EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2011

В. А. Голян

д. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет

С. М. Демидюк

старший викладач кафедри фінансів та менеджменту організацій, Кіровоградський інститут розвитку людини "Україна"

Т. Д. Мельник

здобувач, Національний університет водного господарства і природокористування

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Р. Г. Дубас

к. е. н., доцент, декан обліково-економічного факультету, Державна академія житлово-комунального господарства

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ЛІСОРЕСУРСНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Н. В. Ісаченко

к. е. н., старший викладач кафедри земельного кадастру, НУБіП України

Л. В. Паламарчук

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, НУБіП України

О. В. Матвійчук

здобувач кафедри земельного кадастру, НУБіП України

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗОНІНГУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

А. А. Шиян

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет

Н. М. Тарасюк

асистент кафедри економіки промисловості і організації виробництва, Вінницький національний технічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДНОСИН МІЖ СУБ'ЄКТАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСУ АПК

І. В. Кошкалда

к. е. н., доцент, Харківський національний аграрний університет ім.В.В. Докучаєва

РЕНТНИЙ ФАКТОР У СИСТЕМІ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН

О. А. Ляшенко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрний університет

Н. П. Дуброва

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

СИСТЕМА ОЦІНОЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Ю. Є. Осацька

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Абдуллаев Камил Халиг

к. э. н., доцент, Сумгаитский Государственный Университет

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОВОВВЕДЕНИЙ И ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

М. С. Кузьменко

аспірант, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ БАЗОВИХ ОПЦІОННИХ СТРАТЕГІЙ

О. В. Фраєр

молодший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки і прогнозування" НАН України

ІНСТИТУЦІЙНІ ПАСТКИ В СЕКТОРІ АГРОПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ВИХОДУ

С. В. Максимова

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

І. В. Безп'ята

к. е. н., доцент кафедри економіки сільського господарства Миколаївський державний аграрний університет

Я. М. Рудінська

студентка, Миколаївський державний аграрний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНА В ГОСПОДАРСТВАХ БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. М. Лобова

аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВИХ ПРОГРАМ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

О. В. Піменова

аспірант кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

К. Г. Туболець

асистент, Дніпропетровський державний аграрного університету

СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СИСТЕМИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

Г. О. Хіміч

ст. викладач кафедри фінансів, Київський національний університет технологій та дизайну

АМОРТИЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

М. В. Литовченко

аспірант кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ПРІОРИТЕТИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

А. В. Скуміна

Миколаївський державний аграрний університет

К. В. Ломака

Миколаївський державний аграрний університет

О. С. Ангелова

Миколаївський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

А. О. Боровська

Миколаївський державний аграрний університет

І. С. Погорєлова

Миколаївський державний аграрний університет

К. В. Юхимець

Миколаївський державний аграрний університет

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця