiv Financial and Economic College of National University of State Tax Service of Ukraine

S. Dilaychuk

student of Kamyanets-Podilsky department of Kyiv Financial and Economic College of National University of State Tax Service of Ukraine

GREEN BUSINESS IN KHMELNITSKY REGION — PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет