Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 23, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23

Завантажити журнал №23, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.3

А. М. Третяк

д. е. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН України

В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ: ЗАКОНОДАВЧИЙ КОЛАПС ТА НАУКОВІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS of Ukraine

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

LAND ZONING: LEGISLATIVE COLLAPSE AND SCIENTIFIC FUNDAMENTALS OF PLANNING THE LAND USE DEVELOPMENT BY UNITED TERRITORIAL COMMUNITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.10

О. О. Непочатенко

д. е. н., професор, ректор, Уманський національний університет садівництва

Р. П. Мудрак

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва

П. К. Бечко

к. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва

О. А. Непочатенко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Уманський національний університет садівництва

РОЛЬ КРЕДИТНОГО РИНКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БАНКІВСЬКИМИ КРЕДИТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Nepochatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Rector, Uman National University of Horticulture

R. Mudrak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Uman National University of Horticulture

P. Bechko

PhD in Economics, Professor of the Department of Finance, banking and insurance, Uman National University of Horticulture

O. Nepochatenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, trade and exchange activities,Uman National University of Horticulture

THE ROLE OF THE CREDIT MARKET IN PROVIDING AGRICULTURAL ENTERPRISES WITH BANK LOANS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.17

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

С. А. Маляр

аспірант кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

В. А. Вовк

здобувач ступеня магістра,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

АНАЛІЗ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (ОТГ)

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

S. Maliar

Postgraduate student of the Department of Finance and Economics, Teacher of university college, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

V. Vovk

Master's Degree, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

ANALYSIS OF ECONOMIC AND LEGAL SUPPORT OF ACTIVITIES OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES (OTG)

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.26

Н. О. Аверчева

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри загальноекономічної підготовки,Херсонський державний аграрно-економічний університет

Н. С. Дяченко

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,Херсонський державний аграрно-економічний університет

НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

N. Avercheva

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of General Economic Training, Kherson State Agrarian and Economic University

N. Diachenko

PhD student of the second (master) level of higher education, Kherson State Agrarian and Economic University

DIRECTIONS OF EFFECTIVE FORMATION OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL BASE OF FARMS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.36

Т. Ю. Чаркіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДІВ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

T. Charkina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and management,Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

INCREASING INCOME THROUGH THE INTRODUCTION OF TOURIST TRANSPORTATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.42

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

П. В. Цвях

студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

S. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

P. Tsviakh

student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF COMMUNICATION POLICY AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.47

О. Б. Шидловська

к. т. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Т. І. Іщенко

к. т. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи,Національний університет харчових технологій, м. Київ

І. М. Медвідь

асистент кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. Є. Савега

магістрант кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ РАВЛИКОВОЇ ФЕРМИ ЯК ДОДАТКОВОГО ДЖЕРЕЛА ДОХОДУ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. Shydlovska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technologies, Kyiv

Т. Ishchenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technologies, Kyiv

I. Medvid

Assistant of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technologies, Kyiv

О. Saveha

Master's student of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technologies, Kyiv

ECONOMIC FEASIBILITY OF CREATING A SNAIL FARM AS AN ADDITIONAL SOURCE OF INCOME FOR А HOTEL BUSINESS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.54

Л. М. Яременко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування,ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький

К. В. Авдалян

аспірант 4-го року навчання, кафедра фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

L. Yaremenko

PhD in Economics, Associate Professor, SHEE "Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU after Grygoriy Skovoroda", Pereyaslav-Khmelnytskiy

K. Avdalian

Postgraduate student, SHEE "Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU after Grygoriy Skovoroda", Pereyaslav-Khmelnytskiy

ACCOUNTING OF ECONOMIC ACTIVITY OF ASSOCIATIONS OF ENTERPRISES AND FEATURES OF FORMATION OF FINANCIAL RESULTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.64

С. М. Смирнова

к. геол. н., доцент (бвз) кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

В. М. Смирнов

к. геол. н., керівник екологічної лабораторії, ТОВ "СЗ "Океан"

Г. В. Яслик

магістрант кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

S. Smyrnova

PhD іn Geology, Associate Professor, Department of Land Management,Petro Mohyla Black Sea National University

V. Smyrnov

PhD іn Geology, Head of the environmental laboratory,Limited Liability Company "Ocean Shipyard"

H. Yaslyk

Master's student of the Department of Land Management,Petro Mohyla Black Sea National University

BASIC POSITION CONCEPTS LAND RESOURCES MANAGEMENT SYSTEMS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.71

А. Ю. Мельничук

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

ФУНКЦІОНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ОБОРОНИ ЗА РІВНЕМ ЗАГРОЗ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

A. Melnichuk

Postgraduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF LAND USE OF DEFENSE PURPOSES BY LEVEL OF THREAT TO THE LIFE OF THE POPULATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.78

О. І. Антонов

аспірант, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

СУЧАСНІ ЧИННИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

O. Antonov

Postgraduate student, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DYNAMIC DEVELOPMENT OF TAX POLICY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет