Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 23, 2015

Завантажити журнал №23, 2015

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

О. В. Сакаль

к. е. н., докторант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

Н. А. Третяк

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

УПОРЯДКУВАННЯ ВОДООХОРОННИХ ЗОН ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ОХОРОНИ ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НІТРАТАМИ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДЖЕРЕЛ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific and organizational work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

O. Sakal

Candidate of Science (Econ.), Doctoral candidate, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

N. Tretiak

Candidate of Science (Econ.), Junior Researcher, Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

ORGANIZE WATER PROTECTION ZONES AS AN IMPORTANT PRECONDITION FOR PROTECTION OF WATERS FROM POLLUTION BY NITRATES FROM AGRICULTURAL SOURCES: INSTITUTIONAL SUPPORT AND IDENTIFICATION

В. І. Радько

к. е. н. доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. В. Свиноус

д. е. н., профессор, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ ДІЙНОГО СТАДА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

V. Radko

Candidate of Economic Sciences, docent, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian university

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC BASES OF REPRODUCTION IN DAIRY CATTLE FARMS UKRAINE

В. І. Ткачук

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЙОГО МОДЕЛЮВАННЯ

V. Tkachuk

Ph.D., professor, head of the department economics of enterprise, ZhytomirNational Agroecological University, Zhytomir

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AND ITS MODELING

О. В. Лебеденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

ЧИННИКИ ТА УМОВИ ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Lebedenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

FACTORS AND CONDITIONS REPRODUCTION OF SOIL FERTILITY IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

С. М. Дідух

к. е. н., доцент кафедри економіки промисловості, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЛОДООВОЧЕВИХ КОНСЕРВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

S. Didukh

Candidate of Economic Sciences, Department of Industrial Economics, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

WAYS OF FORMATION AND REALIZATION OF INVESTMENT POTENTIAL OF THE FRUIT AND VEGETABLE CANNING ENTERPRISES OF UKRAINE

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

АГРАРНИЙ СЕКТОР — ОДНА З НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНИХ ГАЛУЗЕЙ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗРОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Y. Biliak

Ph.D, Associate Professor of Management them. Y.Zavadskoho, NUBiP

THE AGRICULTURAL SECTOR — ONE OF THE MOST PROMISING SECTORS, ENSURING GROWTH OF THE UKRAINIAN ECONOMY

В. Д. Яровий

к. е. н., ст. н. с., старший науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ", м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

V. Yarovyi

PhD in economics, senior researcher, Department of Economics and Policy of Agrarian Transformation, State Organization "Institute for Economics and Forecasting by NASU", Kyiv

SOCIAL AND ECONOMICS PRIORITIES FOR REGULATION OF LAND RELATION IN AGRARIAN SECTOR

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Д. І. Мульченко

магістрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОВИМИ КОШТАМИ

O. Zorya

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

D. Mulchenko

master,the 6-th course of Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF CASH TRANSACTIONS

Керимли Вугар Бахрам оглу

научный сотрудник, Института Экономики НАНА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ

Kerimli Vugar Bahram

Researcher at the Institute of Economics of ANAS

IMPROVEMENT OF COMPETITIVENESS IN AGRICULTURE

А. С. Корсун

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ЛІЗИНГУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

А. Korsun

a graduate student, Dnepropetrovsk State Agro-Economic University

STUDY OF THE ECONOMIC ESSENCE OF LEASING AND ITS IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES OF AGRARIAN SPHERE

Т. О. Нікітченко

аспірант кафедри менеджменту ім. Й.С. Завадського, Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

T. Nikitchenko

PhD student, Department of Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

SYNERGETIC APPROACH TO CHANGE MANAGEMENT AT ENTERPRISES

О. О. Кравченко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

НАУКОВІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

A. Kravchenko

post-graduate student, Dnipropetrovsk state agrarian and economic University

SCIENTIFIC ASPECTS OF THE PROCESS OF COST MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. А. Рубейкін

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

V. Rubeykin

PhD student National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

SUBMISSION OF ELECTRONIC REPORTING IN UKRAINE: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Б. В. Шумлянський

аспірант, Львівський національний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

B. Shumlyansky

Postgraduate student, Lviv National Agrarian University

INNOVATIVE MODEL OF FORMING OF INVESTMENT MECHANISM OF THE BALANCED USE OF THE FORESTS

Д. Д. Сухаревська

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

D. Suharevs'ka

Postgraduate, Mykolayiv State Agrarian University

ECONOMIC AND SOCIAL IMPORTANCE OF ORGANIC PRODUCTION GRAIN PRODUCTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет