EnglishНа русском

Агросвіт № 23, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23

Завантажити журнал №23, 2018

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.3

Р. М. Ступень

к. е. н., доцент кафедри землеустрою,Львівський національний агарний університет, м. Дубляни

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

R. Stupen

Ph.D., Associate Professor Department of Land Management,Lviv National Agricultural University, Dublyany

STATUS AND FEATURES OF MARKET TURNOVER OF AGRICULTURAL LAND IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.10

О. В. Калініченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

O. Кalinichenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

THE USE OF ENERGY IN THE PROCESS CROPS PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.18

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Н. О. Житкович

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПІДСТАВІ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

N. Gorobets

PhD, associate professor of management and rights

I. Kadyrus

Ph.D., associate proffesor of Marketing department

N. Zhytkovich

Dnipro State Agrarian and Economic University

DIRECTIONS OF ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF DETERMINATION OF COMPETITIVE POTENTIAL

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.25

Н. Г. Панченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

ЕКОЛОГІЧНА МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

N. Panchenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Associate Professor of the Department of Economics and Management of Industrial and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkіv

ENVIRONMENTAL MOTIVATION OF PERSONNEL IN THE SYSTEM OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF RAILWAY TRANSPORT

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.31

Ю. О. Лазебник

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ НА ОСНОВІ ОБСТЕЖЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ

Iu. Lazebnik

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department,V.N. Karazіn Kharkiv National University

ASSESSMENT OF QUALITY EMPLOYMENT BASED ON TIME USE SURVEYS

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.38

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Л. К. Феофанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Г. Ю. Осетрова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ОБЛІК ТА АУДИТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

L. Feofanov

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

G. Osetrova

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

ACCOUNTING AND AUDIT OF ADMINISTRATIVE EXPENSES

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.45

Л. Л. Марчук

викладач кафедри економіки та управління, Одеська державна академія технічного регулювання та якості продукції

О. Г. Казарян

аспірант кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ СТРІМКОГО РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ — BLOCKCHAIN

L. Marchuk

lecturer at the Department of Economics and management, Odessa state Academy of technical regulation and product quality

О. Kazaryan

post-graduate student, Odessa national economic University

INNOVATIVE TOOLS TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION IN THE CONTEXT OF THE RAPID DEVELOPMENT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.51

С. В. Салоїд

старший викладач кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

СТРАТЕГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УМОВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ ТОЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

S. Saloid

Senior Lecturer, Department of ManagementNational Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

STRATEGIC MODELING OF THE CONDITIONS OF ENHANCEMENT OF THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF EXCITABLE MACHINE BUILDING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.59

М. М. Захаренко

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

M. Zakharenko

postgraduate, Bila Tserkva National Agrarian University

THEORETICAL PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF THE INDUSTRIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.66

Н. О. Козяр

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ "ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ" У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

N. Kozya

Postgraduate student, Vinnytsіа National Agrarian University

THEORETICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE ESSENCE OF THE CATEGORY "INVESTMENT ATTRACTIVENESS" IN AGRICULTURE

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.73

О. В. Благоразумова

к. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки бізнесу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Ю. С. Зубатенко

магістрант, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

В. Ю. Лесняк

магістрант, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. Blahorazumova

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Economics and Business Security, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Yu. Zubatenko

Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

V. Lesnyak

Graduate student, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

THE SIGNIFICANCE OF EFFECTIVE INTERNAL CONTROL AS AN ELEMENT OF THE SYSTEM OF MANAGING ENTERPRISE RESOURCE POTENTIAL

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця