Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2012

Н. К. Васильєва

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

П. В. Коваль

к. э. н., доцент кафедры экономики АПФ, ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана", г. Киев

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

І. П. Приходько

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ВИКОРИСТАННЯ У СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЕКСПЕРТИЗІ МЕТОДІВ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФАКТІВ ШАХРАЙСТВА ПРИ ПЕРЕВІРЦІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Б. П. Дмитрук

к. е. н, професор, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

О. М. Аблязова

помічник ректора з комерційної роботи, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

НАПРЯМКИ ЗАХИСТУ РИНКУ М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ УКРАЇНИ ДО УМОВ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

Н. М. Мезенцева

к. е. н., доцент, КФ ДВНЗ "Запорізький національний університет"

Т. Г. Нікульникова

к. е. н., доцент, КЕІ ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Т. Г. Камінська

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРОЦЕСУ ПРИДБАННЯ ЯК ПОЧАТКОВОЇ СТАДІЇ КРУГООБОРОТУ КАПІТАЛУ

С. В. Зеленко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Т. В. Пуліна

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

С. В. Грибан

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО ЗМІСТУ ІННОВАЦІЙ

В. В. Соколовська

доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ГАРМОНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ТА ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Ю. С. Амеліна

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ, ПЛОДІВ І ЯГІД

О. В. Лебідь

асистент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

О. Б. Мирончук

здобувач, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНУ СФЕРУ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ

А. А. Обозна

здобувач, Миколаївська філія Європейського університету

ІНСТИТУТ КООПЕРАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

І. І. Давидова

аспірант кафедри аграрної соціології та розвитку села, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРОЕКТУВАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В УМОВАХ ІСНУЮЧОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Н. Е. Волкова

Миколаївський національний аграрний університет

В. С. Оплята

Миколаївський національний аграрний університет

РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. В. Курило

Миколаївський національний аграрний університет

Ю. А. Зозуля

Миколаївський національний аграрний університет

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

К. Г. Белов

Миколаївський національний аграрний університет

В. Г. Нікогосян

Миколаївський національний аграрний університет

Ю. Ю. Філь

Миколаївський національний аграрний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ВЕСЕЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

М. С. Чуприна

Миколаївський національний аграрний університет

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет