Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 23, 2017

Завантажити журнал №23, 2017

О. В. Лазарєва

д. е. н., доцент кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

В. О. Фромольс

студент, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

O. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of management the landed resources department, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

V. Fromol's

student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

INNOVATIVE PRINCIPLES OF AGRICULTURAL LAND DEVELOPMENT STRATEGY

О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

ФІСКАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИЛУЧЕННЯ ЛІСОРЕСУРСНОЇ РЕНТИ В СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

O. Dzyubenko

Ph.D. in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

FISCAL TOOLS FOR COLLECTION OF FOREST RESOURCE RENT IN THE SYSTEM OF INVESTMENT AND INNOVATIVE SUPPORT FOR THE REFORESTATION OF FOREST ECOSYSTEMS

І. М. Семенчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Т. І. Склярук

член школи молодого вченого кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

I. Semenchuk

Ph.D., Candidate of Economic Sience, Associate Professor, Petro Mohyla Black Sea National University

T. Skliaruk

member of young scientists school, chair of land resources management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

MANAGEMENT OF LAND RESOURCES IN THE MINDS OF THE INTEGRATION

Л. О. Кустріч

к. е. н., доцент кафедри менеджменту Уманський національний університет садівництва

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

L. Kustrich

PhD (Economics), Associate Professor department of management Uman National University of Horticulture

THE METHODOLOGICAL APPROACHES TO RESEARCH EFFECTIVENESS OF ACTIVITY AGRICULTURAL ENTERPRISES AT THE DIFFERENT TYPE OF OWNERSHIP

Л. С. Іванова

к. е. н., доцент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки Білоцерківський національний аграрний університет

Д. М. Микитюк

к. с.-г. н., доцент, НДІ "Украгропромпродуктивність"

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

L. Ivanova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, Administration and International Economics Bila Tserkva National Agrarian University

D. Nikitiuk

k.s.-g. Sciences, Associate Professor, Research Institute "Ukragropromproduktivnost"

DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF GOVERNMENTAL REGULATION OF MILK AND MILK PRODUCTS MADE ON THE BASIS OF USE OF FOREIGN EXPERIENCE

О. О. Рудич

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РИЗИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. Rudich

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian university

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES FOR RISK MEASUREMENTS OF AGRICULTURAL COMPANY

В. І. Радько

к. е. н., доцент кафедри організації аграрного бізнесу, Національний аграрний університет біоресурсів і природокористування України

П. П. Бідула

аспірант кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКОСИРОВИНИ — ОСНОВА НАРОЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

V. Radko

candidate of economic sciences, associate professor of the department of entrepreneurship and agribusiness organization National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

P. Bidula

postgraduate student of the department of agrarian management, Vinnytsya National Agrarian University

QUALITY INCREASE OF MILK RAW AS A BASIS OF MILK PROCESSING UKRAINIAN ENTERPRISES EXPORT POTENTIAL INCREASE

Т. Г. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

В. Л. Куделя

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

І. С. Потапов

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ОБСЯГИ РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЦІНОВІ ПРОЦЕСИ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

T. Oliinyk

PhD, senior lecturer, the associate professor of department of business economics, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

V. Kudelia

master, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

I. Potapov

master, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

VOLUMES OF SALES OF AGRICULTURAL PRODUCTS AS A FACTOR OF INFLUENCE ON PRICE PROCESSES ON THE CONSUMER MARKET AND INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES

О. Є. Денисов

докторант, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

ДІАГНОСТИКА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛУЗІ

O. Denysov

doctoral, "KROK" University, Kiev

DIAGNOSTICS IN PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF THE INDUSTRY

Л. В. Прокопець

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

РОЛЬ АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

L. Prokopets

PhD, assistant of department of economy of enterprise and management a personnel Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

AUDIT THE ROLE OF THE ENTERPRISE STAFF

С. С. Кисіль

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

ТЕОРЕТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Kysil

Postgraduate Student, NSC "Institute of Agricultural Economy NAAS"

THEORETICAL DETERMINANTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет