EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2013

О. В. Шкільов

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РИНКОВІ РЕФОРМИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ НАСЛІДКИ

O. Shkilov

Ph.D., professor of business economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

MARKET REFORMS PRIVATIZATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES, LAND RESOURCES AND THEIR CONSEGUENCES

Г. Є. Павлова

директор навчально-наукового інституту економіки, к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

КРИТЕРІЇ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

G. Pavlova

Director of Education and Research Institute of Economics, Ph.D., Associate Professor, Dnipropetrovs'k State Agrarian University, Ukraine

CRITERIA AND FACTORS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR IN ECONOMICS

О. І. Шкуратов

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Shkuratov

Ph.D. in Economics, Senior Research Fellow Head of the Division Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS

THE LAND ASSESSMENT WHILE THE ECOLOGICALLY ORIENTED AGRICULTURAL PRODUCTION ORGANIZATION

В. Р. Крупа

к. е. н., в. о. доцента кафедри економічної теорії, Львівський національний аграрний університет

Н. В. Мартинюк

асистент, кафедра менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого, Львівський національний аграрний університет

РІВЕНЬ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ УМОВ ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

V. Krupa

PhD, acting associate professor of the department of economic theory, Lviv national agrarian university

N. Martyniuk

assistant of the department of management, Lviv national agrarian university

LIVING STANDARDS OF THE RURAL POPULATION IN THE CONTEXT OF THE HUMAN DEVELOPMENT CONDITIONS CREATING

О. Ю. Буцька

к. е. н., доцент, кафедра фінансів, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

O. Butska

PhD, Associate Professor, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

METHODS OF ASSESSING THE TAX BURDEN: A COMPARATIVE ANALYSIS

Д. В. Пашко

к. е. н., доцент кафедри економіко-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ України, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ

D. Pashko

PhD, аssociate рrofessor, National Academy of Internal Affairs, Kyiv

THE STRATEGIC DIRECTIONS OF INCREASE OF FOOD SELF-SUFFICIENCY OF THE REGION

В. В. Лебедева

к. е. н, доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Одеський національний політехнічний університет

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В АГРАРНІЙ ЕКОНОМІЦІ

V. Lebedeva

PhD, assistant professor of accounting, analysis and audit, Odessa National Polytechnic University

THE DEVELOPMENT OF THE THEORY OF DIVERSIFICATION IN AGRICULTURAL ECONOMICS

Н. І. Пилипів

д. е. н., професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

М. І. Борисовський

аспірант, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

ОЦІНКА ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ГАЛУЗІ

N. Pylypiv

Doctor of Economics Science, Professor, Head of department Theoretical and Applied Economics, Carpathian National University of Vasul Stefanyk, Ivano-Frankivsk

M. Borysovskyj

Postgraduate student, Carpathian National University of Vasul Stefanyk, Ivano-Frankivsk

EVALUATION OF DISPOSAL OF STOCKS AT PULP AND PAPER INDUSTRY

С. П. Стеценко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

S. Stetsenko

Ph.D. in economics, associate professor department, Kyiv National University of Construction and Architecture

STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM ECONOMIC SECURITY OF REGION

Д. В. Маховський

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЗРОБКА РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АПК

D. Makhovsky

Postgraduate student, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

DEVELOPMENT OF A REGIONAL STRATEGY OF ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE AGRICULTURAL COMPLEX

Л. В. Волчанська

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІМПЕРАТИВИ ТА ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Volchancka

graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian university

IMPERATIVES AND SOURCES INVESTING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Т. Л. Боднарчук

аспірант, молодший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ВПЛИВ ПОЛІТИКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.

T. Bodnarchuk

Postgraduate student, Junior Researcher, Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

EFFECT OF THE PROTECTION POLICY ON AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF UKRAINIAN LANDS IN THE 19TH — EARLY 20TH CENTURIES

У. В. Іванюк

аспірант, Львівська комерційна академія

ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНОЇ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

U. Ivaniuk

postgraduate student, Lviv Academy of Commerce

THE FEASIBILITY OF THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL AGRICULTURAL PRODUCTS IN UKRAINE

Н. О. Окселенко

асистент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОБОРОТНІ АКТИВИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

N. Okselenko

assistant of the finance department, Dnipropetrovs'k state agrarian university

CURRENT ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: THEORETICAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL ASPECTS

О. О. Скакуненко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Skakunenko

graduate student, Dnepropetrovsk State Agrarian University

THEORETICAL-METHODOLOGICAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT BAKERIES

К. В. Поліщук

викладач, Кам'янець-Подільське відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України

С. Ю. Ділайчук

студентка, Кам'янець-Подільське відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України

ЗЕЛЕНИЙ БІЗНЕС НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ — ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

E. Polishchuk

lecturer of economic sciences of Kamyanets-Podilsky department of Kyiv Financial and Economic College of National University of State Tax Service of Ukraine

S. Dilaychuk

student of Kamyanets-Podilsky department of Kyiv Financial and Economic College of National University of State Tax Service of Ukraine

GREEN BUSINESS IN KHMELNITSKY REGION — PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця