Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 23, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23

Завантажити журнал №23, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.3

Ю. Є. Кирилов

д. е. н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

В. Г. Грановська

д. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ

Yu. Kyrylov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Departmenof Public Management and Administration, Kherson State Agrarian University, Kherson

V. Hranovska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kherson State Agrarian University, Kherson

ENSURING COMPETITIVE ADVANTAGES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES BY INTRODUCING TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN PRODUCTION PROCESSES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.8

М. В. Руденко

к. е. н., доцент, докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" НААН

ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Rudenko

PhD in Economics, associate Professor, competitor for doctor's degree, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics" NAAS

DIGITAL TRANSFORMATION TECHNOLOGIES IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.19

І. М. Лепетан

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА ЦЕНРТАМИ ВИТРАТ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

І. Lepetan

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Accounting Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

MANAGERIAL ACCOUNTING ORGANIZATION OF COST CENTRES IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.25

Ю. М. Марчук

к. с.-г. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ СТИМУЛЮЮЧОГО ТИПУ: ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ

Yu. Marchuk

PhD in Agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FOREST MANAGEMENT OF STIMULATING TYPE: TASKS, FUNCTIONS AND METHODS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.32

І. М. Кирилюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

РОЗВИТОК НОРМАТИВНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

I. Kyryliuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Management and Economic Security Department, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

DEVELOPMENT OF REGULATORY APPROACHES TO THE FORMATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR LIVESTOCK PRODUCTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.42

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічних дисциплін, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ТА НАПРЯМИ ВІДРОДЖЕННЯ ГАЛУЗІ ВІВЧАРСТВА У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

D. Kovalyov

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

SOCIAL AND ECONOMIC COMPONENT AND DIRECTIONS OF REVIVAL OF BRANCH OF SHEEP BREEDING IN KHERSON REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.49

С. І. Мельник

д. е. н., професор, Заслужений працівник сільського господарства, директор, Український інститут експертизи сортів рослин

О. П. Попова

к. і. н., завідувач відділу науково-організаційної роботи, Український інститут експертизи сортів рослин

Л. М. Коцюбинська

старший науковий співробітник відділу науково-організаційної роботи, Український інститут експертизи сортів рослин

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ СОЇ КУЛЬТУРНОЇ В НАУКОВІЙ СІВОЗМІНІ

S. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, professor, Honored worker of agriculture, director the Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

O. Popova

PhD in Historical, Head of the department of scientific and organizational work

L. Kotsyubynska

senior researcher of the department of scientific and organizational work, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

ECONOMIC EFFICIENCY OF PRODUCTION OF COMMODITY PRODUCTS OF CULTURAL SOYBEAN IN SCIENTIFIC ROTATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.54

Л. А. Костирко

д. е. н., професор, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

Т. В. Соломатіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

L. Kostyrko

Doctor of Economics Professor, V. Dahl East-ukrainian national University, Ukraine

T. Solomatina

PhD in Economics, Docent, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, V. Dahl East-Ukrainian national University, Ukraine

FINANCIAL STRATEGY FOR DEVELOPING THE ECONOMIC POTENTIAL OF ECONOMIC ENTITIES OF THE AGRICULTURAL SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.62

О. Б. Пелех

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ЗАВДАННЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

O. Pelekh

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the of Management Department, Rivne State Humanitarian University

TASKS FOR STRUCTURAL POLICY OF UKRAINE AT THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.73

Л. М. Поліщук

к. т. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Луцький національний технічний університет

ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

L. Polishchuk

PhD in Technical Sciences" docent of the Department of Tourism,Hotel and Restaurant Business, Lutsk National Technical University

ENVIRONMENTAL TAXATION IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION: PRIORITIES AND INSTITUTIONAL SUPPORT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.79

Є. О. Олійник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

А. С. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

О. Г. Пилипченко

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент (магістерська програма "Бізнес-адміністрування")",Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

О. С. Пугін

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент", Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, ОСНОВНІ ПІДХОДИ

Ye. Oliinyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,Poltava State Agrarian Academy, Poltava

А. Oliinyk

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of ManagementPoltava State Agrarian Academy, Poltava

O. Pylypchenko

higher Education Degree in Management (master's program "Business Administration")Poltava State Agrarian Academy, Poltava

О. Pugin

higher Education Degree in Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

PRODUCT QUALITY MANAGEMENT: ESSENCE, PRINCIPLES, BASIC APPROACHES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.87

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

Г. П. Питиляк

магістрантка кафедри обліку та оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИДБАННЯ ТА ПРОДАЖУ ВАЛЮТИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. Maksуmenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

H. Pytyliak

Master 6th year of the Department of Accounting and Taxation National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

FEATURES OF ACCOUNTING DISPLAY OF PURCHASE AND SALE OF CURRENCY AT THE EXTERNAL ECONOMIC ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.92

М. Ю. Слинько

викладач кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет

ВПЛИВ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

M. Slinko

Lecturer of Economic and Business Department, Cherkassy State Technological University

BUDGETARY DECENTRALIZATION IMPACT ON THE UKRAINE UKRAINIAN AGRICULTURAL TERRITORIES DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.97

Н. В. Грищук

асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

СТРАТЕГІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Hrischсuk

assistant of the department of finance, banking and insurance,Vinnitsa National Agrarian University

STRATEGY OF FINANCIAL PROVISION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.23.107

В. Є. Гринишин

здобувач, Житомирський національний агроекологічний університет

МОНІТОРИНГ РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Hrynyshyn

applicant, Zhytomyr National Agroecological University

MONITORING THE LEVEL OF FOOD SECURITY IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет