Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2011

В. А. Голян

д. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет

С. М. Демидюк

старший викладач кафедри фінансів та менеджменту організацій, Кіровоградський інститут розвитку людини "Україна"

Т. Д. Мельник

здобувач, Національний університет водного господарства і природокористування

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Р. Г. Дубас

к. е. н., доцент, декан обліково-економічного факультету, Державна академія житлово-комунального господарства

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ЛІСОРЕСУРСНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Н. В. Ісаченко

к. е. н., старший викладач кафедри земельного кадастру, НУБіП України

Л. В. Паламарчук

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, НУБіП України

О. В. Матвійчук

здобувач кафедри земельного кадастру, НУБіП України

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗОНІНГУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

А. А. Шиян

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет

Н. М. Тарасюк

асистент кафедри економіки промисловості і організації виробництва, Вінницький національний технічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДНОСИН МІЖ СУБ'ЄКТАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСУ АПК

І. В. Кошкалда

к. е. н., доцент, Харківський національний аграрний університет ім.В.В. Докучаєва

РЕНТНИЙ ФАКТОР У СИСТЕМІ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН

О. А. Ляшенко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрний університет

Н. П. Дуброва

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

СИСТЕМА ОЦІНОЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Ю. Є. Осацька

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Абдуллаев Камил Халиг

к. э. н., доцент, Сумгаитский Государственный Университет

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОВОВВЕДЕНИЙ И ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

М. С. Кузьменко

аспірант, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ БАЗОВИХ ОПЦІОННИХ СТРАТЕГІЙ

О. В. Фраєр

молодший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки і прогнозування" НАН України

ІНСТИТУЦІЙНІ ПАСТКИ В СЕКТОРІ АГРОПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ВИХОДУ

С. В. Максимова

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

І. В. Безп'ята

к. е. н., доцент кафедри економіки сільського господарства Миколаївський державний аграрний університет

Я. М. Рудінська

студентка, Миколаївський державний аграрний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНА В ГОСПОДАРСТВАХ БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. М. Лобова

аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВИХ ПРОГРАМ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

О. В. Піменова

аспірант кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

К. Г. Туболець

асистент, Дніпропетровський державний аграрного університету

СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СИСТЕМИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

Г. О. Хіміч

ст. викладач кафедри фінансів, Київський національний університет технологій та дизайну

АМОРТИЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

М. В. Литовченко

аспірант кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ПРІОРИТЕТИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

А. В. Скуміна

Миколаївський державний аграрний університет

К. В. Ломака

Миколаївський державний аграрний університет

О. С. Ангелова

Миколаївський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

А. О. Боровська

Миколаївський державний аграрний університет

І. С. Погорєлова

Миколаївський державний аграрний університет

К. В. Юхимець

Миколаївський державний аграрний університет

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет