Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 23, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23

Завантажити журнал №23, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23.3

М. М. Могилова

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ АГРОБІЗНЕСУ В УГОДАХ M&A

М. Mohylova

Doctor of Еconomic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Marketing and Business Management, National University of Kyiv-Mohyla Academy

ON THE ASSESSMENT OF AGROBUSINESS IN M&A AGREEMENTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23.10

Н. В. Антипенко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Ю. Ю. Вєдєніна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

О. П. Пархоменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

N. Antypenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, National Aviation University, Kyiv, Ukraine

Y. Viedienina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine

O. Parkhomenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Audit, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

FINANCIAL MANAGEMENT OF RESOURCE CONSERVATION OF INNOVATION-ORIENTED ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF ANTI-CRISIS DEVELOPMENT STRATEGY

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23.17

O. Yermakov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

V. Nahornyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ON THE ISSUE OF DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF AGRICULTURAL BUSINESS ENTITIES

О. Ю. Єрмаков

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

В. В. Нагорний

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23.25

А. І. Карпук

д. е. н., професор, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

О. М. Олексієвець

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Т. С. Миклуш

к. е. н., м. Львів

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СОЦІАЛЬНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

A. Karpuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Separate Division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

O. Oleksiievets

Postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

T. Myklush

PhD in Economics, Lviv

ENSURING DIVERSIFICATION OF PRODUCTION AND ECONOMIC ACTIVITIES OF PERMANENT FOREST USERS IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION: SOCIAL, ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23.33

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

С. Ю. Безух

студентка кафедри обліку і оподаткування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

КОНТРОЛЬНА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА

L. Gutsalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

S. Bezukh

Student of the Department of Accounting and Taxation, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

CONTROL FUNCTION OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF EXPENSES OF PRODUCTION OF PIG PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23.39

Н. О. Аверчева

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри загальноекономічної підготовки, Херсонський державний аграрно-економічний університет

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ

N. Avercheva

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of General Economic Training, Kherson State Agrarian and Economic University

THE REGIONAL DIMENSIONS OF THE DEVELOPMENT OF WINE AND VINE GROWING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23.49

А. І. Капліна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ ЯК УМОВА СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ

А. Kaplina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

FORMATION OF CROSS-CULTURAL COMPETENCIES OF APPLICANTS AS A CONDITION FOR SOCIAL AND PROFESSIONAL ADAPTATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23.54

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічної підготовки, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрно-економічний університет", м. Херсон

ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

D. Kovalyov

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian and Economic University", Kherson

PECULIARITIES OF RESOURCE POTENTIAL OF RURAL TERRITORIES OF KHERSON REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23.62

Ю. Ю. Сус

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Поліський національний університет, м. Житомир, Україна

Н. С. Бойко

магістрант кафедри фінансів і кредиту, Поліський національний університет, м. Житомир, Україна

К. С. Назімова

магістрант кафедри фінансів і кредиту, Поліський національний університет, м. Житомир, Україна

В. В. Залюбовська

магістрант кафедри фінансів і кредиту, Поліський національний університет, м. Житомир, Україна

РОЛЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ТА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТНИХ ДОХОДІВ

Y. Sus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine

N. Boiko

Master's student of the Department of Finance and Credit, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine

K. Nazimova

Master's student of the Department of Finance and Credit, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine

V. Zalyubovska

Master's student of the Department of Finance and Credit, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine

THE ROLE OF CORPORATE INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX IN THE FORMATION OF BUDGET REVENUES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23.70

Л. О. Алєщенко

асистент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

ВПЛИВ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

L. Alіesнchenko

Assistant of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Еconomic University

THE INFLUENCE OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP ON THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE TOURIST BUSINESS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет