Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 23, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23

Завантажити журнал №23, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.3

Р. М. Ступень

к. е. н., доцент кафедри землеустрою,Львівський національний агарний університет, м. Дубляни

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

R. Stupen

Ph.D., Associate Professor Department of Land Management,Lviv National Agricultural University, Dublyany

STATUS AND FEATURES OF MARKET TURNOVER OF AGRICULTURAL LAND IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.10

О. В. Калініченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

O. Кalinichenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

THE USE OF ENERGY IN THE PROCESS CROPS PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.18

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Н. О. Житкович

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПІДСТАВІ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

N. Gorobets

PhD, associate professor of management and rights

I. Kadyrus

Ph.D., associate proffesor of Marketing department

N. Zhytkovich

Dnipro State Agrarian and Economic University

DIRECTIONS OF ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF DETERMINATION OF COMPETITIVE POTENTIAL

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.25

Н. Г. Панченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

ЕКОЛОГІЧНА МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

N. Panchenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Associate Professor of the Department of Economics and Management of Industrial and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkіv

ENVIRONMENTAL MOTIVATION OF PERSONNEL IN THE SYSTEM OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF RAILWAY TRANSPORT

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.31

Ю. О. Лазебник

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ НА ОСНОВІ ОБСТЕЖЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ

Iu. Lazebnik

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department,V.N. Karazіn Kharkiv National University

ASSESSMENT OF QUALITY EMPLOYMENT BASED ON TIME USE SURVEYS

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.38

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Л. К. Феофанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Г. Ю. Осетрова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ОБЛІК ТА АУДИТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

L. Feofanov

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

G. Osetrova

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

ACCOUNTING AND AUDIT OF ADMINISTRATIVE EXPENSES

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.45

Л. Л. Марчук

викладач кафедри економіки та управління, Одеська державна академія технічного регулювання та якості продукції

О. Г. Казарян

аспірант кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ СТРІМКОГО РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ — BLOCKCHAIN

L. Marchuk

lecturer at the Department of Economics and management, Odessa state Academy of technical regulation and product quality

О. Kazaryan

post-graduate student, Odessa national economic University

INNOVATIVE TOOLS TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION IN THE CONTEXT OF THE RAPID DEVELOPMENT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.51

С. В. Салоїд

старший викладач кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

СТРАТЕГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УМОВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ ТОЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

S. Saloid

Senior Lecturer, Department of ManagementNational Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

STRATEGIC MODELING OF THE CONDITIONS OF ENHANCEMENT OF THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF EXCITABLE MACHINE BUILDING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.59

М. М. Захаренко

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

M. Zakharenko

postgraduate, Bila Tserkva National Agrarian University

THEORETICAL PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF THE INDUSTRIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.66

Н. О. Козяр

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ "ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ" У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

N. Kozya

Postgraduate student, Vinnytsіа National Agrarian University

THEORETICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE ESSENCE OF THE CATEGORY "INVESTMENT ATTRACTIVENESS" IN AGRICULTURE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.73

О. В. Благоразумова

к. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки бізнесу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Ю. С. Зубатенко

магістрант, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

В. Ю. Лесняк

магістрант, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. Blahorazumova

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Economics and Business Security, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Yu. Zubatenko

Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

V. Lesnyak

Graduate student, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

THE SIGNIFICANCE OF EFFECTIVE INTERNAL CONTROL AS AN ELEMENT OF THE SYSTEM OF MANAGING ENTERPRISE RESOURCE POTENTIAL

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет