EnglishНа русском

Агросвіт № 23, 2016

Завантажити журнал №23, 2016

В. О. Стойка

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

П. Ю. Курмаєв

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

С. О. Стойка

к. е. н., викладач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ — ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. Stoyka

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economy and Socio-behavioral Sciences, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

P. Kurmaiev

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the department of Finance, Accounting and Economic Security, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

S. Stoyka

Candidate of Economic Science, the department of Finance, Accounting and Economic Security, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

INCREASING ENTERPRISES' ENERGY EFFICIENCY — THE BASIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ECONOMY

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД З ОГЛЯДУ НА ЕФЕКТ НЕСПОСТЕРЕЖУВАНИХ ПРОЦЕСІВ

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

STATE REGULATION OF AGRICULTURAL SECTOR: UKRAINIAN EXPERIENCE REVIEW PROCESS IN EFFECT SHADOW

Н. А. Карасьова

к. е. н., доцент, докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ АГРАРНОГО СЕКТОРА

N. Karasova

ph. d. in Economics, National Science Center "The institute of agricultural economics"

BUSINESS ENVIRONMENT FOR EXPORT-ORIENTED PRODUCERS IN AGRICULTURE

Г. І. Грещук

к. е. н., доцент, доцент кафедри геодезії і геоінформатики, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

СУТНІСТЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД

G. Hreschuk

Candidate of Economic Sciences, associate professor Associate Professor at the department of Geodesy and Geoinformatics Lviv National Agrarian University, Dubliany

THE ESSENCE OF LAND MANAGEMENT: THE CONCEPTUAL APPROACH

І. А. Абрамович

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ

I. Abramovich

candidate of economic Sciences, associate professor of Marketing Department Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

POLICY OF DISTRIBUTION OF CONSUMER GOODS

Б. М. Марков

к. е. н., докторант Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

АНАЛІЗ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

B. Markov

PhD in Economics, Alfred Nobel University in Dnipropetrovsk

ANALYSIS OF THE ECONOMY STRUCTURING IN UKRAINE

Р. С. Зубков

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та підприємництва, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету "Україна", м. Миколаїв

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

R. Zubkov

PhD in Economics, st. lecturer of the Department of Enterprise Economics. Mykolaiv interregional Institute, Open International University of Human Development "Ukraine", Mykolaiv

RESEARCH AND ANALYSIS OF PARTICULAR ASPECTS OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES OF THE BLACK SEA REGION

О. В. Лапін

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

Н. Ю. Чикунова

бакалавр, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

В. Б. Богословов

бакалавр, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Lapin

Ph.D., assistant professor of management of foreign trade and innovation activities Odessa National Polytechnic University, Odessa

N. Chykunova

Bachelor, Odessa National Polytechnic University, Odessa

V. Bogoslovov

Bachelor, Odessa National Polytechnic University, Odessa

INNOVATIVE COMPONENT IN A MANAGEMENT SYSTEM OF THE WINE-MAKING ENTITIES

С. М. Белінська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Н. М. Рябоконь

студентка 617М групи, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

S. Belinska

Ph.D. in Economics, Assosiate professor of Accounting and Audititng Department Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

N. Riabokon

Student 617M group, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

METHODICAL FOUNDATIONS OF THE FIXED ASSETS OPERATIONS

Л. С. Крючко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В. А. Кіптілий

магістр групи МгБс-1-15, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В. М. Микитченко

магістр групи МгФк-1-15, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГУ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКУ

L. Kriuchko

Ph. D. in Economics, associate professor of Finance and banking Department

V. Kiptiliy

master of group MgBs-1-15, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

V. Mykytchenko

master of group MgFc-1-15, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

ANALYSIS OF CASH FLOWS OF THE COMPANY AS A FACTOR OF VOLUME INCREASING OF DEPOSIT RESOURCES OF A BANK

Н. П. Венгерук

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

В. О. Чубай

студентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

N. Vengeruk

Ph.D., associate professor of accounting and auditing, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

V. Chubaj

student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

NORMATIVE PROVIDING OF ELECTRONIC DOCUMENTS CIRCULATION

Я. В. Шевчук

аспірант, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ

Y. Shevchuk

graduate student, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

THE MECHANISM OF MANAGEMENT SYSTEM OF ENERGY SECURITY OF REGIONS

С. В. Пірог

аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПТАХІВНИЦТВА

S. Piroh

Chernivtsi University

FACTORS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF POULTRY

І. О. Калашник

аспірант кафедри фінансові ринки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ТОРГІВЦІ В ІНФРАСТРУКТУРІ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

I. Kalashnyk

Postgraduate Financial Market Department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

TRADERS IN THE INFRASTRUCTURE OF THE DOMESTIC SECURITIES MARKET

Т. О. Гнатюк

здобувач наукового ступеня кандидата с.- г. наук, ЖНАЕУ

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ

Т. Gnatiuk

student for obtaining a degree of Candidate of Agricultural Sciences, Zhytomyr National Agroecological University

ECONOMIC EFFICIENCY OF VARIOUS FERTILIZATION SYSTEMS OF SHORT-TERM CROP ROTATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця