EnglishНа русском

Агросвіт № 23, 2015

Завантажити журнал №23, 2015

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

О. В. Сакаль

к. е. н., докторант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

Н. А. Третяк

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

УПОРЯДКУВАННЯ ВОДООХОРОННИХ ЗОН ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ОХОРОНИ ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НІТРАТАМИ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДЖЕРЕЛ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific and organizational work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

O. Sakal

Candidate of Science (Econ.), Doctoral candidate, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

N. Tretiak

Candidate of Science (Econ.), Junior Researcher, Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

ORGANIZE WATER PROTECTION ZONES AS AN IMPORTANT PRECONDITION FOR PROTECTION OF WATERS FROM POLLUTION BY NITRATES FROM AGRICULTURAL SOURCES: INSTITUTIONAL SUPPORT AND IDENTIFICATION

В. І. Радько

к. е. н. доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. В. Свиноус

д. е. н., профессор, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ ДІЙНОГО СТАДА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

V. Radko

Candidate of Economic Sciences, docent, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian university

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC BASES OF REPRODUCTION IN DAIRY CATTLE FARMS UKRAINE

В. І. Ткачук

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЙОГО МОДЕЛЮВАННЯ

V. Tkachuk

Ph.D., professor, head of the department economics of enterprise, ZhytomirNational Agroecological University, Zhytomir

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AND ITS MODELING

О. В. Лебеденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

ЧИННИКИ ТА УМОВИ ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Lebedenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

FACTORS AND CONDITIONS REPRODUCTION OF SOIL FERTILITY IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

С. М. Дідух

к. е. н., доцент кафедри економіки промисловості, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЛОДООВОЧЕВИХ КОНСЕРВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

S. Didukh

Candidate of Economic Sciences, Department of Industrial Economics, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

WAYS OF FORMATION AND REALIZATION OF INVESTMENT POTENTIAL OF THE FRUIT AND VEGETABLE CANNING ENTERPRISES OF UKRAINE

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

АГРАРНИЙ СЕКТОР — ОДНА З НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНИХ ГАЛУЗЕЙ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗРОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Y. Biliak

Ph.D, Associate Professor of Management them. Y.Zavadskoho, NUBiP

THE AGRICULTURAL SECTOR — ONE OF THE MOST PROMISING SECTORS, ENSURING GROWTH OF THE UKRAINIAN ECONOMY

В. Д. Яровий

к. е. н., ст. н. с., старший науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ", м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

V. Yarovyi

PhD in economics, senior researcher, Department of Economics and Policy of Agrarian Transformation, State Organization "Institute for Economics and Forecasting by NASU", Kyiv

SOCIAL AND ECONOMICS PRIORITIES FOR REGULATION OF LAND RELATION IN AGRARIAN SECTOR

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Д. І. Мульченко

магістрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОВИМИ КОШТАМИ

O. Zorya

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

D. Mulchenko

master,the 6-th course of Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF CASH TRANSACTIONS

Керимли Вугар Бахрам оглу

научный сотрудник, Института Экономики НАНА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ

Kerimli Vugar Bahram

Researcher at the Institute of Economics of ANAS

IMPROVEMENT OF COMPETITIVENESS IN AGRICULTURE

А. С. Корсун

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ЛІЗИНГУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

А. Korsun

a graduate student, Dnepropetrovsk State Agro-Economic University

STUDY OF THE ECONOMIC ESSENCE OF LEASING AND ITS IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES OF AGRARIAN SPHERE

Т. О. Нікітченко

аспірант кафедри менеджменту ім. Й.С. Завадського, Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

T. Nikitchenko

PhD student, Department of Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

SYNERGETIC APPROACH TO CHANGE MANAGEMENT AT ENTERPRISES

О. О. Кравченко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

НАУКОВІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

A. Kravchenko

post-graduate student, Dnipropetrovsk state agrarian and economic University

SCIENTIFIC ASPECTS OF THE PROCESS OF COST MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. А. Рубейкін

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

V. Rubeykin

PhD student National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

SUBMISSION OF ELECTRONIC REPORTING IN UKRAINE: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Б. В. Шумлянський

аспірант, Львівський національний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

B. Shumlyansky

Postgraduate student, Lviv National Agrarian University

INNOVATIVE MODEL OF FORMING OF INVESTMENT MECHANISM OF THE BALANCED USE OF THE FORESTS

Д. Д. Сухаревська

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

D. Suharevs'ka

Postgraduate, Mykolayiv State Agrarian University

ECONOMIC AND SOCIAL IMPORTANCE OF ORGANIC PRODUCTION GRAIN PRODUCTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця