EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2012

Н. К. Васильєва

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

П. В. Коваль

к. э. н., доцент кафедры экономики АПФ, ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана", г. Киев

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

І. П. Приходько

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ВИКОРИСТАННЯ У СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЕКСПЕРТИЗІ МЕТОДІВ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФАКТІВ ШАХРАЙСТВА ПРИ ПЕРЕВІРЦІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Б. П. Дмитрук

к. е. н, професор, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

О. М. Аблязова

помічник ректора з комерційної роботи, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

НАПРЯМКИ ЗАХИСТУ РИНКУ М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ УКРАЇНИ ДО УМОВ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

Н. М. Мезенцева

к. е. н., доцент, КФ ДВНЗ "Запорізький національний університет"

Т. Г. Нікульникова

к. е. н., доцент, КЕІ ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Т. Г. Камінська

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРОЦЕСУ ПРИДБАННЯ ЯК ПОЧАТКОВОЇ СТАДІЇ КРУГООБОРОТУ КАПІТАЛУ

С. В. Зеленко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Т. В. Пуліна

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

С. В. Грибан

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО ЗМІСТУ ІННОВАЦІЙ

В. В. Соколовська

доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ГАРМОНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ТА ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Ю. С. Амеліна

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ, ПЛОДІВ І ЯГІД

О. В. Лебідь

асистент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

О. Б. Мирончук

здобувач, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНУ СФЕРУ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ

А. А. Обозна

здобувач, Миколаївська філія Європейського університету

ІНСТИТУТ КООПЕРАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

І. І. Давидова

аспірант кафедри аграрної соціології та розвитку села, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРОЕКТУВАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В УМОВАХ ІСНУЮЧОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Н. Е. Волкова

Миколаївський національний аграрний університет

В. С. Оплята

Миколаївський національний аграрний університет

РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. В. Курило

Миколаївський національний аграрний університет

Ю. А. Зозуля

Миколаївський національний аграрний університет

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

К. Г. Белов

Миколаївський національний аграрний університет

В. Г. Нікогосян

Миколаївський національний аграрний університет

Ю. Ю. Філь

Миколаївський національний аграрний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ВЕСЕЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

М. С. Чуприна

Миколаївський національний аграрний університет

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця