Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 23, 2014

Завантажити журнал №23, 2014

М. І. Стегней

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та фінансів, Мукачівський державний університет

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

M. Stehnei

Candidate of Economic Sciences, Associated Professor of Accounting and Finances, Mukachevo State University

ANALYSIS OF PRODUCTION AND CONSUMPTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN UKRAINE

Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ І ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ

R. Skrynkovskyy

PhD in Economics, Docent of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine

MARKETING MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: THEORETICAL ASPECTS AND THE IMPACT ON ECONOMIC EFFICIENCY

Б. І. Ковалюк

к. е. н., в. о. доцента кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

СТРУКТУРА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

B. Kovaliuk

PhD in Economics, Associate professor, Department of Department of Enterprise Economics and Personnel Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

ANALYSIS OF THE FOOD SECURITY

О. Ю. Буцька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

О. В. Тимошенко

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВИХ ЗМІН

O. Butska

PhD, Associate Professor, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

O. Timoshenko

PhD, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

RESULTS OF FORMING AND REALIZATION OF FINANCIAL POTENTIAL OF TERRITORIAL SOCIETIES IN THE CONDITIONS OF BUDGETARY-TAX CHANGES

О. М. Вініченко

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

ДЕФІНІЦІЯ КОНТРОЛЮ, ЯК НАУКОВОЇ КАТЕГОРІЇ

O. Vinichenko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctorship Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

DEFINITION OF CONTROL AS A SCIENTIFIC CATEGORY

К. М. Речка

к. е. н., ст. викладач, Таврійський державний агротехнологічний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

K. Rechka

Candidate of science, senior lecturer, Tavrisky state agrarian and technical university

BASIC DIRECTIONS OF MODERN ECONOMIC THEORY

Т. В. Гаращенко

науковий співробітник, Національна академія аграрних наук України, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОЛАНДШАФТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

T. Garashchenko

Research Fellow, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT OF AGRO-LANDSCAPE ORGANIZATION OF AGRICULTURAL LAND MANAGEMENT

О. В. Лапін

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

В. П. Фрідріф

студент, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ВПРОВАДЖЕННЯ МIЖНАРOДНИХ СТАНДАРТIВ ISO СЕРIЙ 9000 ТА 14000, НАССР (ХАССП) І ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТI НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

A. Lapin

PhD in Economic, associate docent, assistant docent of management of foreign and innovation, Odessa National Polytechnic University, Odesa

V. Fridrif

student, Odessa National Polytechnic University, Odesa

IMPLEMENTATION OF ISO 9000 AND ISO 14000, HACCP AND THE FORMATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS ON AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE

В. Є. Волохата

викладач кафедри банківської справи, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ НА ОСНОВІ УЗАГАЛЬНЕНОГО ТАКСОНОМІЧНОГО ПОКАЗНИКА

V. Volokhata

teacher of Chair of Banking in Kharkiv Institute of banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

ORGANIZATIONAL BASIS FOR ASSESSING MANAGEMENT EFFECTIVENESS ATTRACTED RESOURCES OF THE BANK BASED ON THE GENERALIZED TAXONOMIC INDEX

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Г. С. Телега

магістрант, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ

Е. Mіschuk

cand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration of the mining and metallurgical complex, Krivoy Rog Economic Institute SHEE "National University of Krivoy Rog"

G. Telega

magіstrant, Krivoy Rog Economic Institute SHEE "National University of Krivoy Rog"

MANAGEMENT DECISIONS TO ENSURE THE FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE, TAKING INTO ACCOUNT INFORMATION THREATS

С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Л. В. Муляр

студентка 4 курсу економічного факультету, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СТАЛИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: РОЛЬ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

S. Kovalchuk

Associate Professor Department of International Economics, Vinnytsia National Agrarian University

L. Mylyar

4rth year student of Economics Faculty, Vinnytsia National Agrarian University

INVARIABLE DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY: THE ROLE OF ORGANIC PRODUCTION

Г. М. Терен

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

G. Teren

postgraduate, Chernivtsi National University named Yuri Fedkovich, Chernivtsi

THE APPROACHES TO THE ENTERPRISE LIQUIDITY INTERPRETATION

О. М. Брицкан

аспірант, Одеський державний аграрний університет

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОФОРМУВАНЬ

O. Brytskan

graduate student, Odesa state agrarian university

DIVERSIFICATION OF PRODUCTION ECONOMIC ACTIVITY OF AGRARIAN ENTERPRISES

Я. В. Бабарика

здобувач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Y. Babaryka

researcher of the department of management production and agribusiness, Kharkov national agrarian university named after V. V. Dokuchaev

THE BASIC PREMISE OF PRODUCTION AND SALE MILK OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет